Etický kódex kontrolóra NKÚ SR

Etický kódex zamestnanca NKÚ SR

Cieľom Etického kódexu zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „etický kódex") je stanoviť základné  pravidlá správania sa zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR"), ktoré je každý zamestnanec (ďalej len „zamestnanec") povinný dodržiavať a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti v činnosť NKÚ SR.

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnancov nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi NKÚ SR  a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať základné pravidlá správania sa zamestnancov z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami, orgánmi NKÚ SR a inými zamestnancami.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.       Etika je veda o etickom správaní. Predstavuje súbor noriem a pravidiel správania sa a konania vo väzbe na hodnotový systém spoločnosti.

2.       Etický kódex je záväznou normou základných pravidiel správania sa zamestnanca.

Článok 2
Základné pravidlá správania sa zamestnanca

1.    Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi,   zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi NKÚ SR a ustanoveniami tohto etického kódexu.

 2.      Zamestnanec pri plnení svojich úloh postupuje bezúhonne, nestranne, objektívne a nezávisle. Koná  na  základe riadne zisteného skutkového stavu veci tak, aby nedochádzalo ku škodám na právach a oprávnených záujmoch fyzických osôb a právnických osôb a vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu NKÚ SR.

3.       Zamestnanec je povinný zachovať si nezávislosť aj od politických vplyvov a  konať v súlade s cieľmi a úlohami NKÚ SR, pričom sa nesmie dať ovplyvniť zámermi a záujmami iných osôb, ani prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu, ktorá by mohla mať vplyv na riadny výkon jeho pracovných alebo služobných povinností  (ďalej len „pracovných povinností").

4.    Zamestnanec pri plnení svojich úloh zodpovedá za svoje konanie a je povinný podrobiť sa kontrole a strpieť nevyhnutne potrebné preskúmanie jeho postupu v zmysle platných interných predpisov.

5.             Zamestnanec tak v medziľudských ako aj v profesionálnych vzťahoch v rámci NKÚ SR, ako aj mimo neho, ochraňuje dôverné informácie, nerozširuje nepravdivé  informácie s cieľom poškodiť NKÚ SR, ostatných zamestnancov alebo iné osoby.

6.             Zamestnanec je povinný pri vykonávaní svojej práce správať sa vždy profesionálne a dodržiavať vysoko odbornú úroveň, čo mu umožní plniť jeho povinností kvalifikovane a nestranne.

7.             Zamestnanec je povinný chrániť majetok NKÚ SR  pred poškodením, zničením a zneužitím. Zverené prostriedky využíva čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie  a najúčinnejšie na plnenie svojich pracovných úloh a nezneužíva ich na súkromné účely alebo na dosiahnutie osobného prospechu.

8.       Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh, a ktoré v záujme NKÚ SR nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru s výnimkou plnenia zákonných povinností.

9.       Zamestnanec sa musí  pri výkone svojej práce správať slušne a byť slušne oblečený a obutý. Najvhodnejším oblečením pre mužov je oblek alebo kombinácia saka a nohavíc, s výnimkou zamestnancov vykonávajúcich manuálnu činnosť. Pre ženy je najvhodnejším oblečením kostým alebo iné spoločensky vhodné oblečenie.

Článok 3
Konflikt záujmov

1.             Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme. Zamestnanec nesmie pripustiť, aby došlo ku konfliktu jeho osobných záujmov s postavením zamestnanca. Jeho povinnosťou je vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické osoby alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má spoločenské alebo iné vzťahy,  ktorá by mohla vplývať na nestranný a nezaujatý výkon jeho povinností.

2.             Zamestnanec sa nesmie zúčastňovať na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo na činnostiach obmedzujúcich výkon jeho pracovných povinností, spočívajúcich v takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný a nezávislý výkon jeho pracovných povinností.

3.    Informácie získané pri plnení svojich povinností nevyužíva na zabezpečenie osobného prospechu pre seba alebo pre iných a je povinný zdržať sa konania vo veciach, v ktorých má osobný záujem.                                           

Článok 4
Dary a iné výhody

1.       Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda  

          poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho pracovných povinností.

2.     Zamestnanec nesmie vyžadovať ani prijímať dary alebo iné výhody, ktoré by mohli mať vplyv na výkon jeho pracovných povinností  a profesionálny prístup vo veci  alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň nesmie navádzať tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie jeho pracovných povinností.

3.    Zamestnanec nesmie pripustiť, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície, ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri plnení jeho pracovných povinností.

Článok 5
Zneužitie postavenia

1.             Zamestnanec  nesmie využívať svoje  postavenie  na súkromné účely a musí  sa  vyhnúť vzťahom, ktoré predstavujú riziko korupcie, alebo ktoré môžu vzbudzovať pochybnosti o ich objektivite a nezávislosti.

2.             Zamestnanec nesmie ponúkať ani poskytovať žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho pracovného postavenia.

3.       Zamestnanec nesmie zneužívať svoje postavenie voči iným zamestnancom, najmä vynucovaním si správania nad rámec ich pracovných povinností.

Článok 6
Oznamovacia povinnosť

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi prípady:

a)             konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,

b)             ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, vnútornými predpismi alebo etickým kódexom,

c)             zistenia straty alebo poškodenia  majetku NKÚ SR, podvodného alebo korupčného konania,

d)            vulgárnych alebo iných útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo voči NKÚ SR v priebehu plnenia jeho pracovných povinností,

e)             ponúknutia akejkoľvek výhody alebo daru, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na plnenie jeho pracovných povinností.

Článok 7
Zrušovacie ustanovenia

Táto smernica zrušuje Etický kódex kontrolóra NKÚ SR zo dňa 16.10.2007 a Príkaz predsedu NKÚ SR č. 8/1995 z 13.11.1995.

Článok 8
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu predsedom NKÚ SR a účinnosť dňom 10. mája 2011

Zdielať: