Aktuality

Späť

NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR

NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR

Za účasti podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Vladimíra Tótha a vedúceho kancelárie prezidenta SR, JUDr. Jána Šotha sa dňa 12. mája 2015 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutočnilo prerokovanie protokolu o výsledku kontroly.

NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR

Kancelária prezidenta SR akceptovala výsledky kontroly NKÚ SR a voči obsahu protokolu o výsledku kontroly v určenom termíne nevzniesla písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.

Na rokovaní boli dohodnuté termíny na zaslanie prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a správy o stave plnenia prijatých opatrení.

Ďalej témami rokovania bolo hospodárenie kapitoly, správnosť vypracovania návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly za rok 2014 a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Protokol o výsledku kontroly bude zverejnený na webovom sídle NKÚ SR.