Stratégia plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR v rokoch 2020-2023

Stratégia plánovania kontrolnej činnosti NKÚ SR

v období rokov 2020 - 2023

 

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolnú činnosť na základe ročného plánu kontrolnej činnosti.  

Plán kontrolnej činnosti na príslušný rok vychádza zo strednodobého zamerania kontrolnej činnosti Úradu, spravidla na obdobie troch rokov. V sú stanovené strategické ciele a zámery kontrolnej činnosti. Tie sú následne špecifikované a aktualizované v dokumente Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.

Graf - postup plánu kontrolnej činnosti

Podkladom na zostavenie plánu kontrolnej činnosti sú informácie a poznatky získané pri výkone kontrolnej  činnosti riziká identifikované na základe vlastných analýz, podnety orgánov štátnej správy, samosprávy a občanov. Okrem toho je Úrad povinný zaradiť do plánu a vykonať kontroly, o ktoré ho môže uznesením požiadať NR SR.

Významným aspektom plánovania je spolupráca a podnety a poznatky mimovládneho sektora. Úrad spolupracuje na báze memoránd a diskusií k problémom spoločnosti a na výmene poznatkov aj s akademickou obcou a Slovenskou akadémiou vied.

Výber strategických oblastí kontrolnej činnosti, resp. obsahových priorít a tém kontrolných akcií vychádza z identifikácie tých oblastí verejného života, v ktorých sú najväčšie problémy a riziká z hľadiska dosiahnutých výsledkov. Významným zdrojom pre zameranie kontrolnej činnosti a tém kontrol sú aj správy Európskej komisie alebo napr. OECD.

V súvislosti so zameraním kontrol, v roku 2016 sa NKÚ SR prihlásil k iniciatíve „Hodnota za peniaze v slovenskej politike“. Vyslovil tak zámer orientovať sa na následné hodnotenie najdôležitejších aktivít štátu aj z hľadiska výsledkov a úžitku pre občanov, nielen na kontroly súladu a hospodárenie.

 

V súčasnosti Úrad vykonáva kontroly podľa Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2020, ktorý vychádza z týchto strategických dokumentov úradu:

  • Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 - 2020
  • Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2020.

Témy kontrolných akcií pre rok 2020 boli vybrané na základe posúdenia hlavných rizík pre výdavky a vykonávanie verejných politík. Sú zamerané na kľúčové oblasti, ako je  efektívna a transparentná verejná správa, trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť, udržateľné verejné financie, dopravná infraštruktúra a informačno-komunikačné technológie, obrana a bezpečnosť. Vychádzajú aj z cieľov udržateľného rozvoja podľa Agendy OSN 2030.  

Plán obsahuje 32 kontrolných akcií, z toho dve sú plánované každoročne v rámci zákonnej povinnosti                                        (§ 5 ods. 1 zákona o NKÚ SR) vypracovať stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2019 a stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2021.

 

Ostatné kontrolné akcie sú zamerané na posudzovanie, či politiky a programy dosahujú svoje ciele a vytvárajú pridanú hodnotu, ako aj na kontrolu hospodárenia vybraných subjektov a na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnu politiku. Šesť kontrolných akcií reaguje na podnety občanov.

Pre rok 2020 sú naplánované aj medzinárodné kontrolné akcie, ktoré vyplynuli z medzinárodných dohovorov a sú zamerané na oblasti: zdravotníctvo, sociálna oblasť, životné prostredie, oblasť fiškálnej politiky s dôraznom na strednodobé rozpočtové rámce.

 

V januári 2020 sa začal proces plánovania na  obdobie rokov 2021 – 2023, keď odbor stratégie a analýz vypracoval dokument Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2021 - 2023.

Strategickým cieľom kontrolnej činnosti Úradu v tomto období bude signifikantné zvýšenie podielu systémových a prierezových kontrol založených na hodnotení významných tém, t. j. národných problémov a rizík. Takto nastavený systém kontrol umožní komplexné hodnotenie plnenia cieľov verejných politík a spôsobov vynakladania verejných zdrojov na ich dosiahnutie.

Strategickými oblasťami zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR v rokoch 2021 až 2023 budú nasledujúce verejné politiky:

 

Verejné politiky, ktoré sú v stratégii kontrolnej činnosti NKÚ

 

Týchto osem verejných politík bude predmetom najmä systémových kontrol. Výber uvedených strategických oblastí verejných politík zohľadňuje ciele národných stratégií s kľúčovým vplyvom na formu a obsah prijatých verejných rozhodnutí. Zároveň reflektuje aj problémy a nedostatky, na ktoré upozornili dôležité medzinárodné inštitúcie, ale aj odborná verejnosť na Slovensku, ktorá bola pri tvorbe tejto Stratégie oslovená prostredníctvom dotazníka .

Novým prvkom v Stratégii je identifikácia prierezových rizík verejných politík identifikovaných práve na základe dotazníkového participatívneho prístupu.

 

Prierezovo sa bude NKÚ SR v rámci kontrolnej činnosti zameriavať najmä na:

 

  • nedostatočnú efektivitu čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
  • problematické verejné obstarávania
  • slabú prepojenosť národných strategických cieľov s cieľmi nižších úrovní
  • nedostatočné manažérske kapacity vo vybraných organizáciách a úradoch
  • nedostatočnú efektivitu investícií do IT riešení.

 

Vo februári 2020 pripravil odbor stratégie a analýz aj východisko pre plánovanie kontrolných akcií na rok 2021 - Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2021. V tomto dokumente identifikoval tri strategické oblasti s najvyššou prioritou, kam by mala byť zameraná kontrolná činnosť NKÚ SR v roku 2021: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie, Zdravie a Zamestnanosť a sociálne politiky. Rizikovosť vybraných oblastí zvyšujú najmä dve prierezové riziká a to čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov a slabá prepojenosť strategických cieľov s cieľmi nižších úrovní. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 je tento materiál považovaný za živý dokument a bude doplnený o riziká vyplývajúce z koronakrízy.

Zdielať: