Archív 2014

Spolupráca NKÚ SR s akademickou obcou - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rozvíjať dobré vzťahy a spoluprácu s akademickou obcou na Slovensku považuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za mimoriadne dôležité. Aj preto sa vzájomná spolupráca expozitúry NKÚ SR v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyvíja veľmi sľubne.

Trnavská expozitúra zabezpečuje od začiatku akademického roka 2013/2014 pravidelnú prednáškovú činnosť na Fakulte sociálnych vied, v oblasti problematiky kontrolnej činnosti vo verejnej správe SR. V zimnom semestri 2013/2014 viedla, zastrešovala a prednášala predmet „Kontrola vo verejnej správe", vrátane prednášok a skúšok pre viac ako 200 denných i externých študentov v troch rôznych mestách.

„V súlade so závermi porád rozšíreného vedenia i stratégiou NKÚ SR sme zintenzívnili spoluprácu s akademickou obcou a v letnom semestri 2013/2014 sme pokračovali v prednáškovej činnosti", uviedol Ing. Ivan Šikula, riaditeľ expozitúry NKÚ SR Trnava. „Od začiatku letného semestra sme zabezpečovali prednáškovú činnosť, vrátane skúšok, pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte sociálnych vied, odbor verejná správa, predmet „Kontrolné mechanizmy vo verejnej správe"", pokračuje.

Pomerne široké zameranie prednášok študentom priblížilo históriu kontroly na území Slovenska, oboznámili sa s kontrolnou činnosťou orgánov štátnej správy i územnej samosprávy, podrobnejšie tiež s kontrolnou činnosťou a pôsobnosťou NKÚ SR, ako i ďalšími oblasťami kontroly vo verejnej správe (kontrola verejnosťou, medzinárodná spolupráca v tejto oblasti a pod.). Študenti nadobudli potrebné vedomosti z oblasti kontroly vo verejnej správe v Slovenskej republike, oboznámili sa s odbornou terminológiou, s pojmami a definíciami z oblasti vnútornej a vonkajšej kontroly, osvojili si poznatky zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa kontroly a získali prehľad o inštitúciách vykonávajúcich takéto kontroly a ich jednotlivých kompetenciách.

Zamestnanci expozitúry boli tiež školiteľmi v rámci šiestich tém záverečných diplomových prác s tematikou kontroly vo verejnej správe, vrátane kontroly NKÚ SR.

Zástupcovia NKÚ sa prednáškovou činnosťou snažia šíriť dobré meno nášho úradu a zviditeľňovať ho smerom navonok. V našom záujme je zároveň aj ďalší rozvoj spolupráce v tomto smere. „Na pracovnom stretnutí s rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme prejednávali prípravu zmluvy o spolupráci, prípadne memoranda o spolupráci medzi NKÚ SR a univerzitou. Bude ešte potrebné zadefinovať a upresniť oblasti, v ktorých by sme chceli spolupracovať, určiť vzájomné práva a povinnosti a nič nebude stáť v ceste rozvoju ďalšej spolupráce", dodáva Šikula.

Počas zimného semestra 2014/2015 pokračuje expozitúra v Trnave v tejto spolupráci a vykonáva prednáškovú činnosť predmetu „Kontrola vo verejnej správe" pre 102 študentov denného a 115 študentov externého magisterského štúdia a rovnako ako minulý akademický rok, aj teraz je školiteľom v rámci šiestich tém záverečných diplomových prác s tematikou kontroly vo verejnej správe, vrátane kontroly NKÚ SR.

International Journal of Government Auditing o prieskume uskutočnenom NKÚ SR.

V súlade s akčným plánom Podvýboru INTOSAI pre podporu osvedčených postupov a zabezpečovania kvality prostredníctvom dobrovoľných peer review Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít  (ďalej len Podvýbor) na roky 2013 – 2016, ktorý bol prijatý na XXI. INCOSAI v Pekingu v roku 2013, bol medzi členmi INTOSAI uskutočnený e-mailový prieskum predsedom Podvýboru (NKÚ SR) v mesiacoch február a marec 2014 zameraný na realizáciu peer review v spoločenstve INTOSAI . 

Peer review sa stáva stále zaujímavejším samohodnotiacim nástrojom pre členov INTOSAI. Čísla z vykonaného prieskumu podporujú toto tvrdenie: v 10 ročnom časovom úseku (do roku 2009) bolo zaznamenaných 29 peer review. V nasledujúcom 5 ročnom časovom úseku (do roku 2014) bol zaznamenaný zvýšený počet uskutočnených peer review o ďalších 37, čo predstavuje viac než dvojnásobný nárast.  

Štvrťročník INTOSAI International Journal of Government Auditing informuje vo svojom júlovom čísle 2014 o ďalších faktoch a trendoch vyplývajúcich z uskutočneného e-mailového prieskumu. Viac na www.intosaijournal.org/pdf/ijga_jul14_eng_www.pdf.

V Kopřivnici se diskutovalo o kvalitě

Poslední týden v květnu se v Kopřivnici sešli odborníci na kvalitu ve veřejné správě. Kvalitáři ze všech koutů republiky i ze Slovenska si během dvoudenního workshopu na kopřivnické radnici předávali své zkušenosti v oblastech metod a nástrojů řízení. Cílem setkání bylo přispět k efektivnějšímu zkvalitňování služeb poskytovaných občanům.

Workshopu se zúčastnili zástupci městských úřadů i dalších veřejných institucí, konzultanti a pracovníci poradenských organizací. „Zabývali jsme se různými nástroji kvality, jejich optimalizací, propojováním, informační podporou i úskalími při implementaci. Každý z účastníků se zaměřuje na jinou metodu kvality a je v jejím uplatňování nejlepší. Například zkušenosti s metodou CAF nám přijela prezentovat paní z Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky, protože u nás zatím nikdo tak pokročilý není. Kopřivnice je zase považována za průkopníka v propojování metod kvality a hledání jejich vzájemných vazeb. Navzájem jsme se tedy mohli skvěle inspirovat a čerpat zkušenosti od těch nejlepších, což bylo pro všechny přínosné," uvedl Aleš Dresler, který se zabývá kvalitou na městském úřadě v Kopřivnici.

Viac na stránke www.koprivnice.cz

NEF Hospodársky klub za účasti predsedu NKÚ SR

Medzi účastníkmi jubilejného 100. riadneho zhromaždenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v piatok 16.mája bol aj predseda NKÚ SR Ján Jasovský. Zhromaždenia sa zúčastnili významní hostia ako predseda vlády Čiernej Hory Milo Djukanovič, predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók, ako aj veľvyslanci Kuby, Poľska a Indonézie a zahraniční diplomati.

Netradičný piatkový termín zhromaždenia bol organizátormi určený kvôli osobnej účasti M. Djukanoviča, ktorý si vzápätí po prejave o súčasnosti a pozícii Čiernej Hory v Európe prevzal Zlatý biatec za rok 2014 "Za zásluhy o vytvorenie stabilnej multinárodnej Čiernej Hory a za osobný prínos k šíreniu európskych hodnôt na západnom Balkáne".

Za dvadsaťjeden rokov prešlo združením vyše tisícpäťsto podnikateľov a osobností zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré využili príležitosť na vzájomnú komunikáciu. Členmi boli a sú osobnosti z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Monaka, Francúzska, Veľkej Británie a zo Spojených štátov, Číny aj z Bangladéša, zo Švajčiarska, Ruska aj z Ukrajiny, z Austrálie a z Kazachstanu. Prezidenti, premiéri a členovia vlád, predstavitelia svetových medzinárodných organizácií, lídri z oblasti vedy, školstva a kultúry a samozrejme hospodárstva.

V druhej časti programu bol schválený Otvorený list skupiny členov združenia svetovej verejnosti, prezidentom Ruska a USA a ukrajinským občanom na podporu mierového a civilizovaného riešenia ukrajinskej krízy. Dokument nazvaný "Proti nezvratnej sterilizácii vyšších foriem života na planéte" bol zverejnený na www.hospodarskyklub.sk.

SOPK ocenila prvý nepodnikateľský subjekt – NKÚ SR

16.4.2014

Najvyšší kontrolný úrad SR ocenila Slovenská obchodná a priemyselná komora ako prvý nepodnikateľský subjekt na Slovensku a udelila mu ,,Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory" za kontrolnú činnosť v Slovenskej republike a aktívne pôsobenie na medzinárodnej úrovni.

Čestné uznanie si prevzal predseda NKÚ SR Ján Jasovský v utorok 15. apríla t.r. z rúk predsedu SOPK Petra Mihóka na výročnom Zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti prezidenta Slovenskej republiky, predstaviteľov vlády SR, predstaviteľov diplomatického zboru, ako aj 110 predstaviteľov ekonomickej a podnikateľskej sféry Slovenska.

SOPK ocenila prvý nepodnikateľský subjekt – NKÚ SR

SOPK ocenila prvý nepodnikateľský subjekt – NKÚ SR

Stretnutie so zástupcami Aliancie Fair-play

O činnosť NKÚ SR, jeho kompetencie i možnosti,  prejavili záujem zástupcovia Aliancie Fair–play, ktorí pre svoju prácu už viackrát čerpali informácie z protokolov a správ zverejňovaných na webovom sídle úradu. Aliancia Fair-play požiadala Odbor komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR o stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 13. februára t.r. v priestoroch NKÚ SR. V neformálnej atmosfére riaditelia sekcií M. Kysucká a P. Kapuscinský, ako aj generálny riaditeľ P. Tábory a riaditeľ odboru J. Hlinka vysvetľovali kontrolné procesy úradu tak, aby sa správne interpretovali a koncepčne používalivýstupy z  kontrol NKÚ SR.

Aliancia Fair-play je neziskové a nestranícke združenie občanov, ktoré zhromažďuje informácie o tom, kto spravuje našu krajinu, kde prúdia verejné peniaze (verejné obstarávanie, poskytnuté dotácie, iné formy podpory, deblokácie) a vytvára unikátnu databázu týchto informácií. Patrí medzi tie organizácie, ktoré oceňujúprácu NKÚ SR pri kontrole tokov verejných financií. Za najlepšiu obranu proti korupcii, klientelizmu, či využívaniu moci považuje AFP verejnú kontrolu.

Aj priamo na stretnutí, ktorého sa zúčastnili Peter Kunder, Pavol Lacko a Eva Vozárová z Aliancie, hovorili s uznaním o práci kontrolórov NKÚ SR, ocenili jej precíznosť i záber kontrol. Zástupcov AFP zaujali informácie o riešení podnetov od občanov, ale aj o systéme opatrení kontrolovaných subjektov Rozpočet NKÚ SR hodnotia ako nízky, vzhľadom na množstvo a kvalitu vykonaných kontrol a počet pracovníkov v kontrole za poddimenzovaný.

Predstavitelia NKÚ SR  predstavili plán kontrol na tento rok i dlhodobé strategické smerovanie úradu. Vysvetlili tiež rozdiel medzi kontrolou súladu a výkonnostnou kontrolou.

Zdielať: