Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu

Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKÚ

Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu

Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky začal 30. mája 2014 realizáciu národného multicieľového projektu pod názvom „Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu".  

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie efektívnosti a kvality výkonu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských zdrojov, posilnenia ich vedomostí, zručností a výchovy expertov.

Celkové výdavky projektu: 249 848,33 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 249 848,33 EUR

Cieľovou skupinou projektu boli zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorých miesto výkonu práce je sídlo Najvyššieho  kontrolného úradu Slovenskej republiky a sídlo (vtedy) ôsmich expozitúr nachádzajúcich sa v každom kraji - v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

Projekt bol vecne rozdelený na dve podporné aktivity („Riadenie projektu" a „Publicita a informovanosť") a štyri samostatné hlavné aktivity nasledovne:

Aktivita

Obdobie realizácie

Plánovaný počet vyškolených zamestnancov

1.    Projektové riadenie – Medzinárodné školenie s certifikátom IPMA D/C

 

09/2014 – 08/2015

40

2.    Medzinárodné školenie ACCA

 

09/2014 – 12/2015

7

3.    Špecializované školenia

 

08/2014 – 12/2015

36

4.    Medzinárodné školenie s certifikáciou ITIL Foundation

 

09/2014 – 08/2015

4

 

Aktivity 1, 2 a 4 zabezpečovali dodávatelia na základe vykonaného verejného obstarávania s cieľom vyškoliť a pripraviť zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na medzinárodnú certifikačnú skúšku.

Aktivitu 3 – špecializované školenia po odbornej stránke zabezpečovali odborní garanti a vybraní lektori. Odborní garanti projektu vypracovali okruh učebných osnov podľa potrieb zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a pod ich dohľadom lektori pripravili školiace materiály.

Školenia, ktoré boli predmetom aktivity:

1.      Štatistické metódy pre výkonnostnú kontrolu 

2.      Praktické metódy určovania kritérií a benchmarking pre výkonnostnú kontrolu

3.      Metódy a techniky dopytovania s ťažiskom na dotazníkový prieskum

4.      Audítorské postupy

Organizačne bola aktivita zabezpečená projektovým tímom, odborne prostredníctvom garantov a vybraných lektorov. Odborní garanti projektu vypracovali okruh učebných osnov podľa potrieb zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a pod ich dohľadom lektori pripravili školiace materiály. Lektormi boli medzinárodne uznávaní experti na danú problematiku z vedeckého a akademického prostredia, ktorí danú problematiku skúmajú a dlhodobo v nej pôsobia. Garanti pripravili dotazník spokojnosti zamestnancov s realizovanými školeniami a priebežne ich vyhodnocovali v záujme dosiahnutia maximálnej efektivity kurzov. Na konci úspešného absolvovania vzdelávania v jednotlivých kurzoch získajli absolventi osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Ukončenie projektu bolo naplánované na december 2015.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

„Priestor pre vašu príležitosť."

www.esf.gov.sk

Zdielať: