Archív 2014

Tlačové správy 2014

Vyjadrenie NKÚ SR 04.12.2014: Najvyšší kontrolný úrad SR nebude kontrolovať tender na overovanie platieb cez palivové karty (.PDF / 285kB)

Tlačová informácia 21.11.2014: Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF (.PDF / 309kB)

Tlačová informácia 21.11.2014: Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil pracovnej porady na Generálnej prokuratúre (.PDF / 211kB)

Vyjadrenie NKÚ SR 14.11.2014: Vyhlásenie k medializácii údajnej nečinnosti a nepodávania „trestných oznámení" (.PDF / 230kB)

Tlačová informácia 11.11.2014: Na Operačný program Vzdelávanie sa čerpala necelá polovica financií (.PDF / 223kB)

Tlačová informácia 6.11.2014: NKÚ SR ku kontrole v MH Development, s.r.o. (.PDF / 206kB)

Vyjadrenie NKÚ SR 4.11.2014: Vyjadrenie NKÚ SR k medializovanej požiadavke na výkon kontroly v piešťanskej nemocnici (.PDF / 210kB)

Tlačová informácia 30.10.2014: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bude predsedať Kontaktnému výboru (.PDF / 210kB)

Tlačová informácia 29.10.2014: Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR (.PDF / 214kB)

Tlačová informácia 16.10.2014: Efektívny výber spotrebných daní Finančnou správou SR (.PDF / 245kB)

Tlačová informácia 14. 10. 2014: Kontrola v oblasti biopalív v doprave vyplývajúca z členstva SR v EÚ v Európskej únii (.PDF / 226kB)

Tlačová informácia 16.9.2014: Stanovisko NKÚ SR k listu poslanca NR SR Miroslava Beblavého (.PDF / 276kB)

Tlačová informácia 28.8.2014: Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR (.PDF / 100kB)

Tlačová informácia 14.8.2014: Najvyšší  kontrolný úrad  kontroluje predovšetkým zdravotníctvo, dopravu, školstvo a územnú samosprávu (.PDF / 218kB)

Tlačová informácia 31.7.2014: Najvyšší kontrolný úrad smeruje k titulu kvality už po druhý raz (.PDF / 221kB)

Tlačová informácia 26.6.2014: NKÚ SR skontroloval zmluvné vzťahy a úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (.PDF / 693kB)

Tlačová informácia 26.6.2014: NKÚ SR kontroloval vynakladanie verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest I. triedy v rokoch 2010-2013 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR a Slovenskej správe ciest (SSC) (.PDF / 689kB)

Tlačová informácia 23.4.2014

Počet podaní od občanov na Najvyšší kontrolný úrad SR klesá


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v roku 2013 evidoval 409 podaní fyzických a právnických osôb, do kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR z nich patrilo 276 podaní. V porovnaní s rokom 2012 celkový počet klesol o 65 podaní. Tento počet je najnižší za posledných päť rokov.

Väčšina podaní sa týkala územnej samosprávy, pričom z 266 podaní bolo približne 23 %  vyhodnotených s  odporúčaním na vykonanie kontroly. Na práve prebiehajúcu, či skončenú kontrolu NKÚ SR reagovalo 10 podaní.  

Práve kvôli tomu, aby sa tieto podania mohli efektívnejšie a rýchlejšie skontrolovať, bola do ročného plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2013 zaradená aj samostatná kontrolná akcia „Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov".Táto kontrolná akcia vychádzala z plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2012 – 2014 so zameraním na efektívnu verejnú správu, spokojného občana a skúsenosti z  kontrol z rokov 2011 a 2012 v oblasti samosprávy.

Na základe vyhodnotenia každej doručenej informácie bolo v roku 2013 do plánu kontrolnej činnosti zaradených 33 kontrolovaných subjektov. Viaceré podania sa kontrolovali pri začatých alebo iných plánovaných kontrolách. Vo väčšine prípadov sa potvrdila pravdivosť a opodstatnenosť informácií uvedených v  podaniach doručených na NKÚ SR. Najviac informácií bolo anonymných (15 informácií), deväť informácií bolo podaných fyzickými osobami a sedem podalo obecné zastupiteľstvo, starosta obce, resp. hlavný kontrolór obce.

Aj vďaka týmto podnetom uviedol NKÚ SR v protokoloch o výsledku kontroly 21 kontrolovaným subjektom 61 odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolované subjekty prijali spolu 421 opatrení, t. j. priemerne 13 opatrení na jeden kontrolovaný subjekt. V 32 kontrolovaných subjektoch boli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená protokolom o výsledku kontroly a iba v jednom kontrolovanom subjekte neboli zistené nedostatky a kontrola bola ukončená záznamom o výsledku kontroly.

Viaceré nedostatky zistené kontrolami sa opakovali, iné boli jedinečné: nezverejňovali sa zmluvy a objednávky na webovom sídle obce, hlavný kontrolór obce si neplnil svoje povinnosti, zistili sa neoprávnené výdavky na projekty, preplácali sa faktúry, ktoré neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, prideľovali sa byty v rozpore so všeobecne záväzným nariadením, ale tiež, že starosta obce uskutočňoval právne úkony, ktoré podliehajú schváleniu obecného zastupiteľstva, nájomné zmluvy na prenájom budovy neobsahovali výšku a splatnosť nájomného, jazdy  motorového vozidla neboli evidované v knihe jázd. Kontrola tiež zistila, že nebolo vykonané verejné obstarávanie na údržbu zelene, nezverejnil sa zámer predať majetok obce na úradnej tabuli alebo na webovom sídle.

záverečný účet obce za rok 2010 bol schválený v obecnom zastupiteľstve až v roku 2012, uhradený bol poplatok za školenie, ktorého sa nikto nezúčastnil a ďalšie.

V prehľade sú uvedené subjekty, v ktorých boli vykonané kontroly v roku 2013 na základe doručených podnetov, resp. v ktorých boli podania využité.

Expozitúra Žilina: Obec Breza, Obec Varín, Obec Svätý Kríž, Obecný úrad Svätý Kríž, Drobná prevádzka, ZŠ s MŠ Hôrky, ZŠ s MŠ Hurbanova 27 – Martin, Mesto Trstená, Mesto Čadca
Expozitúra Prešov: Základná škola Bystré, Obec Kamenná Poruba, Obec Rokycany, Obec Vyšné Ružbachy, Mesto Prešov – dve podania, Mesto Medzilaborce, Mesto Podolínec – dve podania, Obec Šarišská Poruba, Obec Kojatice
Expozitúra Banská Bystrica: Obec Chvalová, Obec Dobrá Niva, Mesto Sliač, Mesto Poltár, Mesto Banská Bystrica
Expozitúra Bratislava: Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Modra, Obec Zálesie
Expozitúra Nitra: Obec Chrabany, Obec Veľký Kýr – dva podnety, Obec Krnča
Expozitúra Košice:VS Galéria, Obec Vinné, Obec Petrikovce, Obec Lipovník
Expozitúra Trnava:Obec Dobrohošť – tri podania, Mesto Galanta, Obec Kľačany, Harmónia – zariadenie pre seniorov Hlohovec, Obec Lošonec, NsP Hlohovec
Expozitúra Trenčín: Obec Ráztočno, Obec Mojtín, Obec Dolné Vestenice, Obec Poluvsie, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesto Trenčín

Kontrolu na základe doručených podnetov a sťažností vykonali okrem expozitúr NKÚ SR v obciach a mestách, aj odborné sekcie NKÚ SR v subjektoch štátnej správy. Na základe podania sa kontrolovala Slovenská pošta, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Krajská prokuratúra v Bratislave.

NKÚ SR aj v súčasnosti, v rámci kontrolných akcií, preveruje doručené podnety a sťažnosti, niektoré na základe podaní doručených v  roku 2013, ale aj nové podania,  predovšetkým od občanov, v roku 2014.

Výsledky kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR sú dostupné http://www.nku.gov.sk/sk/spravy-o-vysledkoch-kontrol-od-roku-2012

Tlačová informácia 19.3.2014

NKÚ SR skontroloval prostriedky štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v 19 subjektoch

Hlavným kritériom výberu kontrolovaných subjektov bola výška dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR v kontrolovanom období rokov 2011 a 2012. Účelom kontrolnej akcie bolo prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostriedkov štátu poskytnutých na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Kontrola bola vykonaná v 19 subjektoch (1 verejnoprávna inštitúcia, 5 spoločností s ručením obmedzeným, 10 združení, 1 samostatná právnická osoba, 1 nadácia a 1 nezisková organizácia), ktorými boli: Asociácia Bratislava v pohybe, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Brefit-e, s.r.o., Centrum starej hudby, Dunajské slávnostné hry, FOTOFO, Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, L'ART/JUVEN, Matica slovenská, Nadácia Jána Cikkera, Nezisková organizácia NEO, Public plus, s.r.o., Rock Pop Bratislava, s.r.o., Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Spolok slovenských skladateľov, Spolok slovenských spisovateľov, VLNA, X-Ray Media, s.r.o.,

Kontrolou prijímateľov dotácií  sa v desiatich prípadoch zistilo porušenie finančnej disciplíny v sume minimálne 11 500 eur, keď  prijímatelia dotácií vyplatili honoráre, ktoré neboli vopred písomne dohodnuté, v štyroch prípadoch porušili finančnú disciplínu v celkovej sume 3 000 eur, keď vyplatili finančné prostriedky, ktoré boli použité v rozpore s účelom dotácie v zmysle uzavretej zmluvy (celá suma bola do ukončenia kontroly vrátená poskytovateľovi dotácií).  V ďalších pätnástich prípadoch prijímatelia dotácií nedodržali príslušné ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím porušili finančnú disciplínu v celkovej sume 4 565,87 eur, keď ako registrovaní platcovia DPH uhradili výdavky vrátane DPH z účtu dotácie v rozpore s uzatvorenou zmluvou (aj táto suma bola do ukončenia kontroly vrátená). V štyroch prípadoch prijímatelia dotácií nedodržali  zákon o verejnom obstarávaní, keď tovary a služby v celkovej sume 106 479 eur bez DPH obstarali priamym zadaním. Jeden z prijímateľov dotácií dohodol viac ako päťnásobné ohodnotenie za odpracovanú hodinu v dohode o pracovnej činnosti oproti zmluve na pracovný pomer a v druhom prípade vyplatil rovnakú odmenu za rôzny počet odpracovaných hodín pri rovnakej činnosti. V jedenástich prípadoch prijímatelia dotácií nedodržali  zákon o účtovníctve, keď neviedli účtovníctvo v štátnom jazyku.

NKÚ SR odporúčal na úrovni Ministerstva kultúry SR v súvislosti s prijímateľmi dotácií zaviesť do príslušnej legislatívy a vnútorných predpisov MK SR povinnosť postupovať pri obstarávaní tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, zvážiť možnosť zmeny dotačného systému  MK SR z jednoročného na viacročný u opakujúcich sa celoročných projektoch, analyzovať stav dotovania tlačených periodík z hľadiska početnosti  cieľovej skupiny, nákladov na tlač a výšky remitendy a zvážiť možnosť MK SR dotovať len ich výrobu a šírenie elektronickou formou.

Kontrola NKÚ SR kontrolovala aj používanie dotácie v Matici slovenskej, keď účelová dotácia na úhradu bežných výdavkov predstavovala sumu 1 494 000,00 eur v roku 2011 a rovnako 1 494 000,00 eur v roku 2012.

Kontrolou v Matici slovenskej bolo zistené, že v kontrolovanom období bolo realizovaných  36 platieb v celkovej sume 24 913,04 eur na základe účtovných dokladov, ktorých obsah nedostatočne preukazoval fakturovanú skutočnosť, v siedmich prípadoch pred uzatvorením zmlúv  nebola vykonaná  predbežná finančná kontrola. Uhradením výdavkov dodávateľom, ktorí neboli vybraní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Matica slovenská nehospodárne použila finančné prostriedky v celkovej sume 72 972,98 eur. V štyroch prípadoch pred uzatvorením zmlúv nevykonala verejné obstarávanie na výber zmluvných dodávateľov, čiže obstaranie služieb sa uskutočnilo priamym zadaním, napriek tomu, že hodnota zákazky zakaždým dosiahla finančný limit podprahovej zákazky, dvakrát bol výdavok za uhradenie dodávateľských faktúr v rozpore s opatrením MF SR zaúčtovaný v prospech nesprávneho účtu.

Pred uzatvorením jednej zámennej zmluvy (zámena nehnuteľného majetku v celkovej sume 1 060 000,00 eur) a piatich nájomných zmlúv nebol daný písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu, čo bolo v rozpore so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie. V rozpore s týmto zákonom v dvoch prípadoch dohodnutá cena nájmu uzatvorených nájomných zmlúv nezodpovedala cene, za akú sa v tom čase a na tom mieste prenajímala porovnateľná nehnuteľnosť.

V jednom prípade kúpno-predajnú zmluvu, predmetom ktorej bol predaj nehnuteľného majetku v celkovej sume 71 610,00 eur podpísala za kontrolovaný subjekt osoba na základe splnomocnenia predsedu MS. Preverením obsahu splnomocnenia bolo zistené, že na úkon týkajúci sa uzatvárania kúpno-predajných zmlúv nemala táto osoba splnomocnenie.

NKÚ SR dal pre Maticu slovenskú odporúčania na riešenie zistených nedostatkov zaviesť jednotnú  evidenciu uzatvorených zmlúv MS (register zmlúv), v stanovách MS zadefinovať samosprávny resp. kolektívny orgán, ktorý by mal v kompetencii schvaľovanie nakladania s majetkom a zaviesť tiež evidenciu vykonaných verejných obstarávaní.

Mgr. Iveta Bieliková

Tlačová správa: 4.2. 2014

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v krajských prokuratúrach  a Generálnej prokuratúre SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolnú akciu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Preveril stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a plnenie povinností pri správe a ochrane majetku štátu.  Kontrola bola vykonaná v Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a 8 krajských prokuratúrach v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove.

Za kontrolované obdobie 2011, 2012 a v prípade potreby aj za predchádzajúce a nasledujúce obdobie, boli zistené porušenia  viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov. Nesúlad zákona o prokuratúre so skutočnosťou vyplývajúcou zo zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o účtovníctve. Podľa zákona o prokuratúre sú krajské a okresné prokuratúry rozpočtové organizácie, v skutočnosti sú však okresné prokuratúry iba preddavkovými organizáciami krajských prokuratúr. Rozpočet príjmov v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia bol podhodnotený, nebol stanovený ani v takej výške, v ktorej boli v niektorých prípadoch každoročne získavané finančné prostriedky z prenájmu nehnuteľného majetku.

NKÚ SR  zistil, že postupy pri verejnom obstarávaní v podmienkach GP SR a krajských prokuratúr,  neboli upravené žiadnym vnútorným predpisom, okrem postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou z roku 2006, ktorý obsahoval neaktuálne finančné limity. Vo viacerých prípadoch boli preto finančné limity prekročené , niektoré zákazky boli zabezpečené bez použitia akejkoľvek formy verejného obstarávania. Zistilo sa aj rozdelenie predmetu obstarávania a nedodržanie princípu transparentnosti úspešnosťou uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti v súťaži. Nesprávny postup v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní bol uplatnený aj uzatvorením dodatkov k neplatnej zmluve. Niektoré prokuratúry porušili zákon o verejnom obstarávaní nevypracovaním správy o zákazke, neurčením lehoty viazanosti ponúk, nedodržaním povinnosti voči úradu pre verejné obstarávanie, ako aj  iných  povinností vyplývajúcich zo zákona.

Porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy kontrolóri preukázali pri neoprávnenom použití prostriedkov za dodávky, ktoré v skutočnosti neboli realizované. Zároveň tým bola porušená finančná disciplína v sume 1 498,67 eur.

Na viacerých krajských prokuratúrach boli niektoré výdavky zatriedené na nesprávnych podpoložkách, pri čerpaní finančných prostriedkov nebola dodržaná hospodárnosť, niektoré prokuratúry nepostupovali v súlade so zákonom o účtovníctve, aj v nadväznosti na nedodržanie zákona o cestovných náhradách. Tento zákon bol porušený najmä nevystavovaním cestovných príkazov, uplatnením dvoch pracovných ciest v jeden deň, schválením cesty až po jej uskutočnení a inými nesprávnymi postupmi. Nedostatky boli zistené aj pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Kontrolou stavu a ochrany majetku  sa zistilo nedodržanie zákona o správe majetku štátu nevyužívaním zvereného majetku na plnenie úloh, účtovaním nesprávnej (nižšej) sadzby aj pre občanov, ktorí nemali žiadny pracovný vzťah k prokuratúre za ubytovanie, neevidovaním majetku a nesprávnym postupom pri prenechaní majetku štátu do prenájmu. Uzatvorené nájomné zmluvy neboli predložené na odsúhlasenie Ministerstvu financií SR a nebolo v nich dohodnuté právo upraviť cenu nájmu o výšku inflácie. V niektorých prípadoch bol aj nesprávny postup pri vyraďovaní neupotrebiteľného majetku. 

V krajských prokuratúrach vrátane  GP SR nebola dostatočne vykonávaná predbežná finančná kontrola, čím nebol dodržaný ani zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. Navyše sa kontrolou zistilo nedodržanie zákona o slobodnom  prístupe k informáciám, nezverejnením rámcovej dohody na dodávku tovaru GP SR, oneskoreným zverejňovaním zmlúv KP Bratislava a neuvedením celkovej hodnoty objednaného plnenia pri troch zverejnených objednávkach KP Prešov v Centrálnom registri zmlúv.

 Z protokolov o kontrole: KP Bratislava
„Dňom 01.02.2011 sa OP Pezinok presťahovala z tejto budovy do inej budovy v Pezinku, ktorej majiteľom je súkromná firma. Kontrolou bolo zistené:
Porovnaním výmery nových prenajatých priestorov s pôvodnými bolo zistené, že plocha v súčasnosti prenajatých kancelárskych priestorov je dvojnásobná, rovnako ako aj plocha ostatných priestorov. V čase kontroly NKÚ SR v októbri 2013 bol počet zamestnancov OP Pezinok rovnaký ako v čase, keď KP BA ukončila nájom s mestom. Pritom prenajaté priestory v budove súkromnej firmy boli väčšie takmer o 100 %. Zmluva so súkromnou spoločnosťou bola uzavretá na dobu určitú na 10 rokov s účinnosťou od 01.02.2011. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 50 eur/m2/rok (bez rozdielu ceny, či išlo o kancelárske alebo o ostatné priestory), čo bol takmer dvojnásobok ceny v porovnaní s predchádzajúcou zmluvou o nájme, t. j. celkom 41 080 eur/rok. Za 10 rokov zaplatí KP BA minimálne 410 800 eur len na nájomnom za priestory. V prípade, že si prenajímateľ uplatní klauzulu v zmluve týkajúcu sa úpravy ceny nájmu, energií a služieb každoročne o výšku inflácie vyhlásenej ŠÚ SR, uhradená suma za 10 rokov bude vyššia."

GP SR
„Vodič služobných motorových vozidiel za kontrolované obdobie  parkoval v mieste svojho trvalého bydliska, ktoré bolo  v evidencii jázd udávané ako „garáž". Písomný súhlas riaditeľa  na parkovanie služobného motorového vozidla v mieste bydliska vodiča nebol kontrolnej skupine predložený. V období január až december 2011 po odrátaní pohotovostných jázd najazdil vodič služobného motorového vozidla na trase Ivanka pri Dunaji – Pezinok a späť (dochádzka na pracovisko a späť)  v období 01/2011 až 08/2013  celkom 21 660 km čo bolo rozpore s ustanovením c s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách podľa ktorého bolo uvedené konanie posúdené ako  nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov."

Najvyšším kontrolným úradom SR  boli navrhnuté odporúčania zamerané na legislatívnu zmenu,  na úpravu a zjednotenie formy hospodárenia okresných prokuratúr,  platnosť a aktuálnosť všetkých interných pokynov a príkazov v zmysle platnej legislatívy a analýzu rozpočtu príjmov a jeho zreálnenia na nasledujúce obdobie.

Podrobnejšie vo zverejnených protokoloch o výsledkoch kontrol na web stránke NKÚ SR

Súhrnná: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/a3ee7b2a-79a7-4dd5-8691-2da0fdc21f5d (.PDF / 365kB)
GP: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/069312fb-5d7b-4e73-8da7-5ff46d9f858f (.PDF / 395kB)
Žilina: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/60cd2361-5ba0-48c6-b1f5-f679a0845664 (.PDF / 147kB)
Bratislava: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/4088a202-5e45-470e-8260-45e1f642b9f7 (.PDF / 392kB)
Banská Bystrica: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/192054c8-1513-4a39-8457-6f0b8890d8cc (.PDF / 545kB)
Nitra: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/47650-60103-55 (.PDF / 131kB)
Trnava: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/47650-60106-57 (.PDF / 310kB)
Prešov: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/47650-60104-55 (.PDF / 221kB)
Trenčín: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/47650-60105-55 (.PDF / 105kB)
Košice: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/47650-60102-55 (.PDF / 252kB)

Mgr. Iveta Bieliková

Tlačová správa 24.1.2014

Kontrola NKÚ SR vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry v rokoch 2011 - 2012

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) a paralelne na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS), kontrolovaným obdobím boli roky 2011 a 2012 a prípadne súvisiace obdobie. Jej účelom  bolo preveriť  uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných prostriedkov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry. Z MDVRR SR boli v rokoch 2011 a 2012 poskytované finančné prostriedky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest formou investičných dotácií zo štátneho rozpočtu, spolufinancovaním zo ŠR a prostriedkov EÚ.

NKÚ SR kontroloval dodržiavanie zmluvných podmienok zo strany MDVRR SR ako aj NDS pri financovaní investičnej výstavby diaľnic v rokoch 2011 a 2012, ktoré sa realizovalo Dohodou o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2011 a Zmluvou o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre rok 2012. Zároveň aj projekt výstavby diaľnice D1 v úseku Dubná Skala – Turany, medziiným vykonanie štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce projektu a dodržiavanieZmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej bol projekt financovaný z eurofondov. V NDS bola kontrola pri projekte výstavby diaľnice D1 v úseku Dubná Skala – Turany zameraná predovšetkým na verejné obstarávanie stavebných prác a dodržiavanie zmluvných podmienok pri ich realizácii

Preverením dodržiavania Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2011 a Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre rok 2012 medzi MDVRR SR a NDS, pri financovaní investičnej výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, bolo zistené:

Preverením vykonania štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce projektu D1 Dubná skala – Turany na MDVRR RS, ani preverením verejného obstarávania stavebných prác a dodržiavania zmluvných podmienok pri ich realizácii tohto projektu na NDS neboli kontrolou zistené nedostatky.

Kontrolou dodržania podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt  D1  Dubná Skala – Turany bolo zistené, že NDS zmluvne nezabezpečila, aby im zhotoviteľ stavebných prác do 1 mesiaca od podpísania zmluvy na uskutočnenie stavebných prác písomne oznámil údaje o počte zamestnancov. Príčinou nesplnenia zmluvnej povinnosti bola skutočnosť, že zmluva na uskutočnenie stavebných prác  bola podpísaná ešte pred podpisom Zmluvy o poskytnutí o NFP.

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnymi zástupcami MDVRR SR a NDS. Kontrolované subjekty  prijali 5 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a v stanovených termínoch doručia správy o ich prijatí a plnení na NKÚ SR.

Protokoly z týchto kontrol sú zverejnené na webovej stránke NKÚ SR.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  http://www.nku.gov.sk/documents/10157/0fe13ae3-f915-4dd0-a997-8699b3718121 (.PDF / 285kB)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/7b38de66-4f82-4544-959a-f9fd412f9b95 (.PDF / 341kB)

Kontrolná činnosť NKÚ SR na rok 2014 je zameraná na preverenie hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry a ich efektívnosť využívania pri realizácií projektov. Cieľom kontroly je aj zhrnutie  doterajších výsledkov kontrol za trojročné obdobie,  vyhodnotenie odporúčaní NKÚ SR a prijatých opatrení z kontroly MDVRR SR a NDS, vrátane vyhodnotenia systémových nedostatkov a rizík.

 Osobitná pozornosť bude venovaná kontrole hospodárenia s verejnými prostriedkami pri príprave a realizácií  vybraných investičných akcií na výstavbe pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných ciest, diaľničných mostov, tunelov a privádzačov), zmluvných vzťahov a pri ich realizácií a následnom využívaní týchto komunikácií.

Cieľom kontroly bude tiež preveriť systémové nedostatky a riziká zdĺhavého procesu  výkupu a získavania pozemkov do vlastníctva. Prieťahy pri schvaľovacom procese stavby a získavaní stavebného povolenia sa neskôr prejavia v realizačnej fáze a následne v cene diela, teda v hospodárnosti využitia verejných finančných prostriedkov. Osobitne sa posúdi, akým spôsobom boli finančné prostriedky pridelené, ako boli použité, či boli použité iba na splnenie tých cieľov a úloh, na ktoré boli určené. Treba preveriť vyvolané investície, ktoré so stavbou nesúvisia a boli len prostriedkom na urýchlenie schvaľovacích konaní.

Úlohou kontroly bude posúdiť, ako tieto skutočnosti ovplyvnili hospodárnosť výstavby stavaného kontrolovaného úseku diaľnice či rýchlostnej cesty. To závisí od kvality procesu výberového konania dodávateľa stavby z pohľadu jeho transparentnosti, stanovenia správnych kritérií výberu a vlastného vyhodnotenia súťaží verejného obstarávania. Táto kontrolná akcia je v Pláne kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2014 aj  na základe spracovanej predbežnej štúdie.

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

Tlačová správa 22.1.2014

NKÚ SR vykonal kontrolnú akciu zameranú na problematiku vývoja počtu študujúcich na vysokých školách, a to vo väzbe na dotácie zo štátneho rozpočtu a uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce.

V rámci kontrolnej akcie na10 verejných vysokých školách za akademický rok 2010/2011 a 2011/2012, bolo podľa predložených dát z Centrálneho registra študentov 42 410 záznamov o absolventoch 1. a 2. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania v 870 študijných programoch. Údaje boli vyhodnotené na základe získaných údajov o absolventoch denného štúdia zo Sociálnej poisťovne o vzniku poistenia po ukončení štúdia. Z celej vzorky (42 410 absolventov) nemalo poistný vzťah so SP spolu 6 359 absolventov všetkých študijných odborov a 45 absolventov bolo dobrovoľne poistených na dôchodkové poistenie, 32 na nemocenské poistenie a 66 na poistenie v nezamestnanosti. To znamená, že v uvedených akademických rokoch na oficiálny trh práce v SR nevstúpilo 15,3 % absolventov. Orientačným prepočtom, pri priemernej hodnote normatívnych nákladov na absolventa VŠ 8 750 eur (1 750 eur/rok x 5), je krátkodobá neefektívnosť vynaložených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na absolventov, ktorí nevstúpili na trh práce, vo výške 55 570 000 eur.

Verejné vysoké školy nesledujú ukazovateľ nákladov štátu  na jedného študenta. Na kontrolovaných školách vyhodnocoval NKÚ SR túto položku na základe predložených finančných výkazov.  Najvyššie náklady na jedného študenta mali umelecké vysoké školy na úrovni 5 500 eur na študenta za akademický rok, najnižšie náklady na jedného študenta (do 2 000 eur) boli v Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave a Žilinskej univerzite v Žiline.  Analýza uplatnenia absolventov denného štúdia VVŠ podľa študijných programov v danom roku, ktorý ukončil najvyšší počet študentov 1. a 2. stupňa, poukázala na problém nízkej miery zamestnaných absolventov v študijných programoch filozofických fakúlt a fakúlt sociálnych vied a zdravotníctva pohybujúcej sa na úrovni 55 %.

 Záujem zamestnávateľov je okrem ich vlastných potrieb ovplyvnený aj najmä aktivitou vzdelávacej inštitúcie na prezentovaní, či ponuke svojich absolventov. Prístup kontrolovaných VVŠ bol v tomto smere rozdielny. Kým niektoré školy ani nedeklarujú spoluprácu so zamestnávateľskými zväzmi, tak na druhej strane sa iným VVŠ darilo v spolupráci s praxou pripravovať študentov pre vstup na trh práce (napr. Žilinská univerzita).  Medzi potrebami trhu práce a skončenými absolventmi  je nedostatočné prepojenie. Poskytnuté údaje zo Sociálnej poisťovne potvrdili, že časť absolventov sa uplatnila v iných odboroch alebo u iných zamestnávateľoch, než boli ich pôvodne vyštudované odbory

Mechanizmus prerozdeľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé verejné vysoké školy je len čiastočne podmienený úspešnosťou uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Poskytovanie dotácií je postavené najmä na počet študentov.  Zmenou formy financovania po roku 2002 sa VVŠ postupne  dostávali vo svojom hospodárení z červených čísiel a v súčasnosti len 5 z 20 verejných VŠ vykazujú stratu v hospodárení (z kontrolovaných len AU BB). Na všetkých kontrolovaných VVŠ bolo zistené, že dotácie na príslušný rok nedočerpávajú v rozsahu 10-20 %, ktoré prechádzajú do nasledujúceho roka.

Výsledky tiež ukázali, že vo väčšine prípadov tam, kde bol vysoký počet študentov na jedného VŠ učiteľa, bol aj vyšší podiel neuplatnených študentov na tohto učiteľa. Kontrolou nebolo možné priamo preukázať úroveň kvality pedagogických zamestnancov, toto vykonáva Akreditačná komisia na základe stanovených kritérií.

NKÚ SR predložil MŠVVaŠ SR odporúčania,  z ktorých vyberáme:

V súhrnnej správe o výsledku kontroly NKÚ SR nie je uvedené, že títo absolventi sú nezamestnaní, ale že nevstúpili naoficiálny evidovaný slovenský trh práce, t.j., že mohli vycestovať do zahraničia, alebo zostali bez zamestnania,  pracovali bez zmluvného vzťahu a pod., čím nemali voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti a teda žiadny príznak o poistení. 

Na webovom  stránke NKÚ SR sú zverejnené protokoly a záznamy z kontrolovaných vysokých škôl. Zverejnený Protokol_MSVVaS SR_060_2013_1030_1030_publik..pdf - Vysokoškolské vzdelanie (.PDF / 1,64MB)  obsahuje všetky štatistické údaje použité v rámci uverenej kontroly.

Súhrnná správa o výsledku kontroly VŠ: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/ab4a62f0-370b-42b3-9c7e-510ceb9733b9 (.PDF / 860kB)

Mgr. Iveta Bieliková, riaditeľka odboru komunikácie

 

 • Nižšie ako polovičné čerpanie pôvodne plánovaných výdavkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2011 a 2012, ktoré podľa zdôvodnenia kontrolovaných subjektov bolo spôsobené neukončenými verejnými obstarávaniami na stavebné práce a stavebný dozor a zdĺhavým procesom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
 • Pôvodne  plánované použitie finančných prostriedkov ( eurofondy, štátny rozpočet, spolufinancovanie) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2011 bolo 466 103 346,00 Eur, pričom skutočné čerpanie bolo vo výške 147 064 808,86 Eur. Podobne v roku 2012 bolo na výstavbu diaľnic plánovaných 480 977 096,00 Eur a čerpaných 162 106 643,17 Eur.
 • Nižšie ako polovičné čerpanie plánovaných výdavkov na výstavbu diaľnic vyústilo do nesplnenia, resp. čiastočného splnenia plánovaných cieľov programu Cestná infraštruktúra, Diaľnice a rýchlostné cesty stanovených na obdobie rokov 2011 a 2012. Neboli naplnené ukazovatele začatej výstavby a vybudovanej dĺžky diaľnic a rýchlostných ciest.
 • MDVRR SR a NDS spätne znížili Dodatkom č. 1 k Dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2011 rozsah plánovaných úloh v oblasti investičnej výstavby 87 dní po ukončení obdobia (rok 2011), v rámci ktorého mali byť úlohy splnené.
 • NDS v roku 2011 a 2012 predkladala žiadosti o poskytnutie kapitálového transferu, poskytované na základe  Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2011 a Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre rok 2012  v odlišných intervaloch ako bolo zmluvne stanovené.
 • NDS za prvý štvrťrok 2012 nezaslala ministerstvu informáciu o plnení resp. o neplnení použitia finančných prostriedkov, ako jej to ukladala Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre rok 2012.
 • komplexne prehodnotiť metodiku  rozpisu dotácií a zvážiť zvýhodnenie vysokých škôl,  ktorých absolventi preukázateľne nachádzajú,
 • MŠVVaŠ SR a VVŠ v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a MPSVaR SR prijali potrebné nástroje na zabezpečenie dostupnosti aktuálnych a spoľahlivých údajov, aby bolo možné monitorovať uplatnenie absolventov na trhu práce,
 • v spolupráci s MPSVaR SR prostredníctvom Informačnéhosystému služieb zamestnanosti vytvoriť prepojenie škôl s príslušnými Úradmi práce, sociálnych veci a rodiny  tak, aby škola mala on-line prístup k evidovaným údajom o uplatnení - neuplatnení sa  ich absolventov,
 • sledovať počty  študentov, ktorí  štúdium neukončili,
 • MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPSVaR SR dosiahnuť, aby pri predkladaní výkazov o zamestnanosti pre centrálne orgány uvádzali nielen počty, ale aj vyštudovaný odbor zamestnanca,

Zdielať: