Aktuality

Späť

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave

Zástupcovia harmonizačnej pracovnej skupiny Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu sa stretli na pôde Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

Pracovná skupina, ktorú viedol predseda Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu Jens Gunvaldsen NKI Nórska a jej ďalšími členmi bola Mona Paulsrud z NKI Nórska, výkonná vedúca sekretariátu tohto Podvýboru INTOSAI i Niels Eric Brokopp z Európskeho dvora audítorov, rokovala v dňoch 13. a 14. novembra. NKÚ SR reprezentovala Mária Kysucká, generálna riaditeľka sekcie kontroly európskych fondov.

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave

Táto skupina splnila náročnú úlohu v Harmonizačnom projekte INTOSAI. Cieľom projektu bolo vypracovanie nových štandardov INTOSAI tretej úrovne ISSAI 100, 200, 300, 400, ustanovujúcich základné princípy nezávislej kontroly NKI. Projekt začal v roku 2011 a bol úspešne ukončený schválením nových štandardov kongresom INCOSAI v októbri 2013 v Pekingu v Číne, čím nové štandardy nadobudli účinnosť vo všetkých NKI združených v INTOSAI.

Na stretnutí v NKÚ SR v Bratislave sa zhodnotil priebeh a výsledky projektu harmonizácie, ktorého produktom sú nové štandardy ISSAI, posúdili sa silné a slabé stránky, ale najmä sa prediskutovala stratégia pôsobenia Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu v súvislosti s novými štandardami.

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave

Harmonizačný projektový tím privítal podpredseda NKÚ SR  Vladimír Tóth, ktorý vyzdvihol význam štandardov ISSAI pre profesionálne, efektívne a kvalitné vykonávanie kontrolnej činnosti. Ocenil prácu harmonizačnej projektovej skupiny na tvorbe nových štandardov a vyjadril uspokojenie, že NKÚ SR bol medzi 12 NKI sveta, ktoré ich spracovali. Zároveň zdôraznil očakávania NKÚ SR, aby Podvýbor INTOSAI pre kontrolu súladu v ďalšom období poskytol užívateľom štandardov, čiže NKI podporu, postupy, návod, ako najlepšie implementovať štandardy do dennodennej kontrolórskej praxe. „Schválením nových štandardov ISSAI skončila ťažká práca harmonizačného projektového tímu, ale začala sa ešte ťažšia práca NKI, aby tieto štandardy využili a uplatnili v plnej miere v praxi", dodal podpredseda NKÚ SR Vladimír Tóth.

Predseda Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu J. Gunvaldsen z NKI Nórska ako aj N.E. Brokopp z Európskeho dvora audítorov vysoko ocenili pôsobenie NKÚ SR v harmonizačnom tíme. „Je to prejav významnej podpory aktivít INTOSAI smerujúcich k zvyšovaniu profesionality a dôveryhodnosti pôsobenia NKI", povedal na záver stretnutia Jens Gunvaldsen.

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave