Sekcie a odbory NKÚ SR

Sekcie a odbory NKÚ SR


Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR je stanovená v zákone č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ SR"). Kontrolná činnosť je vykonávaná prostredníctvom sekcia kontroly a jej odborov a oddelení, tiež 7 expozitúr v krajských mestách.


V rámci svojej pôsobnosti útvary NKÚ vykonávajú kontrolu hospodárenia:

 • s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje NR SR alebo vláda
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli SR, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov, alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré SR prevzala záruku
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme

V rámci kontroly hospodárenia sekcia kontroly a odbory kontrolujú výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení, ak ich účastníkom je subjekt v kontrolnej pôsobnosti príslušného odboru .

Organizačná štruktúra NKÚ SR

 

 

Na NKÚ SR sú zriadené 2 sekcie Kancelária predsedu a Sekcia kontroly.

KANCELÁRIA PREDSEDU 

 • plní vecné a organizačné úlohy
 • zabezpečuje a koordinuje pracovný program predsedu úradu, 
 • vybavuje a eviduje korešpondenciu predsedu úradu 
 • zabezpečuje komunikáciu úradu podľa mediálnej a komunikačnej stratégie vrátane styku s verejnosťou a vypracúvania záverečných správ z kontrolných akcií úradu, 
 • zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v rámci EUROSAI a INTOSAI, 
 • zabezpečuje hospodárenie s finančnými prostriedkami v rozpočtovej kapitole úradu 
 • zabezpečuje prevádzku informačných systémov a komunikačných technológií úradu 
 • zodpovedá za vypracovanie stratégie rozvoja úradu a ostatných strategických dokumentov úradu, zabezpečuje rozvoj úradu a súvisiace analytické činnosti, 
 • vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátane stanoviska k návrhu rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky, 

 

Pod Kanceláriu predsedu spadá:

 • sekretariát predsedu
 • odbor medzinárodných vzťahov
 • odbor komunikácie a styku s verejnosťou
 • odbor stratégie a analýz
 • odbor právny
 • odbor ekonomiky a prevádzky
  • oddelenie rozpočtu a financovania
  • oddelenie majetku a prevádzky
  • oddelenie IT podpory
 • referát bezpečnosti
 • referát správy registratúry.
 
SEKCIA KONTROLY
 • koordinuje kontrolnú činnosť úradu a externých kontrolných orgánov, 
 • zabezpečuje metodickú podporu pre výkon kontrolnej činnosti úradu, 
 • zabezpečuje plánovanie a realizáciu kompetenčného vzdelávania zamestnancov úradu, 
 • zabezpečuje metodické riadenie a realizáciu priebežného a následného hodnotenia kvality kontrolnej činnosti.
 
Sekcia kontroly sa delí na 4 odbory:
 
ODBOR KONTROLY I.
 • Oddelenie energetiky a infraštruktúry 
 • Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva 
 • Oddelenie európskych fondov 
 
ODBOR KONTROLY II.
 • Oddelenie odvetví rozvoja 
 • Oddelenie štátnych činností a bezpečnosti 
 • Oddelenie financií a fiškálnej politiky 
 
ODBOR KONTROLY III. 
 • expozitúra Trnava - Trnavský samosprávny kraj, 
 • expozitúra Nitra - Nitriansky samosprávny kraj, 
 • expozitúra Trenčín - Trenčiansky samosprávny kraj, 
 • expozitúra Žilina - Žilinský samosprávny kraj, 
 • expozitúra Banská Bystrica - Banskobystrický samosprávny kraj
 • expozitúra Košice - Košický samosprávny kraj
 • expozitúra Prešov - Prešovský samosprávny kraj. 

 

Ďalšími organizačnými útvarmi sú Osobný úrad a Referát vnútorného audítora priamo riadené predsedom úradu.

Zdielať: