Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Delegácia NKÚ SR vedená podpredsedom úradu Vladimírom Tóthom sa v dňoch 16. – 19. júna 2014 zúčastnila na IX. kongrese EUROSAI, ktorý sa konal v Hágu. Na kongrese tejto Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií sa zúčastnilo 151 delegátov a 30 pozorovateľov a hostí z 50 krajín. Vedúcich delegácií prijal na osobitnej audiencii holandský kráľ Wilhelm Alexander.

Hlavnou témou kongresu, popri administratívnych správach a správach o činnosti pracovných zoskupení, bola téma „inovácie". Téma vecne a obsahovo nadviazala na kongres EUROSAI mladých, ktorý sa konal v novembri 2013 v Rotterdame. Inovácie neboli len predmetom rokovaní, ale inovatívna bola aj celková koncepcia a organizácia kongresu. Počas dvoch dní sa konali súbežné interaktívne pracovné zasadnutia, ktorých predmetom bolo 35 rôznych tém. Stretnutia a podujatia sa niesli v duchu podpory vhodného prístupu, ako sa stať, či už ako jednotlivci, alebo organizácie, otvorenejším pre prijímanie nových myšlienok a nápadov a ich zavádzanie do praxe.

Na rokovanie kongresu úrad predložil správy o audite účtov EUROSAI za posledné tri roky od konania kongresu EUROSAI v Lisabone. Správy boli vypracované v spolupráci s NKI Estónska, ktorej hlavný audítor Alar Karis správy prezentoval na plenárnom zasadaní kongresu.

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Na pozvanie NKI Poľska a Ukrajiny sa delegácia NKÚ SR spolu s delegáciami NKI Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska a Maďarska zúčastnila osobitného pracovného rokovania, ktorého účelom bolo zistiť názory a možnosti, ako podporiť NKI Ukrajiny v oblasti kontrolnej činnosti.

V rámci konania kongresu prijala delegáciu NKÚ SR Andrea Vavríková, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hágu.

Na záver rokovania kongres akceptoval závery a odporúčania zamerané na oblasť vnútroorganizačnej kultúry a vodcovstva vo vzťahu k inováciám, na poskytovanie informácií a správ zainteresovaným stranám účinným spôsobom a na otvorené dáta (verejne dostupné údaje) zvyšujúce transparentnosť verejného sektora a ich využitie.

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Zdielať: