Model CAF

Model CAF

Predstavenie

Spoločný systém hodnotenia kvality jenástrojom komplexného manažérstva kvality, ktorý vytvoril pre seba verejný sektor, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model CAF vychádza z predpokladu, že výnimočné výsledky vo výkonnosti organizácie, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, pracovníkom/zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú prostredníctvom vodcovstva riadením plánovania a stratégie, pracovníkov/zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov v rovnakom čase: holistický prístup k analýze výkonnosti organizácie.

Model CAF je dostupný pre verejnú sféru, ponúka sa bezplatne, ako ľahko použiteľný nástroj na pomoc organizáciám verejného sektora v celej Európe, pri použití techník manažérstva kvality na zlepšenie výkonnosti. Model CAF bol navrhnutý na použitie vo všetkých častiach verejného sektora a dá sa aplikovať v organizáciách verejnej správy v Európe na národnej/federálnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 

Hlavný zámer

Cieľom modelu CAF je stať sa katalyzátorom pre komplexný proces zlepšovania v organizácii a  má päť hlavných zámerov:

  1. Zaviesť kultúru výnimočnosti a princípy komplexného manažérstva kvality (TQM) do verejnej správy;
  2. Viesť ich postupne k plne integrovanému cyklu PDCA (plánuj, realizuj, kontroluj, konaj);
  3. Podporovať samohodnotenie organizácií verejného sektoru s cieľom získať štruktúrovaný obraz organizácie a následne námety pre zlepšovanie;
  4. Pôsobiť ako premostenie rôznych modelov používaných v manažérstve kvality, tak vo verejnom ako aj v súkromnom sektore;
  5. Podporovať bench learning medzi organizáciami verejného sektora.
     

Štruktúra modelu CAF

Štruktúra modelu CAF

 

 

Predpoklady:
1. Vodcovstvo                     
2. Plánovanie a stratégia
3. Pracovníci/zamestnanci
4. Partnerstvá a zdroje       
5. Procesy

Výsledky:
6. Výsledky vo vzťahu k občanovi/zákazníkovi                     
7. Výsledky vo vzťahu k pracovníkom/zamestnancom
8. Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti
9. Kľúčové  výsledky výkonnosti
 

Princípy výnimočnosti

Princípy výnimočnosti

Princíp 1: Orientácia na výsledky
Organizácia sa zameriava na výsledky. Dosahujú sa výsledky, ktoré sú priaznivé pre všetky zainteresované strany (autority, občanov/zákazníkov, partnerov a zamestnancov pracujúcich v organizácii) vo vzťahu k cieľom, ktoré boli stanovené.

Princíp 2: Zameranie na občana /zákazníka
Organizácia sa zameriava na potreby súčasných, ale zároveň aj potenciálnych občanov/zákazníkov. Zapája ich do vývoja produktov a služieb a zlepšovania svojej výkonnosti.

Princíp 3: Vodcovstvo a stálosť cieľov
Tento princíp spája vizionárske a inšpirujúce vodcovstvo so stálosťou cieľov v meniacom sa prostredí. Vodcovia stanovujú jasné poslanie, rovnako ako víziu a hodnoty. Tiež vytvárajú a udržujú vnútorné prostredie, v ktorom môžu byť zamestnanci plne zainteresovaní do dosahovania cieľov organizácie.

Princíp 4: Manažérstvo podľa procesov a faktov
Tento princíp vedie organizáciu od perspektívy, že želaný výsledok je možné dosiahnuť účinnejšie, keď sú zodpovedajúce zdroje a činnosti riadené ako proces a efektívne rozhodnutia sú založené na analýze údajov a informácií.

Princíp 5: Rozvoj zamestnancov a zapojenie
Zamestnanci všetkých úrovní sú podstatou organizácie a ich plné zapojenie umožňuje, aby boli ich schopnosti využité v prospech organizácie. Vklad zamestnancov by mal byť maximalizovaný prostredníctvom ich rozvoja a zapojením a vytváraním pracovného prostredia zdieľaných hodnôt a kultúry dôvery, otvorenosti, splnomocňovania a oceňovania.

Princíp 6: Trvalé učenie sa, inovácia a zlepšovanie
Výnimočnosť je výzvou status quo a ovplyvňuje zmenu prostredníctvom trvalého zlepšovania, aby vytvorila inovácie a príležitosti na zlepšovanie. Preto by malo byť trvalé zlepšovanie stálym cieľom organizácie.

Princíp 7: Rozvoj partnerstiev
Organizácie verejného sektora potrebujú ostatných, aby dosahovali svoje ciele a preto by mali rozvíjať a udržovať partnerstvá s pridanou hodnotou. Organizácia a jej dodávatelia sú nezávislí a vzájomne výhodné vzťahy zvyšujú schopnosť oboch, vytvárať hodnotu.

Princíp 8: Spoločenská zodpovednosť
Organizácie verejného sektora musia prijať svoju spoločenskú zodpovednosť, rešpektovať ekologickú udržateľnosť a pokúsiť sa o splnenie hlavných očakávaní a požiadaviek miestnej a globálnej komunity.
 

Externá spätná väzba modelu CAF

Aby sa umožnilo organizáciám implementujúcim model CAF vidieť výsledky svojho úsilia a získavať spätnú väzbu, poskytuje model CAF Externú spätnú väzbu, ktorá umožňuje spätnú väzbu o zavádzaní komplexného manažérstva kvality s modelom CAF. Proces spätnej väzby – aplikovateľný na dobrovoľnej báze s cieľom ďalej podporiť používateľov modelu CAF na ich ceste ku kvalite, zviditeľniť ich úsilie interne aj externe.Súvisí to nielen s procesom samohodnotenia, ale tiež s cestou potom, ktorú si organizácia vybrala, aby získala výnimočnosť na dlhé obdobie a bola založená na princípoch výnimočnosti.

Cieľom Externej spätnej väzby modelu CAF je dosiahnuť nasledovné ciele:

1.      Podporiť kvalitu implementácie modelu CAF a jeho dopadu na organizáciu.

2.      Zistiť, či organizácia zavádza hodnoty TQM ako výsledok implementácie modelu CAF.

3.      Podporiť a oživiť entuziazmus pre trvalé zlepšovanie v organizácii.

4.      Propagovať hodnotenie kolegami a bench learning.

5.      Ocenenie organizácií, ktoré začali svoju cestu trvalého zlepšovania, aby dosiahli výnimočnosť efektívnym spôsobom bez posudzovania toho, akú úroveň výnimočnosti dosiahli.

6.      Podporovať zapájanie používateľov modelu CAF do úrovní výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

Je založená na troch pilieroch:
Pilier 1: Proces samohodnotenia
Pilier 2: Proces zlepšovania
Pilier 3: Zrelosť TQM v organizácii (širší rozsah výnimočnosti)

Externá spätná väzba

 


Organizácie, ktoré implementovali model CAF efektívne, môžu získať európsky titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky. Viac informácií na webovej stránke CAF:  www.eipa.eu/CAF.

Zdielať: