Tlačové správy 2012

Tlačové správy 2012

NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Informácia o plánovanej kontrole hospodárenia Správy štátnych hmotných rezerv SR

Dátum: 30.11.2012 09:35 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Hospodárstvo - hos

Bratislava 30. novembra (TASR) - Príprava Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR je dlhodobý proces. NKÚ SR ho tvorí na základe stanovených priorít a vykonaných analýz a pritom využíva poznatky získané z vlastnej kontrolnej činnosti, i informácie a podnety získané od iných zainteresovaných strán, Národnej rady SR, od orgánov štátnej správy, či občanov. Všetkými podaniami, ktoré sú mu doručené sa zaoberá, analyzuje ich a na základe ich zhodnotenia rozhoduje o zaradení poznatkov z nich do svojej kontrolnej činnosti. Tým sa otvára aj verejnosti a umožňuje jej zapojiť sa do procesu plánovania kontrol. Od roku 2011 existuje možnosť podať podnet aj prostredníctvom webového sídla NKÚ SR (len v tomto  roku NKÚ SR využil vo svojej kontrolnej činnosti takmer 50% podnetov v oblasti samosprávy).

Na základe podrobného preskúmania problematiky a vykonaných analýz zaradil Najvyšší kontrolný úrad SR do Plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 napr. aj kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v subjekte Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ako jeden z mnohých subjektov kontroly.

Vzhľadom na vyššie uvedené Najvyšší kontrolný úrad SR nepovažoval za potrebné, aby sa parlament zaoberal touto konkrétnou a už naplánovanou kontrolou a ukladal jej vykonanie Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, keďže si váži prácu Národnej rady Slovenskej republiky a uvedomuje si dôležitosť prijatia zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2013, ktorého návrh bude prerokovávaný na jej prebiehajúcej schôdzi.

TASR informácie poskytla Lenka Ištvánová, riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu SR.

...............................................................................................................................

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

Dátum: 28.11.2012 14:53 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 28. novembra (TASR) - V dňoch 26. až 28.11.2012 prijal Najvyšší kontrolný úrad SR na oficiálnej návšteve delegáciu Národného kontrolného úradu Litvy, ktorú viedla Giedrë Đvedienë, hlavná audítorka NKÚ Litvy a výkonná predsedníčka Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií  EÚ a Európskeho dvora audítorov v roku 2013. Sprevádzal ju Mindaugas Macijauskas, riaditeľ odboru vývoja kontroly a  Albina Radzevičiűtë, riaditeľka právneho a personálneho odboru. Predmetom pracovných rokovaní na Najvyššom kontrolnom úrade SR boli témy týkajúce sa výmeny informácií o skúsenostiach z uplatňovania pôsobnosti najvyšších kontrolných inštitúcií, prezentované boli aj informácie o zavedenom systéme záznamu pracovného času a činnosti právneho odboru NKÚ SR. Zástupcovia slovenského kontrolného úradu informovali aj o projekte nezávislého medzinárodného posúdenia Peer Review, ktorému sa NKÚ SR podrobil v rokoch 2010 - 2011 a ktorého cieľom bolo posúdiť, či je koncepcia rozvoja NKÚ SR vhodne navrhnutá a podporuje účinnú a kvalitnú kontrolu pri plnení poslania úradu. Členom delegácie z Litvy bol predstavený aj  postup implementácie modelu hodnotenia kvality CAF (Common Assessment Framework) v prostredí NKÚ SR, ktorý vyústil do získania medzinárodne uznávaného titulu "Efektívny používateľ modelu CAF". Najvyšší kontrolný úrad SR ho získal v uplynulom roku ako prvá inštitúcia na Slovensku. Delegácia sa oboznámila aj s činnosťou Expozitúry NKÚ SR  Banská Bystrica. Hlavná audítorka Národného kontrolného úradu Litvy Giedrë Đvedienë bola privítaná aj na pôde parlamentu predsedom Národnej rady SR Pavlom Paškom a následne, spolu s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR Jánom Jasovským, bola prijatá podpredsedníčkou Národnej rady SR Janou Laššákovou, za účasti chargé d`affaires Zastupiteľského úradu Litovskej republiky v SR Edvilasa Raudonikisa.

Lenka Ištvánová, riaditeľka Odboru komunikácie a styku s verejnosťou, Najvyšší kontrolný úrad SR
..............................................................................................................................................

NKÚ: Kontrolovali zariadenia sociálnych služieb v Nitrianskom kraji

Dátum: 20.09.2012 09:55 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 20. septembra (TASR) - Najvyššíkontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal prostredníctvom svojej expozitúry v Nitre kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrolu plnenia opatrení.

Kontrolóri NKÚ SR skontrolovali štyri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to: „FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, „KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa, „JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice a „CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce.

Účelom tejto kontrolnej akcie bolo preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými samosprávnym krajom, ako aj dodržiavanie účelu ich použitia. Kontrola zároveň preverila hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť činností na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o klientov a aj plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.

Najvyššíkontrolný úrad SR zistil, že zariadenia pri nakladaní s verejnými prostriedkami samosprávneho kraja porušili niekoľko právnych predpisov. Napr. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o sociálnych službách alebo zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď došlo i k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, nedodržaniu postupov pri verejnom obstarávaní, k nevykonávaniu predbežnej finančnej kontroly pripravovaných finančných operácií a v niektorých zariadeniach sociálnych služieb kontrola poukázala na slabú úroveň vnútorného kontrolného systému.

Kontrolou bolo zároveň zistené, že v troch zo štyroch zariadení sociálnych služieb nebola pri niektorých druhoch poskytovanej sociálnej služby splnená podmienka v zmysle zákona o sociálnych službách, keď zariadenia vykazovali vyšší počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, ako je uvedené v zákone a tiež bol zistený nízky percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov k 31.12.2011.

Analýzou ekonomických a vybraných ukazovateľov za obdobie rokov 2008 až 2011 NKÚ SR skonštatoval, že výška ročných nákladov a výnosov na jedného klienta v hodnotenom období bola najvyššia v zariadení sociálnych služieb s najnižším počtom klientov.

Pri kontrole bol vo všetkých štyroch zariadeniach porovnaný aj podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch. Najväčší percentuálny podiel pri každom zariadení predstavovali osobné náklady. Priemerná mesačná mzda bola pritom v zariadeniach sociálnych služieb nižšia ako priemerná nominálna mesačná mzda v Nitrianskom kraji a v hospodárstve Slovenskej republiky. Nasledovali náklady z odvodu príjmov, materiál a energie. Najnižší podiel na celkových nákladoch tvorili odpisy a rezervy, služby, finančné náklady, dane a poplatky.

Správu o výsledkoch tejto kontrolnej akcie je možné nájsť na webovom sídle NKÚ SR www.nku.gov.sk.

Informácie poskytla Lenka Ištvánová, riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou, Najvyššíkontrolný úrad SR.

..................................................................................................................................

NITRA: NKÚ zistil nedostatky v štyroch zariadeniach sociálnych služieb

Dátum: 20.09.2012 14:08 Autor: IVAP Priorita: 4 Kategória: Oblasť práce a soc. vecí - soc

Nitra 20. septembra (TASR) - Najvyššíkontrolný úrad (NKÚ) SR zistil nedostatky v štyroch zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Kontrolóri sa zamerali na ZSS Fénix a ZSS Jeseň Života v Leviciach, ZSS Kamilka v Mani a ZSS Clementia v Kovarciach. Ako uviedla Lenka Ištvánová, účelom kontrolnej akcie bolo preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými NSK a dodržiavanie účelu ich použitia. Kontrola zároveň preverila hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť činností na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o klientov a aj plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.


Kontroly odhalili viaceré pochybenia pri nakladaní s verejnými prostriedkami. „NKÚ zistil, že ZSS porušili niekoľko právnych predpisov. Napríklad zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o sociálnych službách alebo zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. Došlo i k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, nedodržaniu postupov pri verejnom obstarávaní, k nevykonávaniu predbežnej finančnej kontroly pripravovaných finančných operácií a v niektorých ZSS kontrola poukázala na slabú úroveň vnútorného kontrolného systému," informovala Ištvánová. NKÚ tiež odhalil, že tri zo štyroch ZSS vykazovali vyšší počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, než ako to určuje zákon. Zistený bol tiež nízky percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. „Analýzou ekonomických a vybraných ukazovateľov za obdobie rokov 2008 až 2011 NKÚ skonštatoval, že výška ročných nákladov a výnosov na jedného klienta v hodnotenom období bola najvyššia v zariadení sociálnych služieb s najnižším počtom klientov," skonštatovala Ištvánová.

Pri kontrole bol vo všetkých štyroch zariadeniach porovnaný aj podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch. „Najväčší percentuálny podiel pri každom zariadení predstavovali osobné náklady. Priemerná mesačná mzda bola pritom v zariadeniach sociálnych služieb nižšia ako priemerná nominálna mesačná mzda v Nitrianskom kraji a v hospodárstve Slovenskej republiky. Nasledovali náklady z odvodu príjmov, materiál a energie. Najnižší podiel na celkových nákladoch tvorili odpisy a rezervy, služby, finančné náklady, dane a poplatky," dodala Ištvánová.

..................................................................................................................................

HOSPODÁRSTVO: NKÚ kontroloval správu miestnych komunikácií v Žilinskom kraji

Dátum: 24.08.2012 13:32 Autor: AUDE Priorita: 4 Kategória: Hospodárstvo - hos

Bratislava 24. augusta (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) vykonal prostredníctvom svojej expozitúry v Žiline v období od januára do júla tohto roku kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom územnej samosprávy. Kontrola bola zameraná na správu, údržbu a obnovu miestnych komunikácií v rokoch 2009 až 2011 v šiestich obciach Žilinského kraja.


V obciach Krušetnica, Lokca, Novoť, Svrčinovec, Zákopčie a Zborov nad Bystricou bolo identifikovaných niekoľko oblastí, v ktorých je možné zlepšenie. Porovnaním jednotlivých systémov sa NKÚ SR tiež pokúsil nájsť ideálny model systému správy, údržby a obnovy miestnych komunikácií a zhodnotil aj súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Boli zistené viaceré porušenia, napr. zákona o pozemných komunikáciách či zákona o verejnom obstarávaní.

NKÚ SR kontrolovaným obciam s cieľom zvýšenia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v oblasti miestnych komunikácií navrhol celkovo 54 odporúčaní. Vychádzali z konkrétnych zistení a zohľadňovali individuálne podmienky každej obce.

Výsledky v tejto oblasti kontrolóri NKÚ SR porovnali vo vzťahu k napĺňaniu určených cieľov a vo vzťahu ku kritériám hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Kritériom hodnotenia bola pri každej preverovanej činnosti tá, ktorá bola v porovnaní všetkých kontrolovaných subjektov vykonávaná najlepšie.

................................................................................................
TRENČÍN: Hlavný kontrolór TSK dostane odmenu i napriek nálezom NKÚ

Dátum: 22.08.2012 13:28 Autor: PODM Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva - mes

Trenčín 22. augusta (TASR) – Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dnes schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi TSK Richardovi Horváthovi za prvý polrok tohto roku i napriek tomu, že Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) odhalil počas kontroly v úrade TSK niekoľko porušení zákona.

Vedenie TSK i niektorí poslanci tvrdia, že práca hlavného kontrolóra priamo nesúvisí s výsledkami kontroly NKÚ a odmenu si zaslúži.

„Kontrola preukázala nedostatky pri dodržiavaní zákona o účtovníctve, keď finančné a účtovné výkazy neboli predkladané Ministerstvu financií SR v stanovených lehotách, čím bolo zároveň porušené opatrenie ministerstva financií, zákon o štátnej pokladnici a zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy," povedala dnes hovorkyňa NKÚ Lenka Ištvánová.

Ako dodala, TSK porušil aj zákon o verejnom obstarávaní, keď pri štyroch podprahových objednávkach nebola uvedená identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu. NKÚ rovnako vyčítal TSK skutočnosť, že zaplatil poistku za služobné motorové vozidlo, ktoré nebolo používané na zabezpečenie činnosti TSK.

Podľa podpredsedu TSK Milana Panáčka kontrola NKÚ našla len nezávažné pochybenia. „Z kontroly je protokol, v ktorom je návrh opatrení na odstránenie nedostatkov. Ja si myslím, že kontrolór si odmenu zaslúži. Bola len vo výške desiatich percent a zákonné maximum je 30 percent. Takže nebolo to na tej hornej hranici. V porovnaní s inými kontrolovanými subjektmi nedošlo v TSK k závažným porušeniam," povedal Panáček.

"Každá kontrola je súčasťou riadenia a tie pohľady na to sú rôzne. Takže ja to považujem za príliš zjednodušené, takto sa k tomu postaviť," okomentoval spájanie práce hlavného kontrolóra s nálezmi NKÚ poslanec Ladislav Gerlich. Rovnaký názor na problém mal aj poslanec Ján Krátky, ktorý tiež hlasoval za odmenu Horváthovi.

.................................................................................................
OZNÁMENIE: NKÚ SR skontroloval použitie dotácií na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010

Dátum: 19.07.2012 11:41 Autor: TABA Priorita: 4 Kategória: Financie - fin

Bratislava 19. júla (TASR) - Novelizácia zákona o dani z príjmov a zvýšenie miery nezamestnanosti v roku 2010 sa prejavili v príjmovej základni miest a obcí, a to v znížení výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO). Z porovnania vývoja výnosu DPFO poukázaného subjektom územnej samosprávy v rokoch 2009 až 2011 jednoznačne vyplýva, že tieto príjmy boli najnižšie práve v období roka 2010.

Vláda Slovenskej republiky poskytla finančné prostriedky na čiastočnú kompenzáciu výpadku tejto dane formou dotácií, ktoré boli určené na úhradu bežných výdavkov obcí a miest. V roku 2010 boli pre obce a mestá uvoľnené uvedené financie v celkovej výške 72,5 mil. eur.

Najvyššíkontrolnýúrad SR považoval z dôvodu vysokého objemu pridelených finančných prostriedkov za potrebné skontrolovať dodržanie účelu ich použitia a správnosť zúčtovania. Predmetom kontroly bolo zhodnotenie rozpočtového procesu, preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších relevantných predpisov pri čerpaní a zúčtovaní dotácií poskytnutých na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2010 a preverenie vnútorného kontrolného systému miest a obcí.

Kontrolované subjekty boli vybrané z databázy prijímateľov dotácií na výpadok DPFO poskytnutej Ministerstvom financií SR. Kontrola bola vykonaná v 16 mestách a obciach zo všetkých samosprávnych krajov.

Dotácie boli kontrolovanými subjektmi použité na úhradu bežných výdavkov, najmä na likvidáciu komunálneho odpadu, opravy a udržiavanie, energie, vodné a stočné, plyn, materiál, mzdy, verejné osvetlenie a telekomunikačné služby.
Kontrola preukázala viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vyplynuli najmä z ich nedôsledného uplatňovania a z nedodržiavania niektorých interných predpisov a smerníc.

Výsledky vykonaných kontrol NKÚ SR prerokoval so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných miest a obcí, ktorí prijali ku kontrolným zisteniam celkom 87 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Plnenie opatrení bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti monitorovať a kontrolovať.

Súhrnnú správu o výsledkoch uvedenej kontrolnej akcie je možné nájsť na webovom sídle NKÚ SR: www.nku.gov.sk.

Informáciu TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Lenka Ištvánová.

...............................................................................................
NKÚ: Niektoré samosprávne kraje porušili vlani pri hospodárení viaceré predpisy

Dátum: 12.07.2012 11:01 Autor: HARG Priorita: 4 Kategória: Hospodárstvo - hos

Bratislava 12. júla (TASR) - Niektoré slovenské samosprávne kraje vlani nehospodárili tak, ako im ukladá zákon. Šetrenie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktoré prebiehalo od 9. marca do 27. apríla 2012, ukázalo na viaceré pochybenia. "Kontroly vykonané v jednotlivých samosprávnych krajoch preukázali viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov," informoval NKÚ v správe o výsledku kontrolnej akcie.

Akcia NKÚ bola zameraná na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami. Kontrolovaným obdobím bol rok 2011.

Úrad zistil okrem iného nedostatky v oblasti rozpočtového procesu. V niektorých prípadoch totiž boli vykonané zmeny v rozpočte bez súhlasu zastupiteľstva samosprávneho kraja, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontroly takisto poukázali na nesprávne triedenie príjmov a výdavkov, na nedostatky pri poskytovaní dotácií či na nedostatočné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. "Čo malo za následok porušenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy," skonštatoval NKÚ.

K porušeniu zákona o účtovníctve došlo zase kvôli nesprávnemu účtovaniu a evidovaniu majetku. Chyby však úrad našiel aj pri preverovaní vykonávania predbežnej finančnej kontroly. Tu došlo k nesúladu so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Výsledky kontrol už boli prerokované s predsedami samosprávnych krajov a NKÚ v tejto súvislosti predložil kontrolovaným subjektom 17 odporúčaní. Na odstránenie zistených nedostatkov a ich predchádzaniu v budúcnosti prijali samosprávne kraje spolu 96 opatrení.

Výsledky kontroly podľa NKÚ poukázali na jej opodstatnenosť aj v budúcnosti. Kontrolná činnosť by sa pritom mala zamerať najmä na tematické kontrolné akcie. "Ich predmetom bude kontrola pôsobnosti samosprávnych krajov, ako je zabezpečený všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov v oblasti dopravy, zdravotníctva, poskytovania sociálnych služieb, rozvoja výchovy a vzdelávania," avizoval úrad.

................................................................................................

OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011


Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti.

Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u (ďalej len „Úrad") dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedkami Európskej únie. Výsledky vyšetrovaní tohto Úradu viedli k navráteniu 691 miliónov EUR.
 
„Vďaka našim vyšetrovaniam bola vrátená daňovým poplatníkom značná suma peňazí a veľa páchateľov bolo postavených pred národný súd za zločiny voči rozpočtu Európskej únie. V tejto finančnej klíme má boj proti podvodom a korupcii veľký význam a mal by byť prioritou vo všetkých členských štátoch. OLAF chce upevniť tento boj. Preto sa zameriame na zvýšenie efektívnosti a výsledkov našich vyšetrovaní ako aj na posilnenie spolupráce s našimi partnermi v rámci Európskej únie ako aj mimo nej," uviedol generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.
 
Správa obsahuje detailný prehľad postupov používaných pri administratívnych vyšetrovaniach OLAFu ako aj konkrétne prípadové štúdie z rôznych sektorov rozpočtu EÚ (napr. pašovanie biodieselu, podvodný tender zo štrukturálnych fondov, korupcia úradníka EÚ delegácie a pod.).
 
V roku 2011 sa OLAF sústreďoval vo veľkej miere aj na boj proti pašovaniu cigariet pozdĺž východnej hranice Európskej únie.
 
Výročná správa poskytuje aj informácie o činnosti Dozorného výboru OLAFu, ktorý monitoruje vyšetrovacie aktivity Úradu s cieľom posilnenia jeho nezávislého postavenia tohto Úradu.
 
Zhrnutie operatívnych činností OLAFu v roku 2011
  • Na základe vyšetrovaní OLAFu bolo do rozpočtu EÚ spätne získaných 691,4 mil. EUR. Išlo o výnimočne vysokú sumu vzhľadom na osobitné okolnosti počas roka (reorganizácia OLAFu a stanovenie nových vyšetrovacích postupov Úradu).
  • Najvyššie znovuzískanie finančných prostriedkov EÚ bolo zaznamenané v sektore štrukturálnych fondov (524,7 mil.), v colnej oblasti (113,7 mil.) a v poľnohospodárskom sektore (34 mil. EUR).
  • Na základe odporúčaní OLAFu a následných právnych krokov v členských štátoch boli odsúdení podvodníci kumulatívne na 511 rokov väzenia a boli uložené finančné pokuty v celkovej výške 155 miliónov EUR.
  • OLAF otvoril 178 nových prípadov, v 80 % z nich bolo následne začaté administratívne vyšetrovanie. Počas roka bolo celkovo uzavretých 208 vyšetrovacích a koordinačných prípadov.
  • Celkovo sa OLAF v roku 2011 zaoberal 463 vyšetrovacími a koordinačnými prípadmi z čoho 122 sa týkalo zamestnancov inštitúcií EÚ, 89 poľnohospodárskeho sektora, 67 oblasti vonkajšej pomoci a 64 prípadov sa týkalo štrukturálnych fondov
  • Pomer otvorených a uzavretých prípadov sa zlepšil a klesol pod číslo 1. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa mierne zvýšila na 29,1 mesiaca. Uvedené čísla sa dajú vysvetliť relatívne vysokým počtom prípadov ukončených počas roka.
Samotnú Výročnú správu si môžete nájsť a stiahnuť zo stránky OLAFu na adrese:
 
Zdroj: Tlačová správa OLAFu, Brusel, 3. 7. 2012:

.......................................................................................
NKÚ vlani vykonal 77 kontrolných akcií v 386 kontrolovaných subjektoch

Dátum: 27.06.2012 15:24 Autor: PAUL Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 26. júna (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vlani vykonal 77 kontrolných akcií v 386 kontrolovaných subjektoch. Vyplýva to zo Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2011, ktorú dnes poslanci NR SR vzali na vedomie.

NKÚ zároveň na základe uznesenia Národnej rady SR zo 6. júla 2011 vykonal mimoriadnu kontrolu financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov hlavného mesta SR Bratislava. Správa NKÚ konštatovala viaceré nedostatky ako napríklad nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Rekonštrukcia bola napokon o viac ako 90 percent predražená oproti pôvodným zámerom hlavného mesta.

K 31. decembru 2011 mal NKÚ celkovo 295 zamestnancov, z toho 279 zamestnancov v štátnej službe a 16 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na svoju činnosť vyčerpal prostriedky vo výške takmer 12 miliónov eur.

.............................................................................................................................................
OZNÁMENIE: Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole

Dátum: 26.06.2012 17:19 Autor: TABA Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

      Bratislava 26. júna (TASR) - Workshop s rovnomenným názvom zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vo svojich priestoroch 26.6.2012 pre kontrolórov z Úradu vlády SR, ministerstiev i vyšších územných celkov.
      Jeho nosnou témou boli zámery Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti kontrolnej činnosti. NKÚ SR v súčasnosti pripravuje aktualizáciu svojho strategického zámeru a jeho premietnutie na roky 2013 až 2015 a chce  zameriavať svoju pozornosť na celospoločensky významné témy, vrátane problémových systémových otázok hospodárenia s verejnými financiami spojených s riešením problémov hospodárskej krízy. V tejto súvislosti úrad  vyhľadáva a analyzuje oblasti s významnou potrebou výkonu kontroly. Diskusia účastníkov workshopu prispela nielen k získaniu týchto poznatkov, ale aj k nájdeniu spoločných prienikov zamerania kontrolnej činnosti štátnych orgánov, aby boli ich kapacity využité čo najefektívnejšie.
      Zástupcovia  NKÚ SR, ktorí sú členmi pracovných skupín medzinárodných organizácií najvyšších kontrolných inštitúcií sveta a Európy, na workshope oboznámili účastníkov aj  s novými poznatkami a vývojom v oblasti kontrolných štandardov, využitia kľúčových národných ukazovateľov v kontrole, úlohách najvyšších kontrolných inštitúcii pri finančnej kríze a v boji proti korupcii. Odznela aj informácia o skúsenostiach  získaných pri implementácii modelu CAF do činnosti NKÚ SR.
      Informáciu TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Lenka Ištvánová.

.......................................................................................
OZNÁMENIE: Na NKÚ SR sa bude konať workshop "Nové smery v kontrole"

Dátum: 25.06.2012 14:56 Autor: SEBO Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 25. júna (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014, ktorý odzrkadľuje aj závery a odporúčania medzinárodných organizácií najvyšších kontrolných inštitúcií sveta i Európy (INTOSAI, EUROSAI), Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov. Jeho zámery a vízie boli predložené aj na verejnú oponentúru štátnym a vedeckým inštitúciám, vysokým školám i podnikateľským subjektom. Zároveň boli tematické časti Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2012 prezentované vecne príslušným výborom Národnej rady Slovenskej republiky a Strategický zámer kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2012 – 2014 bol predložený gestorskému Výboru NR SR pre financie a rozpočet, ktorý ho bez pripomienok jednomyseľne prijal.

K tvorbe strategického zámeru a plánu kontrolnej činnosti pristupuje úrad výrazne inovatívne a vychádza z nových postupov a poznatkov získaných z medzinárodného posúdenia NKÚ SR – peer review, uplatnenia metodiky modelu hodnotenia kvality CAF, aj nových vedomostí získaných z rozsiahleho vzdelávania zamestnancov. Uplatnil aj nové postupy vyplývajúce z implementácie Kontrolórskeho informačného systému.

NKÚ SR v súčasnosti pripravuje aktualizáciu svojho strategického zámeru a jeho premietnutie na roky 2013 až 2015. Cieľom je zameriavať svoju pozornosť na celospoločensky významné témy, vrátane problémových systémových otázok hospodárenia s verejnými financiami spojených s riešením problémov hospodárskej krízy.

V tejto súvislosti NKÚ SR vyhľadáva a analyzuje oblasti s významnou potrebou výkonu kontroly. Preto oslovil ministrov všetkých rezortov, Úrad vlády Slovenskej republiky i hlavných kontrolórov VÚC a pozval ich zástupcov, zodpovedných za riadenie kontroly na workshop, ktorý sa uskutoční 26. 06. 2012, o 9.00 h v priestoroch úradu. NKÚ SR na ňom oboznámi zúčastnených so svojimi zámermi v oblasti kontrolnej činnosti, novými poznatkami a vývojom v oblasti teórie kontroly, ktoré získali zástupcovia úradu v rámci pracovných skupín INTOSAI a EUROSAI. Diskutovať sa bude najmä o významných oblastiach kontroly a pôjde aj o hľadanie spoločných prienikov zamerania kontrolnej činnosti týchto štátnych orgánov, aby boli ich kapacity využité čo najefektívnejšie.

Lenka Ištvánová riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

.......................................................................................
OZNÁMENIE: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011 v NR SR

Dátum: 22.06.2012 15:05 Autor: SEBO Priorita: 4 Kategória: Hospodárstvo - hos

Bratislava 22. júna (TASR) - Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predstúpil v piatok 22. júna 2012 pred poslancov Národnej rady SR. Vo svojom vystúpení uviedol a prezentoval Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR za rok 2011. NKÚ SR si tak splnil povinnosť každoročne poskytnúť parlamentu komplexnú informáciu o vykonaných kontrolách, významných zisteniach, skúsenostiach a poznatkoch z kontrolnej činnosti, ale aj o činnosti a rozvoji úradu za predošlý rok. Táto správa dokumentuje, akým spôsobom a s akými výsledkami NKÚ SR ako nezávislý orgán uplatňoval svoju pôsobnosť vymedzenú Ústavou a zákonom. Informuje však aj o systematickom prístupe k zabezpečeniu trvalého všestranného rozvoja úradu so zámerom skvalitňovania kontrolnej činnosti, súvisiacich podporných procesov a ich manažovania.
Predseda NKÚ SR Ján Jasovský hovoril o významných kontrolných akciách, vykonaných úradom v predošlom roku, o najčastejšie zisťovaných nedostatkoch, o plnení zákonných povinností úradu voči parlamentu, Európskej únii, o jeho aktivitách vo vzťahu k odbornej a laickej verejnosti, i o spolupráci s partnerskými inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni. Pripomenul aj preventívnu činnosť NKÚ SR a ním poskytované návrhy a odporúčania na zlepšovanie nakladania s verejnými prostriedkami. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR za rok 2011 bude zverejnená aj na webovom sídle www.nku.gov.sk .

Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou 

.............................................................................................

OZNÁMENIE: Predseda NKÚ SR na sneme Združenia miest a obcí Slovenska

Dátum: 17.05.2012 16:26 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 17. mája (TASR) - Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 17.05.2012 na 23. sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Vo svojom príspevku hovoril o poznatkoch úradu z kontroly v samospráve, ktoré i naďalej poukazujú na nie vždy funkčný vnútorný kontrolný systém samospráv, ako aj na častú nečinnosť orgánov obce. Dotkol sa však i pozitívneho vývoja samosprávy a vnímania občanov, ako aj uspokojivej spolupráce a nápravy nedostatkov zistených kontrolami NKÚ SR. Povzbudil starostov a primátorov v neľahkej práci, najmä v období hospodárskej krízy a ubezpečil ich, že NKÚ SR im bude naďalej podávať pomocnú ruku. V závere vyzval účastníkov snemu, aby využili webové sídlo úradu, či pripravovaný dotazníkový prieskum ich spokojnosti na poskytovanie návrhov a námetov pri skvalitňovaní práce NKÚ SR. Predsedníctvo ZMOSu poďakovalo Najvyššiemu kontrolnému úradu SR za korektnú spoluprácu.

TASR informovala riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu SR Lenka Ištvánová.

.......................................................................................
OZNÁMENIE: Realizáciu projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je potrebné urýchliť

Dátum: 17.05.2012 11:12 Autor: SEBO Priorita: 4 Kategória: Informačné technológie – itt

Bratislava 17. mája (TASR) - Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na Úrade vlády SR v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi OPIS na Ministerstve financií SR a Ministerstve kultúry SR zorganizovali dňa 10. mája 2012 v priestoroch hotela Bôrik Celoslovenskú konferenciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
V rámci zefektívnenia čerpania OPIS bol prijatý Konsolidačný plán čerpania, ktorý na konferencii prezentoval nový generálny riaditeľ Sekcie riadiaci orgán OPIS na Úrade vlády SR Norbert Molnár, ktorý okrem iného uviedol: "Chceme sa zamerať na zlepšenie projektového riadenia, zrýchlenú komunikáciu medzi riadiacim a sprostredkovateľskými orgánmi, viac informovať verejnosť a venovať väčší priestor dopytovým projektom". Zároveň poukázal na dva základné problémy OPIS. Prvým je nízke čerpanie a druhým problémom je pomalé napĺňanie pôvodných cieľov. Kľúčovou úlohou ďalšieho obdobia tak bude efektívne využitie finančných zdrojov a urýchlené investovanie týchto zdrojov do informatických služieb tak, aby ich občan mohol využívať v čo najkratšom časovom horizonte, z tohto dôvodu je potrebné zefektívniť aj projektové riadenie projektov. Ďalej podotkol nevyhnutnosť realokácie alokovaných prostriedkov v rámci OPIS do iných operačných programov na podporu boja s nezamestnanosťou a tvorbu pracovných miest pre mladých.
V rámci prezentácie prioritnej osi jeden, ktorej cieľom je Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, jednotliví prijímatelia pomoci na konferencii prezentovali pokrok v implementácii projektov. Zástupca Ministerstva vnútra SR informoval prítomných o aktuálnom stave implementácie projektov v jeho gescii. Ďalej bol prezentovaný pokrok, ciele a časový harmonogram národných projektov Elektronické služby zdravotníctva, Elektronické služby Štatistického úradu SR, Kontrolórsky informačný systém Najvyššieho kontrolného úradu SR, Elektronizácia služieb VÚC Banskobystrický samosprávny kraj a národný projekt Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Súčasťou prezentácie druhej prioritnej osi, ktorá má za cieľ Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry, boli národné projekty Digitálne múzeum, Digitálna audiovízia, Digitálna galéria a Centrálny dátový archív. Alokácia zazmluvnenia projektov prioritnej osi dva je v súčasnosti 85 %, čo dáva vysoký predpoklad pre úspešné naplnenie cieľov operačného programu. Osobitným prínosom konferencie bola prezentácia zahraničného hosťa pani Cynthie Chow z Inštitútu pre informačný priemysel z Taiwanu pod názvom Využitie moderných technológii pri prezentácii kultúrneho dedičstva, ktorá sa podelila o svoje skúsenosti s digitalizáciou vo svojej krajine.
Cieľom konferencie bolo informovať odbornú, ale aj širokú verejnosť o aktuálnom stave implementácie projektov a plány OPIS, čo sa podarilo úspešne naplniť, o čom svedčí aj vysoký záujem účastníkov konferencie, ktorých bolo viac ako 300.

Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR www.opis.gov.sk

.......................................................................................
NKÚ: Oznámenie o úmrtí

Dátum: 14.03.2012 17:01 Autor: TABA Priorita: 5 Kategória: Plány, prehľady dňa - pla

Bratislava 14. marca (TASR) - Dnes (14.03.2012) Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR navždy opustil Ing. Marian Palkovič, generálny riaditeľ sekcie špeciálnych odvetví a činností Najvyššieho kontrolného úradu SR. V oblasti kontroly verejných financií pracoval od roku 1981; na Najvyššom kontrolnom úrade SR od roku 1995. Najvyšší kontrolný úrad SR vyslovuje ľútosť nad stratou vysokokvalifikovaného odborníka, skvelého kolegu a výnimočného človeka a s hlbokým zármutkom vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.

TASR dnes informovala riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Lenka Ištvánová.

........................................................................................................................................
FINANCIE: NKÚ zistil porušenie zákona, FR SR podáva trestné oznámenie
 

Dátum: 12.03.2012 17:31 Autor: TABA Priorita: 4 Kategória: Financie - fin

Bratislava 12. marca (TASR) - Ukončená kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR potvrdila problémy daňovej správy pri zavádzaní daňového informačného systému KONS IS, vrátane porušenia zákona o informačných systémoch verejnej správy.

"Finančné riaditeľstvo (FR) SR na základe týchto vážnych okolností a skutočností pristúpilo k podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa na Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava I.," konštatovala v stanovisku pre médiá vedúca komunikačného oddelenia FR SR Miroslava Slemenská. Zároveň zdôraznila, že inštitúcia prijala interné opatrenia vylučujúce v budúcnosti takéto postupy.
NKÚ vo svojej správe okrem iných nedostatkov konštatoval porušenie zákona o informačných systémoch verejnej správy. "Kontrolou boli zistené prinajmenšom tri prístupy k údajom v produkčnom prostredí, čo je v rozpore s dodatkom č. 2 zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Ministerstvom financií (MF) SR a spoločnosťou IBM Slovensko, ktorý vychádza z dikcie uvedeného zákona. V tomto dodatku č. 2 sa uvádza, že alokovaní špecialisti nebudú mať prístup k produkčným systémom alebo produkčným údajom objednávateľa," priblížila Slemenská.
Okrem toho kontrolóri zistili problémy nedostatočnej funkcionality informačného systému, prácu správcov dane vykonávanú ručne, bez IT podpory, absenciu možnosti tlače potrebných zostáv, nedostatočné zaškolenie pracovníkov na nový systém, nemožnosť výkonu efektívnej medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ) a ďalšie mediálne známe problémy.

................................................................................................................................................
VYJADRENIE: Vyhlásenie NKÚ SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného....

Dátum: 02.02.2012 16:37 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva - mes

Bratislava 2. februára (TASR) -
V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave Najvyšší kontrolný úrad SR opätovne zdôrazňuje, že všetky jeho zistenia sú uvedené a vyčerpávajúco popísané a odôvodnené v Správe o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a prostriedkov hlavného mesta SR Bratislava, ktorá je zverejnená aj na jeho webovom sídle a verejne dostupná. Zjavne však autori vyjadrení o tom, že NKÚ SR nezistil žiadne nedostatky, nemali záujem si uvedenú správu preštudovať.
Zároveň im zrejme ušlo aj to, že Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojich výsledkoch kontroly neuvádza, ktoré zistené nedostatky sú „trestné", na to NKÚ SR ani nebol zriadený, ani nemá právomoc. Výsledky svojej kontroly odstúpil kontrolovanému subjektu, v ktorého kompetencii je prijať relevantné opatrenia a rozhodnúť sa, aké kroky ďalšieho riešenia v uvedenej veci podnikne. Za tieto NKÚ SR nenesie žiadnu zodpovednosť a ostro sa preto ohrádza voči vyjadreniam, že nenašiel žiadne nedostatky, resp. nenašiel nič trestné, ktoré považuje za dezinterpretáciu výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj za neprofesionálne a nekorektné konštatovania.
TASR dnes informácie poskytla riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Lenka Ištvánová

......................................................................................................................................

NKÚ sa ohradzuje proti vyjadreniam, že pri kontrole štadióna nenašiel nedostatky

Dátum: 02.02.2012 16:37 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva - mes

Bratislava 2. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam, že nenašiel žiadne nedostatky, respektíve nič trestné pri kontrole financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. V stanovisku, ktoré dnes TASR poskytla hovorkyňa NKÚ Lenka Ištvánová, to úrad označil za dezinterpretáciu výsledkov kontroly, ako aj za neprofesionálne a nekorektné konštatovania.
Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik na tlačovej besede v stredu (1.2.) informoval, že na základe rozboru správy NKÚ nebude mať kauza bratislavského zimného štadióna žiadnu trestnoprávnu dohru. "Bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, keď zvýšenie ceny nebolo vopred odsúhlasené v mestskom zastupiteľstve, ale len dodatočne potvrdené vzhľadom na časovú tieseň a termíny k začiatku majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Podľa správy NKÚ však nevznikli žiadne trestnoprávne podklady, a preto chyby možno pripísať len nesprávnym rozhodnutiam politického manažmentu predchádzajúceho vedenia magistrátu," uviedol v stredu primátor.
Podľa NKÚ si autori vyjadrení o tom, že úrad nezistil žiadne nedostatky, nemali záujem správu o kontrole preštudovať. "Zároveň im zrejme ušlo aj to, že NKÚ vo svojich výsledkoch kontroly neuvádza, ktoré zistené nedostatky sú 'trestné', na to NKÚ SR ani nebol zriadený, ani nemá právomoc. Výsledky svojej kontroly odstúpil kontrolovanému subjektu, v ktorého kompetencii je prijať relevantné opatrenia a rozhodnúť sa, aké kroky ďalšieho riešenia v uvedenej veci podnikne," píše sa v stanovisku. Úrad zároveň upozorňuje, že všetky jeho zistenia sú uvedené, vyčerpávajúco popísané a odôvodnené na internetovej stránke NKÚ.

........................................................................................................................................
 

Organizačné zmeny OLAFu od 1. februára 2012

1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler.

Nová organizačná štruktúra a zmeny vo vyšetrovacích procedúrach majú za cieľ nasmerovať disponibilné zdroje na prioritné aktivity ako aj zefektívniť a skvalitniť vyšetrovania OLAFu.

„Spôsob, akým sa rozhodneme otvoriť alebo neotvoriť vyšetrovanie, bude transparentnejší, keďže budeme zverejňovať naše vyšetrovacie priority. Viac sa budeme sústreďovať na najdôležitejšie prípady, nielen na tie, pri ktorých je najväčšia možnosť vrátenia zneužitých peňazí" povedal generálny riaditeľ OLAFu.

Nové organizačné a vyšetrovacie postupy OLAFu zohľadnili aj stanoviská Dvora audítorov, Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie, ako aj návrhy vznesené počas diskusie o novele Nariadenia č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných OLAFom.

Postupy pri vyšetrovaniach sa tiež zjednodušili. Bol vytvorený nový odbor, ktorý bude vyhodnocovať všetky prijaté informácie, obsahujúce podozrenia z podvodov a otvárať nové prípady v krátkom časovom rozsahu.

Aj keď počet zamestnancov zostal nezmenený, došlo k presunu pracovníkov z neoperatívnych úloh do vyšetrovacích odborov.

Aktivity v oblasti tvorby politiky boja proti podvodom budú sústredné do jedného direktoriátu s cieľom zlepšiť podporu Komisii pri tvorbe a implementácii politík v oblasti prevencie a odhaľovania podvodov, zvýšiť podporu členským štátom ako aj sústrediť pozornosť na rozvoj prioritných iniciatív ako napr. Úrad Európskeho prokurátora.

Popri týchto zmenách úrad OLAF aj renovoval svoju webstránku: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Viac informácií nájdete v úplnom znení tlačovej správy OLAFu:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2012/20120201_01_en.htm

Zdielať: