Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (25. 10. 2016)

Záznam 3. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit z 25. októbra 2016

Prítomní:

Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR

Ing. Vladimír Urmanič - podpredseda výboru, Ministerstvo financií SR

Ing. Bátovská Zuzana - člen výboru, Úrad vlády SR

Ing. Daniel König, PhD. - člen výboru, Generálna prokuratúra SR

Ing. Dana Tekulová - člen výboru, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ing. Helena Hrušovská - člen výboru, Ministerstvo vnútra SR

Ing. Soňa Tyková - tajomník výboru, Ministerstvo financií SR

Program:

  1. Privítanie prítomných členov
  2. Predstavenie nového člena výboru - zmena zástupcu Ministerstva financií SR
  3. Prehľad posudzovania návrhov na odvolanie vládnych audítorov a vnútorných audítorov
  4. Diskusia
  5. Ukončenie rokovania, určenie overovateľa záznamu z 3. rokovania výboru

Bod 1

Tretie rokovanie výboru otvorila p. Machová. Privítala prítomných členov výboru, predstavila body programu 3. rokovania, vrátane témy v rámci diskusie týkajúcej sa vykonávania kvalifikačných skúšok zabezpečovaných Ministerstvom financií SR (MF SR), ktorá bola do programu zaradená na návrh p. Hrušovskej na základe podnetu vnútorných audítorov.

Bod 2

Po úvodnom privítaní p. Machová predstavila Ing. Vladimíra Urmaniča - generálneho riaditeľa sekcie auditu a kontroly MF SR, ktorý na pozícii podpredsedu výboru nahradil Ing. Jaroslava Miklu z dôvodu jeho skončenia štátnozamestnaneckého pomeru na MF SR.

Bod 3

Aktuálny prehľad vyjadrení výboru k odvolávaniu vládnych audítorov a vnútorných audítorov zaslala p. Tyková členom výboru pred jeho rokovaním. Poukázala na skutočnosť, že vysoký počet odvolávania vládnych audítorov z MF SR a Úradu vládneho auditu (ÚVA) je z veľkej miery zapríčinený ich dočasným preložením z ÚVA na MF SR, prípadne z MF SR na ÚVA, kde boli väčšinou za vládnych audítorov opätovne vymenovaní.

Bod 4

Na začiatku diskusie p. Machová informovala členov výboru o záveroch prijatých na predchádzajúcom rokovaní výboru k vyhodnoteniu ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch (ročné správy) za rok 2015. Výborom navrhnuté témy, resp. doplnenia údajov do ročných správ pomôžu členom výboru pri posudzovaní ročných správ za rok 2016. Na základe posúdenia ročných správ môže výbor zaslať na MF SR podnet na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu. Pani Tyková informovala prítomných, že v rámci školenia „Metodické usmernenie k postupom pre vnútorný audit", ktoré sa uskutoční 15. novembra 2016 a na pracovnom stretnutí vnútorných audítorov dňa 24. novembra 2016 budú vnútorným audítorom zo strany MF SR poskytnuté podrobnejšie informácie aj k obsahu ročných správ. Organizovanie pracovného stretnutia MF SR a vnútorných audítorov privítala aj p. Tekulová. MF SR má záujem pokračovať v pracovných stretnutiach s cieľom zabezpečiť informovanosť a rôzne diskusie v oblastiach pre vnútorný audit.

V rámci diskusie p. Machová požiadala p. Urmaniča, ako gestora pre oblasť usmerňovania výkonu vnútorného auditu, o zváženie možnosti predkladania pripravovaných metodických usmernení pre vnútorných audítorov na rokovanie výboru ešte pred ich oficiálnym schválením na diskusiu, aby výbor mohol zaslať gestorovi prípadné návrhy týkajúce sa zefektívnenia výkonu vnútorného auditu.

Ďalej p. Machová informovala prítomných o zapracovaní stanoviska výboru k zaradeniu vnútorných audítorov do vyššej platovej triedy do stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR), ktoré bolo zaslané na Úrad vlády SR (ÚV SR) v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novému návrhu zákona o štátnej službe. Pán König uviedol, že vo vyhodnotení pripomienok zaslaných v medzirezortnom pripomienkovom konaní ÚV SR takúto pripomienku neakceptoval z dôvodu, že gestorom pre vnútorný audit je MF SR. Pani Machová poukázala na podpornú úlohu MF SR a NKÚ SR posilňovať postavenie vnútorných audítorov a vládnych audítorov. Pán Urmanič zdôraznil, že MF SR je otvorené podporiť zvýšenie motivácie zamestnancov, ktorí vykonávajú vnútorný a vládny audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Zároveň dodal, že v roku 2017 MF SR pripravuje zmeny pri vykonávaní vládnych auditov.

Tému vykonávania kvalifikačných skúšok otvorila p. Hrušovská, ktorá predniesla návrhy vnútorných audítorov na zmenu skúšobného poriadku na vykonávanie kvalifikačných skúšok (skúšobný poriadok). O priebehu kvalifikačných skúšok od začiatku roka 2016, ako aj o schválenom dodatku č. 2 ku skúšobnému poriadku informovala p. Tyková. Z celkového počtu 18 zúčastnených uchádzačov na štyroch kvalifikačných skúškach uskutočnených v roku 2016, vyhovelo z teoretickej časti 15 uchádzačov, z praktickej časti 10 uchádzačov a na ústnej časti vyhovelo 9 uchádzačov. Spolu tak vyhovelo na uvedených kvalifikačných skúškach 9 uchádzačov. K vykonávaniu kvalifikačných skúšok sa vyjadril aj p. Urmanič, ktorý zdôraznil nevyhnutnosť súčasného nastavenia overovania požadovaných vedomostí v rámci kvalifikačných skúšok z dôvodu zabezpečovania kvality úrovne vykonávania vnútorných auditov a vládnych auditov. V súčasnosti MF SR o ďalšej zmene skúšobného poriadku neuvažuje.

V rámci diskusie p. Machová stručne informovala prítomných aj o témach, ktoré boli predmetom rokovania vo Finančnom výbore (25. 10. 2016) a o stretnutí predsedov Najvyšších kontrolných úradov, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Zároveň informovala, že členom výboru elektronicky zašle „Výročnú správu EDA za rok 2015", ktorá môže slúžiť ako podnet na prípravu správy za výbor k posudzovaniu ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2016. Výročnú správu EDA za rok 2015 zaslala p. Machová členom výboru po rokovaní výboru.

Bod 5

Predsedníčka výboru p. Machová na záver poďakovala všetkým prítomným za diskusiu a ďalší termín rokovania výboru navrhla uskutočniť predbežne v januári 2017. Pozvánku s programom na štvrté rokovanie výboru doručí tajomník členom výboru elektronicky.

Za overovateľa záznamu z tretieho rokovania výboru p. Machová určila p. Bátovskú. Návrh záznamu z rokovania výboru vypracuje tajomník. Overený záznam zašle tajomník členom výboru elektronicky do 9. novembra 2016.

V Bratislave, 7. novembra 2016.

Zdielať: