Aktuality

Späť

Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF

Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky získal v roku 2011 ako prvá organizácia na Slovensku dvojročný európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF a zaradil sa tak medzi európske organizácie verejnej správy, ktoré sa manažérstvu kvality venujú aktívne. Od leta 2013 sa úrad v súlade s harmonogramom Základných krokov a harmonogramu implementácie modelu CAF v Najvyššom kontrolnom úrade SR pripravoval na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a obhajobu titulu, ktorých je doteraz v celej Európe udelených celkovo 66. Po vykonaní druhého samohodnotenia na jeseň 2013, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre obhájenie titulu, ale aj priestorom na porovnanie zmien a posunu v kvalite našej práce a fungovania, prešiel úrad externým posúdením na mieste a pokračuje procesom trvalého zlepšovania.

Dňa 23. septembra 2014 sa v úrade konalo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, ktoré realizoval tím externých hodnotiteľov organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF – Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR za účasti predsedu, podpredsedu NKÚ SR a členov CAF tímu. Cieľom bolo zhodnotiť kvalitu jednotlivých krokov procesu samohodnotenia kvalitu plánovania a procesu zlepšovania a posúdiť, či organizácia zavádza hodnoty komplexného manažérstva kvality.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ján Jasovský prevzal z rúk prezidenta predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Jozefa Mihoka, titul Efektívny používateľ modelu CAF za účasti členov vlády SR a odbornej verejnosti. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo dňa 20. novembra v historickej budove NR SR pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014.

Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF

Tak, ako všetky ocenenia, aj tento titul je zaväzujúci a proces zvyšovania kvality sa jeho získaním nekončí. Vrcholové vedenie úradu považuje za dôležité, aby sa kvalita našej práce odrážala prirodzene vo všetkých procesoch a činnostiach bez ohľadu na to, či ide o kľúčový proces – kontrolnú činnosť, manažérske alebo podporné procesy úradu.

Bulletin - Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu (.PDF / 3,53MB)