Etický kódex kontrolóra NKÚ SR

ETICKÝ KÓDEX KONTROLÓRA NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

PREAMBULA

Cieľom Etického kódexu kontrolóra Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „etický kódex“) je stanoviť súbor etických princípov a hodnôt, ktoré sú základom etického správania v podmienkach Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). Etický kódex definuje základné etické požiadavky a pravidlá etického správania, ktorých dodržiavanie prispeje k budovaniu a upevneniu dôvery iných orgánov verejnej správy a verejnosti v nezávislosť, objektívnosť a profesionálny prístup NKÚ SR a jeho zamestnancov.

 

ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1)Etický kódex vychádza zo štandardu ISSAI 130 „Etický kódex Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI“ a je v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca.

(2)Tento etický kódex sa vzťahuje na vedenie NKÚ SR, zamestnancov, ktorí v mene NKÚ SR vykonávajú kontrolnú činnosť, pribraté os oby[1]) a primerane na ostatných zamestnancov NKÚ SR, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na kontrolnej činnosti NKÚ SR (ďalej len „kontrolór“).

ČLÁNOK 2

ETICKÉ HODNOTY A ETICKÉ PRINCÍPY

(1)Etické hodnoty sú vyjadrením toho, čo je dôležité, a preto by mali ovplyvňovať rozhodovanie a konanie kontrolóra.

(2)Etické princípy usmerňujú, akým spôsobom by sa mali etické hodnoty uplatňovať v praxi a aké by malo byť vhodné správanie kontrolóra.

(3)Tento etický kódex je založený na piatich základných etických hodnotách, ktorými sa na účely tohto etického kódexu rozumejú:

BEZÚHONNOSŤ

NKÚ SR zabezpečuje, aby vnútorné prostredie neviedlo kontrolóra k etickým porušeniam a musí včas reagovať na prípadné porušenie princípu bezúhonnosti, pričom vedenie NKÚ SR je príkladom dodržiavania tohto princípu.

Kontrolór je bezúhonný a koná čestne, spoľahlivo, svedomito, v dobrej viere a vo verejnom záujme.

Kontrolór je dôveryhodný a dodržiava zásady a normy stanovené NKÚ SR.

Kontrolór dbá na to, aby plnil svoje povinnosti a využíval právomoci, informácie a zdroje, ktoré má k dispozícií, výlučne vo verejnom záujme.

Kontrolór berie do úvahy okolnosti, ktoré by ho mohli vystaviť situácii, kedy

by mohla byť spochybnená jeho bezúhonnosť - ide predovšetkým o osobné, finančné alebo iné záujmy a vzťahy, ktoré sú v konflikte so záujmami NKÚ SR.

NEZÁVISLOSŤ A OBJEKTÍVNOSŤ

Kontrolór je nezávislý, nestranný a nezaujatý, nesmie sa zúčastňovať na rozhodovaní vedenia kontrolovaného subjektu a nezúčastňuje sa kontroly kontrolovaných subjektov, v ktorých predtým pôsobil.

Kontrolór sa vyhýba okolnostiam a situáciám, v ktorých by jeho osobné záujmy mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie, neprijíma dary a iné výhody v rozpore s právnymi predpismi.

Kontrolór je schopný odhaliť hrozby a situácie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho nezávislosť a objektívnosť a bez zbytočného odkladu o nich informuje vedenie NKÚ SR prostredníctvom vedúceho štátneho zamestnanca.

Kontrolór nie je zaťažený vplyvmi alebo okolnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť jeho profesionálny úsudok.

KOMPETENTNOSŤ

NKÚ SR zodpovedá za zloženie kontrolných skupín, ktoré kolektívne disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami.

NKÚ SR zabezpečuje kontrolórom profesijný a osobný rozvoj, a to napríklad kontinuálnym vzdelávaním v kľúčových oblastiach, pravidelnou aktualizáciou interných predpisov alebo vydávaním príručiek a manuálov.

NKÚ SR poskytuje kontrolórom adekvátne nástroje na výmenu skúseností a prostredie, ktoré umožňuje otvorenú diskusiu a zdieľanie informácií.

Kontrolór získava a udržiava si znalosti a zručnosti potrebné pre výkon funkcie kontrolóra s prihliadnutím na vývoj v danej oblasti a koná s náležitou starostlivosťou a v súlade s príslušnými štandardmi.

Kontrolór chápe poslanie kontroly a úlohy, ktoré má vykonať, pozná príslušné štandardy a zásady, ktoré má dodržiavať.

Kontrolór hodnotí zistené skutočnosti v širších súvislostiach a v rôznom kontexte podľa požiadaviek na svoju prácu a príslušné úlohy.

PROFESIONÁLNE SPRÁVANIE

NKÚ SR si uvedomuje úroveň profesionálneho správania, ktoré očakávajú zainteresované strany a napomáha kontrolórom dodržiavať tento štandard.

Vedenie NKÚ SR podporuje profesionálne správanie dodržiavaním zásad a postupov a je príkladom profesionálneho správania pre ostatný ch kontrolórov.

Kontrolór koná v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyhýba sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo znevážiť meno alebo postavenie NKÚ SR a je obozretný aj pri využívaní sociálnych sietí.

Kontrolór chápe vplyv svojho konania na dôveryhodnosť NKÚ SR a starostlivo zvažuje, ako jeho správanie v pracovnom prostredí alebo aj mimo neho, môže byť vnímané zainteresovanými stranami.

DÔVERNOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ

NKÚ SR vyvažuje dôvernosť informácií získaných pri kontrolnej činnosti s potrebou transparentnosti a zodpovednosti.

NKÚ SR zabezpečuje primeranú ochranu údajov získaných počas kontrolnej činnosti, a to najmä citlivých údajov.

Kontrolór primerane chráni získané informácie a nesprístupňuje ich tretím stranám, pokiaľ ho na to neoprávňuje zákon alebo pokiaľ na to nemá iné oprávnenie.

Kontrolór nesmie zneužívať získané informácie a údaje vo svoj osobný prospech alebo prospech tretích osôb.

 

ČLÁNOK 3

ETICKÉ PORADENSTVO, RIADENIE A MONITOROVANIE ETIKY

(1) Etické správanie je zodpovednosťou kontrolóra a NKÚ SR ho podporuje vzdelávaním o podpore hodnôt a riešení etických dilem, šírením etických tém a zapracúvaním etického kódexu do všetkých oblastí riadenia zamestnancov NKÚ SR.

(2) V prípade, že kontrolór má pochybnosti o tom, či je jeho konanie alebo správanie v súlade s týmto etickým kódexom, môže sa obrátiť na nadriadeného štátneho zamestnanca, osobný úrad alebo poradcu pre etické správanie v štátnej službe (ďalej len „etický poradca“)[2]. Môže tak urobiť aj v prípade, že má pochybnosti o konaní alebo správaní inej osoby zúčastnenej na výkone kontrolnej činnosti.

(3) Etický poradca vykonáva monitorovanie dodržiavania tohto etického kódexu a o výsledkoch monitorovania vypracúva najmenej raz ročne súhrnnú správu, ktorú zverejňuje na intranetovej stránke NKÚ SR. Súhrnná správa obsahuje prehľad etických problémov riešených na základe podnetov zamestnancov, spôsob ich vyriešenia a prípadné odporúčania či etické usmernenia prijaté na základe riešených podnetov.

(4) Kontrola dodržiavania tohto etického kódexu môže byť aj predmetom vnútorného auditu vykonávaného útvarom vnútorného auditu.

(5) Ak niekto má vedomosť o tom, že v podmienkach NKÚ SR bol porušený etický kódex, je povinný túto skutočnosť oznámiť nadriadenému štátnemu zamestnancovi, osobnému úradu alebo priamo predsedovi NKÚ SR. Oznámenie je možné uskutočniť aj anonymne na e-mailovú adresu etickykodex@nku.gov.sk.

 

ČLÁNOK 4

ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Zrušuje sa: Smernica č. 7/2014 Etický kódex zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

(2) Tento etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť 15. 10. 2020.

 

V Bratislave dňa 15 . 10. 2020

 

Ing. KAROL MITRÍK

generálny tajomník služobného úradu
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky


[1]) § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[2] ) § 14a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Zdielať: