Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave

Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave

V dňoch 12. a 13. novembra 2014 rokovala na pôde NKÚ SR pracovná skupina GT 3 regionálnej skupiny EUROSAI (GT 3 – Goal Team 3). Pracovná skupina GT 3, ktorej členom je aj NKÚ SR, sa venuje otázkam v oblasti výmeny informácií v spoločenstve Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI. Na štvrtom stretnutí pracovnej skupiny sa zúčastnilo 19 zástupcov zo všetkých jedenástich členských NKI GT 3. Predsedom GT 3 je NKÚ ČR.

Cieľom GT 3 je podpora spolupráce a výmeny skúseností medzi členmi EUROSAI v rámci celosvetového spoločenstva INTOSAI. Pracovná skupina sa zameriava na zosúladenie súčasných činností EUROSAI s novými aktivitami vytvorenými na podporu vzťahov s medzinárodnými organizáciami združujúcimi odborníkov z oblasti auditu.

Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave

Bratislavské stretnutie otvorili uvítacími prejavmi predseda NKÚ SR Ján Jasovský spolu s predsedom NKÚ, ČR Miloslavom Kalom. Členovia GT 3 sa počas dvoch dní rokovaní venovali širokej škále tém, ako napríklad:  výročnej správe o implementovaní Strategického plánu EUROSAI, Strategickému plánu EUROSAI a novým výzvam na obdobie rokov 2014 – 2017, či operačnému plánu GT 3. Takisto boli prezentované výsledky workshopu o výmene vedomostí, výsledkoch a poznatkoch z rôznych školiacich podujatí, ako napríklad zo semináru o kontrole verejných príjmov, ktorý organizoval NKÚ, ČR, semináru o využívaní smerníc pre kontrolu súladu (ISSAI 400 a 4000-4999) a osvedčenej praxe (organizovala Najvyššia kontrolná inštitúcia Litvy) alebo semináru o komunikácii, PR a médiách (organizoval NKÚ, ČR).

Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave

Členovia GT 3 vysoko ohodnotili organizáciu stretnutia Najvyšším kontrolným úradom SR. Budúce stretnutie GT 3 bude v roku 2015 organizovať Najvyššia kontrolná inštitúcia Portugalska.

Rokovanie pracovnej skupiny EUROSAI GT 3 v Bratislave

Zdielať: