NKÚ SR má 25 rokov

NKÚ SR má 25 rokov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repub­liky v tomto roku oslavuje 25 rokov svojej existencie. Napriek turbulentnému vývoju udalostí vied­la cesta NKÚ SR k napredovaniu a stálemu pokroku, a to vďaka vytrvalej a dôslednej práci kontrolórov. Práve oni sa za uplynu­lých 25 rokov pričinili o stráženie základné­ho poslania slovenskej najvyššej kontrolnej inštitúcie, a to dohliadať na efektívne, hos­podárne a účinné využitie verejných pro­striedkov, ako aj na transparentné nakladanie s verejným majetkom.

NKÚ SR má 25 rokov

Hovorme o hodnote pre občana

Nezávislý, objektívny a komplexný pohľad na správu verejných financií či štátneho majetku bol základným pilierom pre budovanie kon­trolných inštitúcií už od čias Márie Terézie. Prvé štvrťstoročie existencie našej národnej autority pre oblasť kontroly si síce pripomíname v apríli roku 2018, ale historické míľniky Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bez­pochyby siahajú až do polovice 19. storočia.

Vzostup Rakúsko-Uhorskej monarchie vy­chádzal okrem iného z fungovania cielenej kontroly, ktorej závery a odporúčania boli premietané do strategického riadenia spo­ločnosti. Významným, dnes už storočným míľnikom bolo tiež zriadenie a fungovanie Najvyššieho kontrolného úradu v bývalom Československu. Nielen vtedy, ale i v sú­časnosti je externá kontrola nezávislá od výkonnej moci, je predĺženou rukou zákono­darného orgánu pri hodnotení jednotlivých verejných politík, napĺňaní rozpočtových pra­vidiel či nakladaní s verejným majetkom.

Tak ako v minulosti naši predchodcovia, aj my dnes stojíme pred novými výzvami. Našou povinnosťou je reagovať na otázky súvisiace s plnením národných strategických projektov udržateľného rozvoja či dodržiavaním me­dzinárodných záväzkov. Nehovoriac o našej povinnosti hodnotiť efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov, ale aj o pohľade úra­du na účinnosť realizácie jednotlivých oblastí verejných politík. Dnes už totiž nemôžeme hovoriť len o hodnote za peniaze, ale musíme ponúkať reflexiu pri definovaní odpovedí na otázky súvisiace s pridanou hodnotou, hodno­tou pre občana i spoločnosť.

Karol Mitrík, predseda

Karol Mitrík

 

Kontrola reagujúca na výzvy doby...

...kontrola je proces, ktorý nemá začiatok a ani koniec. Je to proces, v ktorom úrad aktívne reaguje na výzvy doby. Je to akti­vita, v ktorej každý kontrolór musí byť od­borne zdatný a ponúkať iným odporúčania, ako robiť veci lepšie, modernejšie, efektív­nejšie. Otvorenosť, profesionalita a nezá­vislosť je pritom kľúčovým predpokladom na to, aby sa úrad mohol považovať za národnú autoritu pre oblasť externej kon­troly. Je to tiež jedna z ciest, ako praktic­ky premietať myšlienku toho, že najlepšie vynaloženou investíciou zo strany našej spoločnosti je investícia do Najvyššieho kontrolného úradu SR.

...byť národnou autoritu znamená mať schopnosť nastavovať štátnym i verejným inštitúciám reálny obraz ich úspešnosti, efektívnosti a účinnosti politík, ktoré ga­rantujú. To znamená, že dnes už nemožno hovoriť len o realizácii čistých typov kontrol zo strany moderného kontrolného úradu. Konzervatívny prístup ku kontrole musí byť v čoraz väčšej miere prepletaný prvkami rozmanitosti, prierezovosti a výkonnosti. Vý­sledky kontroly, odporúčania kontrolórov je potom možné premietať do systémových zmien, opatrení, ktoré pomáhajú robiť verej­né politiky účinnejšími.

...kráčať s dobou prináša so sebou schop­nosť využívať príklady dobrej praxe od partnerských inštitúcií na národnej či me­dzinárodnej scéne. Realizácia spoločných kontrolných akcií v rámci európskych kra­jín, výmena kontrolných zistení a ich využi­tie pri modelovaní odporúčaní pre národné vlády je krokom podporujúcim nové oča­kávania od poslania autorít v oblasti exter­nej kontroly. Ruka v ruke s touto výzvou ide investovanie do ľudského kapitálu, do cie­leného vzdelávania kontrolórov s využitím najnovších poznatkov akademickej obce.

Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu

 

Ako NKÚ SR oslavoval 25. rokov


Spot k 25. výročiu NKÚ SR

25 rokov NKÚ SR na fotkách


(Zdroj foto: NKÚ SR, TASR)

Sprievodné podujatia k 25. výročiu:

Publikácia:
Publikácia k 25. výročiu NKÚ SR


Gratulácie troch najvyšších ústavných činiteľov

Spomedzi významných udalostí, ktoré si v tomto roku pripomíname, a ktoré v mi­nulosti predurčili a ovplyvnili vnútorný cha­rakter našej krajiny, sa popri 100. výročí vzniku 1. Československej republiky nepo­chybne vyníma vznik samostatnej Sloven­skej republiky pred 25 rokmi; a s ním aj vznik jej najdôležitejších inštitúcií, a teda i Najvyššieho kontrolného úradu.

Myslím, že začiatok jeho existencie je – ur­čite v európskom, a v našom stredoeuróp­skom priestore – spätý s jedným z kľúčo­vých princípov demokracie a právneho štátu: že nik, ani teoreticky ten, kto by získal všetku moc v štáte, s ňou nemôže narábať svojvoľne, a že je povinný starať sa o zverené statky a nakladať s nimi v prísnej zhode so zákonom. Tým sa Najvyšší kontrolný úrad stal neoddeliteľnou súčasťou vzájomných vzťahov demokratických inštitúcií nášho štá­tu. Treba však pripomenúť aj to, že nie vždy v minulosti sa tí, čo rozhodovali o jeho vede­ní, správali v súlade s týmto predpokladom.

Za uplynulých 25 rokov sa však spoločnosť, v ktorej žijeme, veľmi zmenila; mnohé z po­stupov pri jej spravovaní sú na mnohých úrovniach oveľa zložitejšie, než kedykoľvek v minulosti boli. A v tejto niekedy spleti rôz­norodých, či dokonca protichodných záuj­mov neustále sa zväčšujúceho počtu akté­rov už nestačia len formálne odpovede. Aj preto som rád, že okruh tých, ktorých môže, a v prípade potreby musí Najvyšší kontrolný úrad skontrolovať sa aj v minulosti rozširoval. A že pri jeho kontrolnej činnosti nejde len o čisto formálnu stránku procesov; ale že sme schopní sa pozrieť na konkrétne verejné politiky aj z pohľadu ich obsahu.

Myslím si, že to je dobrý základ pre to, čím by mal Najvyšší kontrolný úrad byť aj najbližších 25 rokov. Teda najvyššou a ne­spochybniteľnou autoritou kontroly toho, ako pri spravovaní našich spoločných vecí postupujeme, či pri tom náhodou zbytočne neplytváme. Najvyššou a nebojácnou auto­ritou vtedy, keď niekto spraví chybu. A naj­vyššou a presvedčivo odbornou autoritou kontroly, ktorú musíme zniesť jednoducho aj preto, aby sme náš štát riadili stále lepšie a dosahovali v konkrétnych oblastiach živo­ta našej spoločnosti konkrétne výsledky.

Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky


Politici, zástupcovia štátnych, verejných inštitúcií musia byť v modernej spoloč­nosti schopní a ochotní otvorene prijímať kritiku. Ich konanie a rozhodovanie preto má byť pod profesionálnou verejnou kon­trolou. Bez kontroly sa totiž nedá nastaviť zrkadlo našej úspešnosti. Práve kontrolné mechanizmy nám nastavujú zrkadlo našej práce, je to jediná cesta k tomu, aby sme sa ubezpečili, že sme na správnej ceste.

Najvyššou kontrolnou inštitúciou vo vzťahu k štátnym, verejným úradom je Národná rada Slovenskej republiky. V demokratic­kej spoločnosti je však dané, že parlament prijíma správy, vyhodnocuje informácie od nezávislej autority pre oblasť externej kontroly. Takáto inštitúcia totiž disponuje profesionálmi, ktorí vedia nestranne vy­hodnotiť použitie verejných financií, mapo­vať využívanie spoločného majetku, alebo popisovať a hodnotiť napĺňanie strategic­kých národných či spoločných európskych cieľov v jednotlivých oblastiach verejných politík. Takouto nezávislou odbornou inšti­túciou je Najvyšší kontrolný úrad Sloven­skej republiky, ktorý má rovnako, ako náš štát, významné výročie.

Želám si, aby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bol pre zákonodar­ný zbor, mojich kolegov poslancov, nielen vecnou, odbornou inšpiráciou, ale aby sa závery, odporúčania národnej autority ak­tívne zapracovali do systémových, legis­latívnych zmien. Len tak budeme môcť hovoriť, že kontrola je kvalitná, vecne správna, objektívna. Veď vďaka nestrannej kontrole sa prijímajú rozhodnutia, ktoré majú zmysel a sú pridanou hodnotou pre rozvoj slovenskej spoločnosti.

Pri príležitosti 25. výročia Najvyššieho kon­trolného úradu Slovenskej republiky sa na chvíľu obzrime za prácou, ktorá celé štvrť­storočie úspešne sprevádza na ceste za rozvojom Slovenskú republiku. Majme na pamäti múdre slová, ktoré hovoria o tom, že len ten, kto kontroluje minulosť, môže mať vo svojich vlastných rukách lepšiu, úspešnejšiu budúcnosť.

Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky


Vážené dámy a páni,

vznikom Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa naplnilo tisícročné úsilie nášho národa o získanie samostatnosti a suve­renity. Začal sa však aj mimoriadne nároč­ný proces konštituovania nových inštitúcií, ktoré sú pre správne fungovanie štátu ne­vyhnutné. Jedným z nich bol aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý mal od počiatku svojho vzniku významné postavenie. Ústava Slovenskej republiky mu vymedzila pôsobenie v oblasti kontro­ly hospodárenia s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu a verej­noprávnych inštitúcií. Postupne rozšíril svoju pôsobnosť aj na samosprávu, čo sa ukázalo ako správne a užitočné. Cením si, že filozofiu svojej činnosti postavil na pevných pilieroch, ktorými sú nezávislosť, cieľavedomosť a profesionalita, podpore­ná odbornou spoluprácou s partnermi na slovenskej i medzinárodnej úrovni.

Najvyšší kontrolný úrad SR sa za štvrťsto­ročie svojej činnosti stal uznávanou nezá­vislou kontrolnou inštitúciou, ktorú rešpek­tujú ostatné orgány verejnej správy, ale aj vláda Slovenskej republiky. Je to moderná a perspektívna inštitúcia, ktorej budúcnosť musí byť postavená na moderných európ­skych trendoch pri zachovaní vysokej od­bornosti a nezávislosti. Preto mi dovoľte, vysloviť pri príležitosti 25. výročia vzniku NKÚ osobné uznanie všetkým, čo sa po­dieľali na dosiahnutí súčasnej profesionál­nej úrovne tejto inštitúcie a zaželať, aby sa Vám takto darilo aj v rokoch nasledujúcich.

Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky

Zdielať: