Druhé rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Záznam z 2. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor")
19. mája 2016

Prítomní:

Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR

Ing. Bátovská Zuzana - člen výboru, Úrad vlády SR

Ing. Daniel König, PhD. - člen výboru, Generálna prokuratúra SR

Ing. Dana Tekulová - člen výboru, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ing. Helena Hrušovská - člen výboru, Ministerstvo vnútra SR

Ing. Vladimír Urmanič - prizvaná osoba, Ministerstvo financií SR

Ing. Soňa Tyková - tajomník výboru, Ministerstvo financií SR

Program:

 1. Otvorenie 2. rokovania výboru
 2. Predstavenie nového člena výboru (zmena zástupcu Ministerstva spravodlivosti SR)
 3. Vyhodnotenie záverov z predchádzajúceho rokovania výboru
 4. Posúdenie ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015
 5. Posúdenie návrhov na odvolanie vládnych audítorov
 6. Schvaľovanie záverov - vyjadrenie k dôvodom návrhov na odvolanie vládnych audítorov
 7. Rôzne (diskusia, ukončenie rokovania a určenie overovateľa záznamu z druhého rokovania
  výboru)

Bod 1

Druhé rokovanie výboru otvorila p. Machová. Privítala prítomných členov výboru a prizvaného hosťa p. Urmaniča v. na z. generálneho riaditeľa sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR (MF SR) a ospravedlnila neúčasť p. Miklu z MF SR (podpredseda výboru).

Bod 2

Po úvodnom privítaní p. Machová predstavila nového člena výboru Ing. Danu Tekulovú z útvaru vnútorného auditu Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR), ktorá nahradila Ing. Máriu Hassanovú z dôvodu jej preloženia do iného služobného úradu.

Bod 3

O vyhodnotení záverov z predchádzajúceho rokovania výboru, ktoré sa týkali odvolávania vládnych audítorov a vnútorných audítorov informovala p. Tyková. Na prvom rokovaní výbor posúdil dôvody na odvolanie dvoch vládnych audítorov a dvoch vnútorných audítorov a prijal závery, že voči odvolaniu audítorov nemá námietky. Vyjadrenie výboru po podpise predsedníčky výboru boli zaslané na príslušné rozpočtové kapitoly. Na základe výzvy predsedníčky výboru p. Tyková zaslala elektronicky členom výboru na posúdenie návrhy na odvolanie vládnych audítorov MF SR, Úradu vládneho auditu (ÚVA) a vnútorného audítora

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR). Členovia výboru prijali závery formou „per rollam" v súlade so štatútom. Voči odvolaniu audítorov nemali členovia výboru námietky. Ďalej p. Tyková informovala o zaslaní návrhu na posúdenie odvolania vládnych audítorov MF SR a ÚVA predsedníčke výboru. Návrhy na posúdenie odvolania audítorov zašle p. Tyková členom výboru na základe výzvy predsedníčky výboru. Výsledok prijímania záverov a hlasovania formou per rollam p. Tyková oznámi členom výboru elektronicky. Aktuálny prehľad vyjadrení k odvolávaniu audítorov zašle p. Tyková spolu s overeným záznamom z druhého rokovania členom výboru elektronicky.

Bod 4

Úvodom k posudzovaniu ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 (ročné správy) p. Machová poďakovala členom výboru, ktorí participovali na príprave pracovného materiálu „Prehľad najdôležitejších informácií z ročných správ podľa správcov rozpočtových kapitol". Pracovný materiál spolu s „Hodnotením správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015" (hodnotenie) zaslal tajomník výboru členom výboru a p. Urmaničovi elektronicky pred rokovaním výboru. MF SR ustanovilo obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch vo Vyhláške č. 109/2016 Z. z. a napriek tomu p. Machová skonštatovala, že vyhláška nebola dodržaná vo všetkých predložených ročných správach vo všetkých jej aspektoch.

V hodnotení p. Machová uviedla, že do termínu zaslania ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015, t. j. do 31. marca 2016 bolo výboru zaslaných spolu 22 ročných správ, z toho 13 ministerstiev a 9 iných správcov rozpočtovej kapitoly. MF SR pred účinnosťou zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite ešte podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite udelilo výnimku zo zriadenia útvaru vnútorného auditu 5 správcom rozpočtovej kapitoly, ktorí z uvedeného dôvodu nemali povinnosť predkladať ročnú správu. Povinnosť predložiť správu nesplnil jeden subjekt -Štatistický úrad SR napriek skutočnosti, že má vnútorného audítora. Ročnú správu predložil Národný bezpečnostný úrad v novembri 2015 podľa zákona č. 502/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite z dôvodu skončenia pracovného pomeru vnútorného audítora. Dva subjekty (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Kancelária súdnej rady) nepredložili ročnú správu z dôvodu, že nemali do roku 2015 zriadený útvar vnútorného auditu.

Pani Machová, ako aj členovia výboru, ktorí participovali na príprave pracovného materiálu skonštatovali, že väčšie problémy v ročných správach boli v časti pri informáciách o rizikách a metódach hodnotenia týchto rizík. Aj keď vo väčšine ročných správ bolo uvedené, že vnútorný audítor pracuje s rizikami, informácie o tom, aké to boli v jednotlivých prípadoch riziká, neboli vždy uvedené. Zároveň členovia výboru skonštatovali, že jednotlivé rozpočtové kapitoly nebolo možné porovnávať najmä vzhľadom na rôznorodosť, čo sa týka veľkosti správcu rozpočtovej kapitoly, zamerania a označovania doby trvania jednotlivých vnútorných auditov. Na základe posúdenia ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 výbor vyjadril názor, že predložené ročné správy po formálnej a obsahovej stránke boli vyhotovené v súlade s vyhláškou MF SR. Z tohto dôvodu výbor nebude zasielať žiaden návrh na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného auditu podľa §19 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, ale navrhuje nasledovné témy na diskusiu s MF SR:

 • posúdiť predkladanie ročnej správy MF SR a NKÚ SR aj elektronicky
 • venovať v odbornom vzdelávaní vnútorných audítorov pozornosť problematike analýzy rizík a jej uplatňovania pri plánovaní a realizácii vnútorného auditu
 • posúdiť vhodnosť uvádzania názvu a typu auditu v ročnej správe
 • posúdiť vhodnosť klasifikácie nedostatku podľa závažnosti a jeho väzbu na identifikované riziko a tieto informácie uvádzať v ročnej správe
 • posúdiť vhodnosť jednotného rozlišovania auditu podľa doby trvania, napr. do 30, 60, 90 a viac dní alebo iný vhodný rozlišovací znak
 • posúdiť uvádzanie záverečného výroku auditu - splnenie cieľa, zníženie rizika a pod.

Bod 5

Členovia výboru posúdili dôvody návrhov na odvolanie troch vládnych audítorov Ing. Ivety Turčanovej, Mgr. Petra Lakotu a Ing. Tomáša Škrabáka z MF SR. Dôvodom návrhu na odvolanie vládnych audítorov MF SR je skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe žiadosti uvedených zamestnancov.

Bod 6

Po posúdení návrhov na odvolanie vládnych audítorov MF SR výbor prijal závery, že voči odvolaniu vládnych audítorov nemá námietky, schvaľuje odvolanie vládnych audítorov a odporúča ich odvolanie k 31. máju 2016. Tajomník výboru pripraví vyjadrenie výboru, ktoré bude po podpise predsedníčky výboru zaslané na MF SR.

Bod 7

V rámci diskusie p. Machová prítomných opätovne informovala, že informácie o výbore sú zverejnené na webovom sídle NKÚ SR v časti Úrad. Zároveň informovala prítomných, že v rámci prezentácie na 10. konferencii Slovenského inštitútu interných audítorov bude účastníkov konferencie informovať o doterajšej činnosti výboru. Ostatní členovia výboru navrhli, aby informáciu o zverejnení na webovom sídle NKÚ SR zaslalo MF SR všetkým vnútorným audítorom.

K príprave pracovného materiálu k posudzovaniu ročných správ o vykonaných vnútorných auditov za rok 2015 sa vyjadrila p. Bátovská. Poukázala, že nadobudnuté informácie z vypracovaných ročných správ vnútornými audítormi iných správcov rozpočtových kapitol boli pre ňu veľmi podnetné. Získané podnety môže využiť pri príprave nasledujúcich ročných správ. Ďalej poukázala na potrebu vypracovania metodiky pre vnútorný audit MF SR.

V diskusii vystúpil p. König s návrhom, aby do metodického usmernenia k vypracovaniu štatútu
vnútorného auditu, ktoré pripravuje MF SR, bolo zahrnuté aj predkladanie správ na útvar vnútorného auditu príslušnými organizačnými útvarmi, na ktorých boli vykonané externé kontroly/audity.

Na návrhy tém z hodnotenia ročných správ, ktoré výbor predložil, ako aj na návrhy p. Bátovskej a p. Königa reagoval p. Urmanič. MF SR po posúdení návrhov členov výboru zorganizuje s členmi výboru, prípadne s ďalšími vnútornými audítormi k uvedeným návrhom pracovné stretnutie.

V rámci diskusie sa členovia výboru vyjadrili aj k pripravovanému novému zákonu o štátnej službe, ktorý oproti posilňovaniu postavenia vnútorného auditu podľa zákona o finančnej kontrole a audite audítorov adekvátne nezaradil do vyššej platovej triedy. Pani Machová navrhla, aby výbor pripravil k uvedenej problematike vyjadrenie, ktoré po jej podpise, ako predsedu výboru, zašle na Úrad vlády SR.

Predsedníčka výboru p. Machová na záver poďakovala všetkým prítomným za diskusiu a ďalší termín rokovania výboru navrhla uskutočniť v septembri 2016. Návrh tém na tretie rokovanie výboru môžu členovia výboru zaslať tajomníkovi elektronicky. Pozvánku s programom na tretie rokovanie výboru doručí tajomník členom výboru elektronicky.

 

Za overovateľa záznamu z druhého rokovania výboru určila p. Machová p. Königa. Návrh záznamu z rokovania výboru vypracuje tajomník. Overený záznam zašle tajomník členom výboru a prizvanej osobe elektronicky do 2. júna 2016.

V Bratislave 30. mája 2016.

Zdielať: