Podpredseda NKÚ SR vystúpil na zasadnutí Správnej rady INTOSAI

Podpredseda NKÚ SR vystúpil na zasadnutí Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj s delegáciou sa zúčastnil 66. zasadnutia Správnej rady Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), ktoré sa konalo 06. a 07. novembra 2014 vo Viedni. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa pravidelne zúčastňuje rokovaní Správnej rady INTOSAI v pozícii predsedu Podvýboru INTOSAI pre peer review.

Predmetom rokovania bola príprava XXII. Kongresu INTOSAI, správa o činnosti INTOSAI a jej spolupráci s OSN, správy o činnosti a stave prác všetkých pracovných orgánov INTOSAI (výborov, podvýborov, stálych a dočasných pracovných skupín), správy o činnosti siedmych regionálnych zoskupení najvyšších kontrolných inštitúcií (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, PASAI), správa o činnosti Rozvojovej iniciatívy INTOSAI (IDI) a informácia o vydávaní medzinárodného časopisu o štátnej kontrole. Súčasťou rokovania a intenzívnych diskusií boli správy a návrhy ďalšej činnosti pracovných tímov zaoberajúcich sa činnosťou v oblasti štyroch základných cieľov strategického rozvoja INTOSAI – vývoj profesionálnych kontrolných štandardov ISSAI, budovanie kapacít (odbornej spôsobilosti) najvyšších kontrolných inštitúcií, výmena skúseností medzi členskými najvyššími kontrolnými inštitúciami a budovanie modernej medzinárodnej organizácie INTOSAI. Predložené správy Správna rada INTOSAI po otvorenej diskusii prítomných schválila.

66. zasadnutie Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj predniesol správu o činnosti Podvýboru INTOSAI pre peer review, ktorému Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky predsedá. Hodnotiacu správu s informáciou o stave prác na novelizácii štandardu ISSAI 5600 o peer review a s návrhom ďalšej činnosti podvýboru Správna rada INTOSAI schválila.

Prednesenie správy o činnosti Podvýboru INTOSAI pre peer review

Zdielať: