Štatút Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Štatút Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) sa zriaďuje podľa § 11 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
 1. Výbor je nezávislý poradenský a konzultačný orgán pre oblasť vnútorného auditu a vládneho auditu.
 1. Štatút výboru vymedzuje jeho úlohy, zloženie a spôsob rokovania výboru.

 

Článok 2

Úlohy výboru

 1. Výbor podľa zákona plní najmä tieto úlohy:
 1. vykonáva na požiadanie poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu
  v oblasti vnútorného auditu a pre Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo financií“) ako správcu kapitoly štátneho rozpočtu v oblasti vnútorného auditu a vládneho auditu,
 2. vykonáva na požiadanie poradenskú a konzultačnú činnosť pre ministerstvo financií pri jeho hodnotení kvality vykonávania auditu podľa § 19 ods. 4zákona,
 3. posudzuje dôvody smerujúce k odvolaniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora podľa             
  § 15 ods. 3 a 4 zákona a predkladá vyjadrenie k týmto dôvodom odvolania, okrem odvolania vládneho audítora inej právnickej osoby do 30 pracovných dní od ich doručenia výboru,
 4. posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu a môže zaslať návrh ministerstvu financií    na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu podľa § 19 ods. 4 zákona.
 1. Ďalšie úlohy výboru:
 1. rieši aktuálne otázky a posudzuje podnety podané na výbor v oblasti výkonu vnútorného auditu a vládneho auditu,
 2. prijíma závery k prerokúvaným otázkam a podnetom v oblasti výkonu vnútorného auditu a vládneho auditu,
 3. vyhodnocuje závery prijaté na predchádzajúcich rokovaniach výboru.

 

Článok 3

Zloženie výboru

 1. Výbor je zložený zo šiestich členov a tajomníka výboru. Členmi výboru sú predseda výboru, podpredseda výboru a ďalší štyria členovia.
 1. Predsedom výboru je zástupca Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“), ktorého vymenúva a odvoláva predseda NKÚ SR.
 1. Podpredsedom výboru je zástupca ministerstva financií, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií SR.
 1. Ďalšími členmi výboru sú zástupca Úradu vlády SR, zástupca Ministerstva vnútra SR, zástupca Ministerstva spravodlivosti SR a zástupca Generálnej prokuratúry SR, ktorých vymenúva a odvoláva štatutárny orgán príslušného správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
 1. Členstvo vo výbore zaniká:
 1. odvolaním štatutárnym orgánom príslušného správcu kapitoly štátneho rozpočtu doručeným predsedovi výboru,
 2. vzdaním sa členstva na základe vlastnej písomnej žiadosti doručenej predsedovi výboru,
 3. skončením pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovného vzťahu k príslušnému správcovi kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ho vymenoval.
 1. Pokiaľ zaniklo členstvo člena výboru, štatutárny orgán príslušného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý do funkcie tohto člena vymenoval, vymenuje bezodkladne nového člena výboru.
 1. Členstvo vo výbore je čestné a členom výboru za výkon funkcie neprináleží osobitná mzda, ani iná finančná náhrada.
 1. Členovia výboru sú povinní konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem alebo záujem  príslušného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorého zastupujú pred verejným záujmom. Člen výboru, ktorému sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o jeho zaujatosti so zreteľom na jeho vzťah k predmetu prijímania záverov výborom, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť predsedovi výboru.
 1. Tajomníkom výboru je zamestnanec ministerstva financií určený podpredsedom výboru.

 

Článok 4

Rokovanie výboru

 1. Rokovanie výboru, ktoré zvoláva predseda výboru, sa uskutočňuje podľa potreby, najneskôr však             
  do 20 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu o odvolaní vnútorného audítora ministerstva financií alebo vnútorného audítora iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, alebo najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na odvolanie vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu.
 1. O zvolanie mimoriadneho rokovania výboru je oprávnený požiadať ktorýkoľvek člen výboru. Uskutočnenie mimoriadneho rokovania výboru schvaľuje predseda výboru.
 1. Účasť členov výboru na rokovaní výboru je povinná. Ak sa nemôže člen výboru rokovania výboru zúčastniť, bezodkladne to oznámi písomne alebo elektronicky tajomníkovi výboru.
 1. Rokovanie výboru je neverejné.
 1. Rokovanie výboru vedie predseda výboru. V prípade neprítomnosti predsedu výboru vedie rokovanie podpredseda výboru.
 1. Výbor prijíma závery najmä formou odporúčaní, stanovísk, vyjadrení a návrhov. Závery, vrátane výsledkov hlasovania sú súčasťou písomného záznamu z rokovania výboru.
 1. Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičného počtu členov výboru. Výbor prijíma závery, ktoré sa pokladajú za schválené, ak za ne hlasovala väčšina členov prítomných na rokovaní výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas  predsedajúceho výboru podľa odseku 5.
 1. Vyjadrenie k dôvodom pri posudzovaní návrhu na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora podľa § 15 ods. 3 alebo 4 zákona predkladanému príslušnému správcovi kapitoly štátneho rozpočtu            
  a návrh na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu podľa § 19 ods. 4 zákona zasielaný ministerstvu financií podpisuje po schválení výborom predseda výboru, alebo ním určený člen výboru.
 1. Výbor môže prijímať závery aj mimo rokovaní výboru hlasovaním formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam (ďalej len „per rollam“) najmä:
 1. v prípadoch, ktoré si s ohľadom na význam prerokovávanej otázky nevyžadujú rokovanie výboru,
 2. v prípadoch, keď nie je z časového hľadiska možné zvolať nové rokovanie výboru,
 3. na základe rozhodnutia predsedu výboru.
 1. Prijímanie záverov a hlasovanie formou per rollam sa vykonáva na základe výzvy predsedu výboru k prerokovávanej otázke. Výzvu predsedu výboru k prerokovávanej otázke zasiela tajomník výboru elektronicky členom výboru. Členovia výboru zasielajú tajomníkovi výboru stanovisko, v ktorom vyjadria súhlas alebo nesúhlas k prerokovávanej otázke, a to elektronicky a v termíne uvedenom vo výzve predsedu výboru.
 1. Nedoručenie stanoviska člena výboru podľa odseku 10 v určenom termíne sa považuje za súhlas.
 1. Pre schvaľovanie záverov formou per rollam sa primerane použije odsek 7 týkajúci sa schvaľovania záverov na rokovaniach výboru, pričom takto schválené závery výboru sú rovnako záväzné ako schválené závery na rokovaniach výboru. Výsledok prijímania záverov a hlasovania formou per rollam tajomník výboru elektronicky oznámi členom výboru.
 1. Na rokovanie výboru môže predseda výboru na podnet člena výboru schváliť aj prizvanie iných zamestnancov príslušných kapitol štátneho rozpočtu, prípadne iných odborníkov v oblasti súvisiacej s predmetom rokovania výboru (ďalej len „prizvané osoby“), ak si to vyžaduje povaha prerokovávaných materiálov.
 1. Tajomník výboru a prizvané osoby nemajú hlasovacie právo.
 1. Rokovanie výboru organizačne a administratívne zabezpečuje tajomník výboru. Tajomník výboru v súčinnosti s členmi výboru pripravuje program rokovaní výboru, pracovnú dokumentáciu k rokovaniam výboru, vypracúva písomný záznam z rokovania výboru, zabezpečuje archiváciu dokumentácie z rokovania výboru, vykonáva iné činnosti podľa pokynov predsedu výboru alebo podpredsedu výboru, prípadne vedie inú agendu súvisiacu s činnosťou výboru.
 1. Pozvánku na rokovanie výboru spolu s programom a pracovnou dokumentáciou k rokovaniu výboru doručí tajomník výboru elektronicky jeho členom najneskôr päť pracovných dní pred termínom rokovania výboru, ak predseda výboru nerozhodne inak.
 1. Správca kapitoly štátneho rozpočtu je oprávnený predkladať tajomníkovi výboru písomné podnety týkajúce sa oblasti výkonu vnútorného auditu a vládneho auditu. Tajomník výboru pripraví návrh na prerokovanie podnetov na výbore; o konečnom zaradení podnetu na prerokovanie rozhodne predseda výboru alebo podpredseda výboru.
 1. Písomný záznam z rokovania výboru vyhotovuje tajomník výboru. Predsedajúci výboru podľa odseku 5 určí za overovateľa záznamu z rokovania výboru jedného z  prítomných členov rokovania výboru. Tajomník výboru elektronicky zašle členom výboru, prípadne prizvaným osobám, ak tak rozhodne predsedajúci výboru podľa odseku 5 záznam z rokovania výboru po jeho overení, a to najneskôr do 10 pracovných dní po rokovaní výboru.
 1. Výbor môže požadovať od príslušných správcov kapitol štátneho rozpočtu súčinnosť pri zabezpečovaní svojej činnosti.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút je záväzný pre všetkých členov výboru, prizvané osoby a pre príslušných správcov kapitoly štátneho rozpočtu.
 1. Zmeny štatútu schvaľuje predseda výboru po prerokovaní s členmi výboru. Zmeny štatútu musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku a podpísané predsedom výboru.
 1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia predsedom výboru.

 

Zdielať: