Aktuality

Späť

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR

Za účasti podpredsedu NKÚ SR, Ing. Vladimíra Tótha a štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, Ing. Miloša Koterca sa dňa 11. júna 2015 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutočnilo prerokovanie protokolu o výsledku kontroly vykonanej na MO SR.

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR

Ministerstvo obrany SR akceptovalo výsledky kontroly NKÚ SR a voči obsahu protokolu o výsledku kontroly nevznieslo písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.

Kontrolná akcia bola zameraná na správnosť čerpania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom kapitoly a tiež preverenie správnosti vypracovania návrhu záverečného účtu kapitoly za rok 2014 a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.