Verejné pripomienkovanie strategického zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na roky 2015 – 2017

Verejné pripomienkovanie strategického zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na roky 2015 – 2017

Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie, pripravuje strategický materiál pre svoju ďalšiu činnosť „Strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2015 – 2017."

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na strategické zameranie kontrolnej činnosti a jej hlavné navrhované smery. Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu SR je nielen plnenie stále vyšších požiadaviek na kvalitu jeho činností, ale zároveň vlastný záujem cielene zamerať svoju hlavnú činnosť tak, aby bola prínosom pre odbornú i laickú verejnosť a občana Slovenskej republiky.

Vaše názory, prípadné návrhy a pripomienky budú slúžiť ako podklad, na základe ktorých budú ďalej hlavné smery rozpracované do nosných tém a kontrolných akcií. Vyberte, prosím, jednu z daných možných odpovedí. Pokiaľ by žiadna z možných variant nezodpovedala Vašim požiadavkám, napíšte Vašu odpoveď do časti s názvom Moje pripomienky a odporúčania na doplnenie a zlepšenie NKÚ SR.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc a veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí zvýšiť úroveň a kvalitu kontrolnej činnosti.

Hlavným cieľom strategického zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je „Dobré hospodárenie s verejnými prostriedkami a zlepšenie života občanov." Na dosiahnutie hlavného cieľa navrhujeme nasledovné smery kontrolnej činnosti:

Dobre hospodáriaci štát:

Fiškálna konsolidácia

 • Príjmy rozpočtu verejnej správy
 • Výdavky rozpočtu verejnej správy

Starostlivosť o občana

 • Zdravie obyvateľstva
 • Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
 • Riešenie krízových situácií
 • Ochrana kultúrnych hodnôt

Udržateľný rozvoj

 • Podpora podnikania a regionálny rozvoj
 • Starostlivosť o životné prostredie
 • Implementácia, regulácia sektorových politík

Zlepšenie životnej úrovne občanov:

Hospodárenie samosprávy

Spokojný občan

 • Podnety
 • Majetok
 • Verejné obstarávanie

Prenesený výkon štátnej správy

Efektívne a transparentné eurofondy

Zdielať: