Organizačná štruktúra NKÚ SR

Organizačná štruktúra NKÚ SR


Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu a ďalších svojich zamestnancov. Orgánmi NKÚ SR sú predseda a dvaja podpredsedovia. Na čele NKÚ SR je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.

NKÚ SR plní svoje úlohy prostredníctvom organizačných útvarov, ktorými sú sekcie, kancelária predsedu, expozitúry, odbory, oddelenia a osobný úrad.

 

Organizačná štruktúra od 1. 12. 2022

 

Zdielať: