Archív 2013

Tlačové správy 2013

Tlačová informácia 11. 12. 2013

Kontrola NKÚ SR Horskej záchrannej služby - súčasť paralelnej kontroly s Poľskom

Kontrola horskej záchrannej služby na oboch stranách Vysokých Tatier bola cieľom paralelnej cezhraničnej kontroly Slovenskej republiky a  Poľska. Medzi predsedom NKÚ SR a prezidentom NIK (najvyšší kontrolný úrad) Poľska sa dohodla v septembri 2012 na zasadnutí V4+2. Na slovenskej strane sa hodnotilo dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem pri zabezpečovaní činnosti horskej záchrannej služby so zreteľom na využívanie medzinárodnej spolupráce. NIK Poľsko vykonávala kontrolu zabezpečenia bezpečnosti pre turistiku a rekreáciu v horách.

NKÚ SR vykonal kontrolu MV SR a v HZS od roku 2010 vrátane I. polroka 2013. Kontrolou centrálneho verejného obstarávania, ktoré zabezpečovalo MV SR pre HZS za kontrolované obdobie 2010 - 2013 a kontrolou verejného obstarávania v HZS, bolo zistených viacero nedostatkov pri dodržiavaní zákona. Na strane MV SR bolo 11 pochybení  a na strane HZS jedno.

Kontrolóri NKÚ SR tiež zistili, že HZS v tomto obdobízabezpečovala svoju činnosť v plnom rozsahu aj napriek skutočnosti, že používala vozový park, ktorý bol zastaralý na 81,8 %. Počet profesionálnych záchranárov - zamestnancov HZS sa počas kontrolovaného obdobia prakticky nemenil (104), počet dobrovoľných zmluvných záchranárov sa zvyšoval z 93 v roku 2010 na 224 k 30.06.2013. HZS uzatvorila dohody s dobrovoľnými záchranármi, ale zistilo sa, že v 8 dohodách nebolo dohodnuté úrazové poistenie týchto záchranárov pre prípad vzniku úrazu. Úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov za obdobie bolo pritom uhradené poisťovni z výdavkového účtu ŠR SR HZS.

Počet zásahov v horských oblastiach v kontrolovanom období každý rok stúpal.Z celkového počtu 2 052 zásahov HZS použila vrtuľník v 292 prípadoch, čo bolo 14,2 %. V kontrolovanom období HZS na základe zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi lyžiarskych stredísk vykonávala preventívnu, záchrannú a pohotovostnú záchrannú činnosť na lyžiarskych svahoch a záchranné práce na zariadeniach určených  na osobnú lanovú dopravu.

 Pri overovaní plnenia Zmluvy uzatvorenej 07.12.2012 s prevádzkovateľom novovybudovaného lavínového zariadenia strediska Chopok - sever, Chopok - juh, predmetom ktorej bolo vykonávanie záchranných prác na osobných horských dopravných zariadeniach (OHDZ) bolo zistené, že chýba špeciálny materiál OHDZ - kladky a sety. V prípade poruchy uvedeného zariadenia horská služba momentálne nie je schopná zabezpečiť bezpečný transport pasažierov z kabínky, nakoľko nemá k dispozícii špeciálne kladky a sety na priemer ťažného lana 54 mm.

 Aj počet zásahov v lyžiarskych strediskách v kontrolovanom období sa každý rok zvyšoval. Z celkového počtu 5 337 zásahov HZS použila vrtuľník v 60 prípadoch, čo predstavovalo 1,1 %. Počet zásahov v lyžiarskych strediskách bol vyšší ako počet zásahov v horských oblastiach. V rokoch 2010, 2011 a 2012 to bol asi dvojnásobný počet a za I. polrok 2013 to bolo sedemnásobne viac. To znamená, že záchranné zásahy sa v lyžiarskych strediskách celkove zvyšovali. V roku 2011 ich bolo o 18,3 % viac ako v roku 2010, v roku 2012  o 9,9 % oproti roku 2011 a počet záchranných zásahov k 30.06.2013 predstavoval 81,7 % z počtu zásahov vykonaných za celý rok 2012. Z celkového počtu 7 389 zásahov vykonaných HZS v kontrolovanom období bolo zaznamenaných 93 smrteľných úrazov, čo predstavovalo 1,3 %. I pri zvyšujúcom sa ročnom počte zásahov mal počet smrteľných úrazov klesajúci trend. Najväčšou skupinou osôb, u ktorých dochádzalo k úrazom boli tí, ktorí v horách robili rôzne športové aktivity (turistika, horolezectvo, cyklistika, paragliding a iné). Hlavnou príčinou bola nezodpovednosť návštevníkov, nerešpektovanie výstrah HZS a zásad správania sa v horských oblastiach.Najvyšší podiel pohľadávok za vykonanú záchrannú činnosť sa týkal návštevníkov z Poľskej a z Českej republiky.

HZS zabezpečovala výkon záchrannej činnosti v horských oblastiach v súčinnosti s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou (VZZS), s Policajným zborom  SR a so zdravotníckymi zariadeniami Zdravotnej záchrannej služby (ZZS). VZZS ako súčasť IZS (integrovaný záchranný systém) prostredníctvom 7 operačných stredísk na Slovensku pomáhala HZS zasahovať najmä pri úrazoch v horských oblastiach, v lesných terénoch a odľahlých lokalitách. Stúpajúci počet zásahov HZS v kontrolovanom období sa prejavil aj v stúpajúcom počte zásahov vykonaných v súčinnosti najmä so ZZS a VZZS. Kontrolou zmluvného vzťahu bolo zistené, že HZS v období od 01.01.2013 do 21.06.2013 nemala zmluvne dohodnuté vzťahy s prevádzkovateľom leteckej techniky. V tomto období HZS neevidovala žiadny technický zásah s použitím vrtuľníka.

NKÚ SR pre zlepšenie činnosti HZS odporúča:

 • k zlepšeniu, zrýchleniu záchrany na horách by prispel vlastný vrtuľník
 • z dôvodu efektivity a jednoznačnosti vymáhania pohľadávok po zosnulých osobách je potrebné upraviť zákon o HZS
 • doriešiť povinnosť, ktorý subjekt by sa mal starať o značenie chodníkov
 • novelizovať zákon o Horskej záchrannej službe s cieľom posilniť bezpečnosť na lyžiarskych tratiach vymedzením oprávnení a povinností prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov určených na osobnú lanovú dopravu ako aj samotných lyžiarov. Osobitný zreteľ bol venovaný lyžiarom a snoubordistom a povinnosti chrániť si hlavu ochrannou prilbou vo veku do 15 rokov. 

Spôsob značkovania turistických chodníkov upravovala norma, ale žiadny predpis neupravil povinnosť, kto sa má starať o značenie, za jeho stav. Pri technických zariadeniach chýba technická norma, ktorá by technické zariadenia popisovala. Úpadok kvality turistického značenia mal priamy dopad na cestovný ruch ako aj na úrazovosť v slovenských horách.

Podobne rozmachom lyžiarskych stredísk, zvýšením prepravnej kapacity lanoviek a vlekov v niektorých strediskách bez rozšírenia traťovej priepustnosti, sa výrazne zvýšila úrazovosť.

V kontrolovanom období bol HZS realizovaný Projekt geografického informačného systému horskej záchrany - prvá časť v spolupráci so svojim poľským partnerom TOPR, so sídlom v Zakopanom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. Projekt trval od apríla 2010 do januára 2011, výsledné čerpanie predstavovalo celkovo výšku 54 860,94 eur, z toho výška zahraničnej pomoci bola 46 631,78 eur a zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá suma 8 229,16 eur. Kontrolou dokumentácie neboli zistené nedostatky.

NKI Poľska pri paralelnej kontrole zisťovala bezpečnosť pre turistov a rekreantov v horách, preverovala Horskú dobrovoľnú záchrannú službu, jej hlavné sídlo a  dve regionálne skupiny Beskydskú a Podhaliansku, ako aj Tatranskú dobrovoľnú záchrannú službu, Tatranský národný Park a Národný park Babia Góra i ministerstvo vnútra.  Kontrolovala podobné skutočnosti ako NKÚ SR, ale naviac zisťovala aj vývoj cestovného ruchu, označovanie lokalít pre aktívny cestovný ruch, preventívne akcie pre bezpečnosť návštevníkov, nakoľko sa plní povinnosť poskytnúť 15 percent z príjmov z poplatkov za vstup do parkov práve subjektom, ktoré vykonávajú horskú službu.

Na webom sídle oboch kontrolných inštitúcií NKÚ SR i NKI Poľska je teraz zverejnený dotazník spokojnosti s úrovňou značenia turistických chodníkov, kde občan môže anonymne vyjadriť svoj názor. Dotazníky budú vyhodnotené v jarných mesiacoch, pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny.

 

Tlačová informácia 5. 11. 2013

O kontrole financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vysokých školách a univerzitách

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky NKÚ SR vykonal v prvom polroku 2013 kontrolu výkonnosti, ktorej cieľom bolo preveriť financovanie  vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách. Najvýznamnejším donorom vedecko-výskumnej činnosti v rámci zahraničných grantov kontrolovaných fakúlt bola podľa kontroly NKÚ SR vyhodnotená Európska únia.

V roku 2011 z  každého zaplateného eura, ktoré odišlo z rozpočtu SR do rozpočtu EÚ sa späť (formou financovania konkrétnych projektov) vráti iba 18 centov. Z toho vyplýva, že Slovensko je v prípade 7. Rámcového programu  pre výskum a vývoj čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ.

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá informácie o tom, ako prispievajú programy vedecko-výskumných projektov financovaných zo štátnych programov, štrukturálnych fondov a  zahraničných zdrojov na plnenie prioritných cieľov vedecko-výskumnej činnosti v SR. Neexistuje model, ktorý by definoval, ktorý finančný nástroj a akým spôsobom prispieva k vedecko-výskumnému pokroku. Nie je nastavená súčinnosť finančných nástrojov v oblasti vedy, výskumu a inovácií, a teda nie je možné vyhodnotiť účinnosť programov ani efektívnosť použitia finančných prostriedkov.

V podmienkach SR bol síce zaznamenaný nárast výdavkov na výskum a vývoj, ako aj jeho nárast z podielu HDP. Najvýznamnejší vplyv naň malo financovanie zo štrukturálnych fondov, najmä prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. Zároveň však Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najmenšími výdavkami na  výskum a vývoj v pomere k HDP. V roku 2011 mali nižší relatívny objem výdavkov na výskum a vývoj ako Slovensko (0,68%) v rámci EÚ iba Bulharsko (0,57%), Cyprus (0,48%) a Rumunsko (0,48%).

V prostredí verejných vysokých škôl však nie je možné naplno využiť štrukturálne fondy na podporu vedy a výskumu. V Bratislavskom kraji je 34,29 % vysokého školstva na Slovensku. Vzhľadom na vysoký HDP regiónu nespadá pod plnú podporu, a teda verejné vysoké školy v Bratislavskom kraji sa nemôžu v plnej miere uchádzať o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na výskum a vývoj a vôbec sa nemôžu uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu budov a nákup prístrojového vybavenia. Uvedená nevýhoda nie je zohľadnená v dotačnom systéme Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Pri pozitívnom vývoji rastu HDP regiónov Slovenska je možné, že po roku 2020 vypadnú spod maximálnej podpory zo štrukturálnych fondov aj iné regióny Slovenska. Na rozdiel od štrukturálnych fondov, financovanie výskumu a vývoja zo zahraničných grantov, vrátane programov EÚ, nie je ovplyvnené výškou HDP ani iným makroekonomickým ukazovateľom.

V programovom období 2014-2020 je pripravovaný nástupca 7. Rámcového programu EÚ, program Horizont 2020 s očakávaným rozpočtom 70 mld. EUR, čo je výrazne vyššia suma ako súčasný rozpočet v sume 50,52 mld. EUR. Z metodiky MF SR pre výpočet koeficientu návratnosti však vyplýva, že ak sa zvýši rozpočet programu, zvýši sa aj príspevok Slovenska na tento program, ktorý bude musieť platiť do rozpočtu EÚ.

Napriek tomu, že verejné vysoké školy sú významným hráčom pri získavaní zahraničných grantov na výskum a vývoj, MŠVVaŠ SRnemá pripravený vhodný systém, resp. zriadený útvar alebo pozíciu,ktorá by sa špecializovala na túto agendu. Na ministerstve školstva nie sú zavedené vnútorné písomné postupy pre pracovné procesy pri riadení, financovaní, získavaní, overovaní, spracovávaní a vyhodnocovaní údajov o tejto vedecko-výskumnej činnosti. Spôsob podpory v oblasti získavania zahraničných grantov pre výskum a vývoj verejným vysokým školám zo strany ministerstva nie je efektívny.

V rámci celoštátneho meradla chýba systémová podpora riešiteľom projektov, ktorá by zahrňovala financovanie prípravných fáz projektov, právnu podporu, financovanie patentov a ochranných známok. Mala by zahŕňať aj aktivity v oblasti marketinguaprezentácie výsledkov. Nie je vytvorený systémový nástroj, ktorý by zabezpečil stabilizáciu kvalitných vedeckých pracovníkov a zabránil tak „odlivu mozgov".

Údaje poskytnuté 19 vybranými fakultami verejných vysokých škôl jednoznačne ukázali,  že systém financovania vedy a výskumu zo zahraničných grantov verejnými vysokými školami sa nedá riešiť bez systémového prepojenia na:

 • rozvoj a stabilizáciu ľudských zdrojov vo vysokom školstve,
 • podporu samotného financovania aktivít spojených so získavaním a implementáciou zahraničných grantov,
 • podporu mobilitných programov (dosah pri získavaní relevantných kontaktov, motivácia pracovníkov verejných vysokých škôl  ),
 • zlepšenie vybavenia a infraštruktúry (konkurencieschopnosť pracovísk v medzinárodnom meradle je podmienená adekvátnym vybavením),
 • zabezpečenie prenosu výsledkov výskumu do praxe.

Získavanie zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť zo zahraničných zdrojov je limitované možnosťami samotných fakúlt a univerzít, a to v oblasti finančnej, personálnej, ako aj v oblasti materiálneho vybavenia. Verejné vysoké školy spolu s Slovenskou akadémiou vied sú pritom najvýznamnejšími prijímateľmi zahraničnej pomoci pre výskum a vývoj na Slovensku.

Bez systémovej podpory štátu nebudú verejné vysoké školy schopné v plnej miere využívať finančné možnosti programu Horizont 2020. V prieskume NKÚ SR bol viacerými respondentmi definovaný problém, ktorý vidia verejné vysoké školy v metodike financovania vysokých škôl, kde je jedným z hlavných kritérií počet študentov. Na základe tohto kritéria vysoké školy prijímajú veľký počet študentov, čím výrazne narastá pedagogická záťaž tvorivých pracovníkov a nezostáva priestor na takú vedecko-výskumnú prácu, aká je potrebná pre udržiavanie úrovne v nesmierne progresívnom medzinárodnom výskumnom priestore. 

Päť fakúlt: Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave, Ekonomická fakulta TU Košice, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Filozofická fakulta KU Ružomberok,  dokázalo pokryť 86% objemu zdrojov zo všetkých zahraničných grantov 19 fakúlt, pričom dve fakulty nemali schválený žiadny projekt v rámci kontrolovaného obdobia. Najvyšší objem finančných prostriedkov zo zahraničných grantov bol získaný na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave s objemom 4 043 101,58 EUR. Celkový objem získaných zahraničných grantov vybranej vzorky 19 fakúlt je 14 866 011,84 EUR.

Až 74% fakúlt sa vyjadrilo, že je problematické až nemožné vopred plánovať vlastné zdroje, ktoré sú nevyhnutné na podanie žiadosti o grant (povinné spolufinancovanie, náklady na projektové tímy, ktoré pripravujú žiadosti, prefinancovanie a pod.). Spoločným znakom uvedených 5 fakúlt bolo, že si vytvárali vlastné fondy na úrovni fakúlt, v ktorých kumulovali finančné prostriedky pre potreby spolufinancovania či prefinancovania projektov.

Objem získaných finančných prostriedkov fakultami môže byť v závislosti od typu projektu a zamerania fakulty variabilný, výkonnosť fakúlt možno vyhodnotiť aj z hľadiska úspešnosti v počte schválených projektov. V rámci 19 kontrolovaných fakúlt bolo financovaných zo zahraničných grantov 108 vedecko-výskumných projektov.

Na základe predložených zoznamov boli najúspešnejšími fakultami v počte získaných projektov Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ekonomická fakulta TU Košice, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave. Ako najúspešnejšiu fakultu v počte projektov na vedecko-výskumnú činnosť zo zahraničných grantov možno vyhodnotiť Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá získala 27 zahraničných grantov v oblasti výskumu a vývoja. Špecifikom je, že fakulta nemala ani jeden zahraničný grant z  EÚ, ale špecializovala sa na granty financované menšími programami a nadáciami z Európy a USA.  Z celkového počtu 19 fakúlt prvých päť dokázalo pokryť 67% počtu všetkých projektov.

Jedným z cieľov kontroly NKÚ SR bolo zistiť, aký dosah mala účasť v zahraničných grantoch na uplatňovanie aplikovaného výskumu. V rámci 31 kontrolovaných projektov v 17 fakultách bolo celkovo v  zahraničných grantoch v rokoch 2009 – 2012 uplatnených: 10 modelov; 1 prototyp; 1 poloprevádzková linka; 4 overené technológie; 16 softvérových produktov; 16 výsledkov premietnutých do právnych predpisov a noriem; 81 ostatných výsledkov aplikovaného výskumu.

V rámci kontroly bolo definovaných 13 odporúčaní pre MŠVVaŠ SR  a 31 odporúčaní pre kontrolované fakulty verejných vysokých škôl. Na základe týchto odporúčaní pracujú už odborné útvary ministerstva školstva na zlepšení systému, ktorý by zabezpečil podporu verejným vysokým školám  efektívnejšie získavanie zahraničných zdrojov. Okrem iného MŠVVaŠ SRpožiadalo NKÚ SR o predĺženie lehoty na splnenie týchto opatrení.

Detailnejšie informácie k uvedenej kontrolnej akcii sú uvedené v Súhrnnej správe o kontrole financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vysokých školách a univerzitách, ktorá je zverejnená na webovom sídle NKÚ SR: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/19670--58.pdf

 

Tlačová informácia 9. 10. 2013

Výsledky kontroly NKÚ SR hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo"

Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmienok a plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve" a preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu na vytváranie podmienok na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v rámci programu „Väzenstvo".

Kontrola bola vykonaná v 10 subjektoch, za kontrolované obdobie rokov 2009 až 2011, za kontorlované obdovie 2009 až 2011 v Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže (GRZVJS) v Bratislave a v deviatich ústavoch na výkon väzby (ÚVV) a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS).  (ZVJS tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby (ÚVV), ústavy na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS), ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci zboru.) 

NKÚ SR vykonalo kontrolu v ÚVV Bratislava, ÚVTOS Hrnčiarovce n/Parnou, ÚVV a ÚVTOS Leopoldov, ÚVV Nitra, ÚVV a ÚVTOS Ilava, ÚVTOS Ružomberok, ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová, Odd. výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove ÚVV Prešov, ÚVV a ÚVTOS Košice.

Analýzou zamestnanosti odsúdených osôb v rámci ZVJS bolo zistené, že celkový počet väznených osôb sa v roku 2011 v porovnaní s rokom 2009 zvýšil o 19,28 %, pritom percento zamestnanosti sa znížilo o 7,6 %. Najviac zamestnaných  bolo v Ústave na výkon väzby Bratislava a Ústave na výkon väzby Nitra (zhruba 100 % odsúdených zahrnutých do evidencie zamestnanosti). Najmenej v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku v podiele 38,64 %. Celkove odsúdení, vyňatí z evidencie zamestnanosti v kontrolovanom období, predstavovali v priemere 25 % z celkového počtu odsúdených. Napriek tomu máme z krajín V4 momentálne najvyššia zamestnanosť odsúdených osôb.  

Po zohľadnení skutočných úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody sa väznená osoba podieľala v kontrolovanom období na celkových denných nákladoch VTOS (priemer 37,28 eur) len sumou 0,79 eur, t.j. 2,1 %, z čoho vyplýva, že takmer 98 % týchto nákladov bolo hradených zo štátneho rozpočtu. (Pre porovnanie vo Väzenskej službe ČR v roku 2009 sa tento údaj zistený kontrolou  NKÚ ČR pohyboval vo výške cca 1,8 %.)

Kapacita ústavov ZVJS sa za kontrolované obdobie postupne zvýšila o 2,68 %, ale  priemerný stav väznených osôb sa zvýšil o 19 %. Využitie ubytovacej kapacity ZVJS v roku 2011 bolo v priemere 98,5 %, pričom najkritickejšia situácia bola v roku 2011 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 117,5 %.

Prognózy GR ZVJS na roky 2013 až 2014 uvádzajú, že priemerný počet väznených osôb bude naďalej rásť, pričom treba brať do úvahy aj ďalšie rizikové faktory (vývoj trestnej politiky štátu, legislatívne zmeny ovplyvňujúce životnú úroveň osôb poberajúcich sociálne dávky, rozhodnutie predmetnej krajiny EÚ, aby občania SR v nej odsúdení, vykonali trest odňatia slobody v SR, vyšší počet právoplatne odsúdených osôb, ktoré zatiaľ nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody).

Úlohy vyplývajúce z koncepcie väzenstva (vybudovanie špecializovaných oddielov, oddelenia pre VTOS matiek s deťmi, detenčného ústavu) a potreby ZVJS pri údržbe, opravách nehnuteľností a pri investičnej výstavbe, ktoré úzko súvisia s nedostatočnými kapacitnými možnosťami ústavov, boli zo štátneho rozpočtu pokryté nedostatočne, čoho dôsledkom bol stavebno-technický stav nehnuteľného majetku štátu v rozpore s ustanoveniami zákona o správe majetku štátu. Táto skutočnosť bola potvrdená vo všetkých protokoloch o výsledku kontroly v rámci tejto kontrolnej akcie.

Jedným z možných riešení problému s nedostatočnými kapacitnými možnosťami ústavov ZVJS by bolo zavedenie zmiernenia výkonu trestu formou „Elektronicky monitorovaného domáceho väzenia" do praxe, pričom európske porovnanie nákladov na základe príslušných zverejnených štúdií (SRN, Švajčiarsko, Holandsko) preukázalo jednoznačnú úsporu denných nákladov na  odsúdeného.

Priemerný počet návštev väzňov v zdravotníckych zariadeniach v roku 2010  bol 22 (čo bolo 3,9 krát viac v porovnaní s priemerom návštevnosti zdravotníckych zariadení na jedného obyvateľa SR) a v roku 2011 to bolo až 24 (4,5 krát viac). Zvýšený počet oproti bežnému priemeru zaťažuje rozpočet ZVJS, zdravotnícky personál a príslušníkov vykonávajúcich eskorty v ústavoch. Hlavnými dôvodmi bolo neriešenie zdravotných problémov väzňov v civilnom živote, v ústave majú na ošetrenie čas a nemusia na ne vynakladať finančné prostriedky (stomatologické zákroky), ale ide aj o predstieranie zdravotných problémov kvôli rôznym úľavám, diétam, podávaniu sedatív a analgetík. Počas výkonu väzby sú dôvodom prevažne ochorenia respiračného systému a pohybového systému. Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na jednu väznenú osobu boli  v roku 2009 v sume  693,08 eur, v roku 2010 v čiastke 605,13 eur a v roku 2011 vo výške 576,52 eur. Do týchto nákladov však neboli zarátané náklady na eskorty väznených osôb mimo ÚVV a ÚVTOS (11 806 eskort v roku 2009, 12 882 eskort v roku 2010, 13 720 eskort v roku 2011).

Všetky ústavy vrátane GR ZVJS nemali a ani v súčasnosti nemajú poistený nehnuteľný majetok (okrem zákonného poistenia automobilov) v zmysle zákona o správe majetku štátu. V dôsledku nízkeho prideľovania kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu disponoval ZVJS zastaraným parkom služobných motorových vozidiel, ktorého prevádzka vytvárala podmienky pre nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, keď u niektorých vozidiel pri ich prevádzke boli náklady vyššie ako ich nadobúdacia hodnota.

Kontrolou  bolo tiež   zistené, že za kontrolované obdobie iba jeden ústav pre výkon trestu odňatia slobody Želiezovce využil Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, a to na projekt „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení".

Na základe tejto kontroly navrhlo NKÚ SR odporúčania na riešenie zistených nedostatkov, pričom kontrolované subjekty majú povinnosť predložiť správu o plnení opatrení do konca novembra tohto roku. Výsledky kontroly boli predložené  Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a ministrovi spravodlivosti SR.

Mgr. Iveta Bieliková

 

Tlačová informácia 20. 8. 2013

Kontrola NKÚ SR hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo"

Najvyšší kontrolný úrad SR v súčasnosti na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže (GRZVJS)  v Bratislave a v deviatich ústavoch na výkon väzby (ÚVV) a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) preveruje hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmienok a plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve" a mieru zamestnávania odsúdených, vrátane vytvárania podmienok na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v rámci programu „Väzenstvo".

ZVJS tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby (ÚVV), ústavy na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS), ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre obvinených a odsúdených a príslušníci zboru. Kontrola NKÚ SR sa v tomto období vykonáva v ÚVV Bratislava, ÚVTOS Hrnčiarovce n/Parnou, ÚVV a ÚVTOS Leopoldov, ÚVV Nitra, ÚVV a ÚVTOS Ilava, ÚVTOS Ružomberok, ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová, Odd. výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove ÚVV Prešov, ÚVV a ÚVTOS Košice.

Počas kontroly sa hodnotí systém vedľajšieho hospodárstva, systém verejného obstarávania a  nakladania s majetkom štátu a s verejnými prostriedkami. V rámci kontroly sa posudzujú kapacitné možnosti vedľajších hospodárstiev ÚVV a ÚVTOS počínajúc súčasným stavom, legislatívou, prognózami a plnením úloh v tejto oblasti. Tiež sa hodnotí zamestnávanie obvinených a odsúdených (legislatíva, súčasný stav), náklady na obvineného a odsúdeného, pohľadávky voči obvineným a odsúdeným a ich vymáhanie. Medzi jednotlivými zložkami ZVJS  sa porovnáva štandard ubytovacej plochy na väznenú osobu, príjmy jednotlivých stredísk na väznenú osobu, náklady na deň, priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť väznenej osoby.

Podľa Koncepcie väzenstva na roky 2011 až 2020, bola v roku 2010 celková kapacita ÚVV a ÚVOS naplnená na 84,99 percent, v roku 2011 na 93,46 a v minulom roku už na 98,50 percent.  Kým kapacita ústavov sa v sledovanom období zvýšila o 3 %, priemerný stav väznených osôb sa zvýšil o 19,5 % a využitie kapacít ÚVV a ÚVTOS v roku 2011 sa blížilo ku 100 %. Podľa predpokladov  GR ZVJS  na roky 2013 až 2014 bude priemerný počet väznených osôb aj naďalej rásť. Preto bol až v 9 ústavoch dočasne znížený zákonom stanovený štandard ubytovacej plochy i počet väznených osôb na príslušníka ZVJS.  Súčasné architektonicko-stavebné riešenie ústavov prináša priestorové problémy so zabezpečením niektorých práv väznených osôb a nevytvára zboru možnosti v zmysle zákonov vybudovať napr. špecializované oddiely alebo oddelenia na výkon trestu matiek s deťmi.

ZVJS má v správe viac ako 580 objektov a stavieb, pričom výška prideľovaných finančných prostriedkov štátnym rozpočtom nepostačuje na vykonávanie opráv, údržby nehnuteľného majetku a realizáciu investičnej výstavby,  čo má za následok výrazné zhoršovanie jeho stavebno-technického stavu . Na zabezpečenie opráv tohto majetku sú potrebné finančné prostriedky min. vo výške 3 mil. EUR ročne. Potreby ZVJS pri údržbe, opravách nehnuteľností a pri realizácii investičnej výstavby, ktoré úzko súvisia s nedostatočnými kapacitnými možnosťami ústavov, boli však v minulom období pokryté nedostatočne. ZVJS v období rokov 2010 až 2011 čerpal prostriedky EÚ na program „Väzenstvo" vo výške 626 018,97 EUR za oba roky spolu, a to na projekt v ÚVTOS Želiezovce (inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení).

Riešeniu problému s nedostatočnými kapacitnými možnosťami ústavov ZVJS by pomohlo - podľa už spomínanej Koncepcie - zavedenie tzv. zmiernenie výkonu trestu formou „elektronicky monitorovaného domáceho väzenia". Elektronickým monitoringom sa docieli stabilizácia počtov väznených osôb, pozitívny dopad na napĺňanie účelu VTOS pre väznené osoby, čiže na riadne začlenenie sa do občianskeho života nenarušením sociálnych väzieb a nižšie náklady na osobu a deň oproti denným nákladom v objektoch ZVJS (odhad 10 eur). Tento VTOS by sa týkal len odsúdených, ktorí by spĺňali vyhláškou MS SR stanovené jednoznačné kritériá. Európske porovnanie nákladov na základe príslušných zverejnených štúdií preukázalo pri tomto druhu VTOS jednoznačnú úsporu denných nákladov na odsúdeného, a to v SRN 221 %, vo Švajčiarsku 260 % a obdobne aj v Holandsku.

Pri analýze zamestnávania obvinených a odsúdených podľa jednotlivých ÚVTOS sa kontrolou zisťujú počty odsúdených a príčiny pre ktoré nepracovali (vyňatí z evidencie zamestnávania) a  ich podiel na výške pohľadávok jednotlivých ÚVTOS. Pri obvinených (nemajú pracovnú povinnosť) sa preveruje, koľkí pracovali a ako sa obvinení celkom podieľali na pohľadávkach v jednotlivých ústavoch. Ďalej sa zisťujú príjmy jednotlivých stredísk na väznenú osobu, porovnávajú jednotlivé ústavy. Po vyhodnotení týchto údajov a údajov o odpise pohľadávok sa zistí podiel na denných nákladoch, ktorý hradí odsúdený a ktorý bol hradený zo štátneho rozpočtu. Na zaradenie obvinených do práce treba súhlas orgánov činných v trestnom konaní alebo príslušného súdu a môžu byť zaradení do práce len vo vnútri ÚVV, pričom obvinený nemá povinnosť pracovať. Inak sú na tom odsúdení, ak je odsúdený zaradený do práce,  je povinný pracovať. Cieľom zamestnávania okrem výchovného rozmeru sú výnosy z vedľajšieho hospodárstva a  zamestnanosť väznených osôb (momentálne najvyššia z krajín V4), s tým spojené znižovanie nákladov.

Ide tiež o kontrolu v strediskách, ktoré vykonávajú vlastnú výrobnú činnosť(výroba súčiastok, nábytku, poľnohospodárskych produktov, atď. s  počtom pracovných miest na základe odbytu vlastných výrobkov) a strediská poskytujúce práce a služby (iným fyzickým a právnickým osobám na pracoviskách v ústave alebo mimo ústavu, pričom práca odsúdených mimo ústavu je limitovaná počtom príslušníkov ZVJS vykonávajúcich stráženie, dozor alebo dohľad).

Podobný model zamestnávania obvinených a odsúdených existuje aj v ostatných krajinách V4. Podľa štatistických zistení najnižšie príjmy z takéhoto zamestnávania  za obdobie troch rokov mali ÚVV Banská Bystrica a Nitra (obvinení nemajú povinnosť pracovať). Z ÚVTOS mali najnižšie príjmy v Levoči a v Ružomberku.

Priemerné bežné výdavky na jednu väznenú osobu za deň v ZVJS boli v roku 2009 38,98 EUR, v roku 2010 37,26 EUR, v roku 2011 predstavovali 35,61 EUR.

Náklady na zdravotnú starostlivosť väznených osôb za ZVJS boli v roku 2009 vo výške 6 157 625,15 EUR  pri priemernom stave 8 856 väznených osôb s nákladmi na väznenú osobu vo výške 695,31 EUR, v roku 2010 vo výške 6 033 587,35 EUR pri priemernom stave 9 935 väznených osôb s priemernými nákladmi na väznenú osobu vo výške 607,31 EUR a v roku 2011 vo výške 6 117 424,41 EUR pri priemernom stave 10 564 väznených osôb s priemernými nákladmi na väznenú osobu vo výške 579,08 EUR. Za rok 2011 bol počet ošetrení a vyšetrení vo všeobecných a stomatologických ambulanciách v roku 2009 celkom 25,47 krát v prepočte na väznenú osobu, v roku 2010 celkom 25,62 krát v prepočte na väznenú osobu a v roku 2011 celkom 25,38 krát v prepočte na väznenú osobu.  (Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2010 priemerný počet návštev lekára na 1 obyvateľa SR 5,6 krát a v roku 2011 to bolo 5,3 krát.) Pri analýze nákladov na zdravotnú starostlivosť väznených osôb sa budú zisťovať priemerné náklady na väznenú osobu a priemerný počet návštev lekára v jednotlivých ústavoch a tieto údaje sa porovnajú  v rámci ZVJS a v SR.

Počas  kontroly NKÚ SR sa tiež preveruje, či a ako boli využívané všetky stavby, stroje, prístroje, zariadenia a automobilová technika do 3,5 t (priemerný vek vozidiel, náklady na opravy áut) v zmysle príslušnej legislatívy a vnútorných predpisov. Kontroluje sa najmä prevádzka a vyraďovanie osobných motorových vozidiel do 3,5 t. Podľa predbežných informácií ide približne o 200 motorových vozidiel. V roku 2010 mali prekročenú normu životnosti až dve tretiny služobných motorových vozidiel.

V príprave tejto kontroly boli využívané aj poznatky z predchádzajúcich kontrol v ZVJS, ale aj osobné skúsenosti kontrolórov NKÚ SR a skúsenosti zo zahraničia (Rakúsko, Veľká Británia, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Dánsko). Keďže v tejto oblasti bola naposledy vykonaná kontrola NKÚ SR v roku 2008 (kontrola zhody), možno predpokladať kontrolné zistenia vo všetkých oblastiach kontroly.

Výsledky kontroly budú známe v závere septembra tohto roka.

Mgr. Iveta Bieliková

 

Tlačová informácia 24. 7. 2013

Kontrola NKÚ SR Úradu priemyselného vlastníctva SR

NKÚ SR vykonáva aj kontrolu informačných systémov kontrolovaných subjektov. Súčasťou týchto kontrol je tiež kontrola ich obstarávania, správnosti účtovania a preverovania otázok súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov. Kontrola NKÚ SR hospodárenia a ochrany aktív Úradu priemyselného vlastníctva SR v oblasti informačno-komunikačných technológií sa konala v mesiacoch február až máj 2013.

Úrad priemyselného vlastníctva SR začal už v roku 1998, na základe výsledku verejného obstarávania, postupom rokovania bez zverejnenia, vyvíjať s obchodnou spoločnosťou počítačový program určený na správu údajov o patentových prihláškach, udelených patentoch a zapísaných ochranných známkach s názvom Common Software. V roku 2003, z dôvodu rozširovania informačného systému, realizoval rovnakým postupom verejného obstarávania a na základe jeho výsledkov s tou istou obchodnou spoločnosťou a 01.10.2003 uzatvoril zmluvu na vývoj a údržbu informačných systémov s novým názvom INVENTIO.  Predpokladaná  cena bola 27 550,95 EUR (830 000,00 Sk), celková cena mala byť stanovená na základe rozsahu skutočne realizovaných prác podľa vystavených samostatných objednávok  a  jednotkových cien za hodinu.

Od roku 2007 začala táto spoločnosť vyvíjať nový systém s pracovným názvom INVENTIO II.

Skutočne vynaložené finančné prostriedky ÚPV podľa zmluvy a jej dodatkov dosiahli od  01.10.2003 do 30.04.2013 spolu 1 174 470,70 EUR, z toho na IS INVENTIO I boli vynaložené finančné prostriedky na základe predmetnej zmluvy 226 345,16 EUR a na IS  INVENTIO II bola suma 948 125,58 EUR. Pri obstaraní IS INVENTIO II neboli v roku 2006 použité postupy a metódy obstarávania podľa zákona, zo strany ÚPV nebol uplatnený princíp transparentnosti a hospodárnosti.

Neštandardne uzatvorená zmluva, nejednoznačne stanovené požiadavky na predmet plnenia zmluvy, nedôsledné uplatnenie metodických postupov pri riadení projektu, chýbajúca priebežná analýza posúdenia efektívnosti a hospodárnosti uzatvorenej zmluvy a jej dodatkov, nestanovenie celkovej ceny za predmet zmluvy a chýbajúca pevná štruktúra rozpočtu umožnili navýšiť finančné prostriedky na IS INVENTIO I a IS INVENTIO II spolu od roku 2003 do roku 2013 viac ako 42 násobne.

Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2006, bolo k nej uzatvorených sedem dodatkov, ktoré o. i. predlžovali jej platnosť až do 31.03.2013.  Zmluva neobsahovala celkovú cenu alebo celkový rozsah prác a služieb, potrebných za vývoj a údržbu tohto informačného systému. Dohodnutá bola len hodinová sadzba podľa druhu dodávaných prác a služieb, neobsahovala ani termín odovzdania celého predmetu zákazky do riadneho užívania. Kontrolou bolo zistené, že k niektorým faktúram neboli priložené podklady, preukazujúce opodstatnenosť fakturácie - protokoly o odovzdaní a prevzatí prác a služieb. ÚPV v niektorých prípadoch nevykonal predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona. 

Podľa ďalšej zmluvy, ktorej predmetom bolo rozšírenie informačného systému o časť TMView v sume 77 471,00 EUR, bol termín plnenia najneskôr 30.09.2009. ÚPV ho prevzal od dodávateľa až 18.12.2009. ÚPV neuplatnil voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania, aj keď ju bol oprávnený požadovať vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý i začatý deň omeškania, čo predstavovalo sumu 3 021,37 EUR. ÚPV neuplatnil voči dodávateľovi z dôvodu nedodržania zmluvne dohodnutého termínu zmluvnú pokutu z omeškania 16 345,44 EUR ani pri plnení podľa pôvodnej zmluvy. V obidvoch prípadoch Úrad tým, že neuplatnil voči dodávateľovi zmluvnú pokutu  z omeškania, nepostupoval v súlade so zákonom o správe majetku štátu. Kontrolou bolo tiež zistené, že finančné prostriedky, vynaložené v období  rokov 2007 až 2013  v sume 948 125,58 EUR  na vývoj IS INVENTIO II, boli vynaložené nehospodárne, čím ÚPV nekonal v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Významnou súčasťou kontroly bola oblasť zmluvných vzťahov. Preverovaním sa zistila nevýhodne uzatvorená dohoda o mlčanlivosti. ÚPV uzatvoril 02.03.2009 s obchodnou spoločnosťou  dohodu o mlčanlivosti podľa Obchodného zákonníka. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahovala na všetky údaje obchodného, právneho, finančného, technického a podobného charakteru. V prípade porušenia povinností bol účastník dohody povinný zaplatiť druhému zmluvnú pokutu 33 194,00 EUR za každé takéto porušenie. Nejasná a neurčitá formulácia o zachovávaní mlčanlivosti neumožňovala vyvodiť, ktoré konkrétne informácie sú dôverné. Až v  roku 2012 ÚPV pristúpil k rokovaniam s obchodnou spoločnosťou, ktoré viedli k  riešeniu tohto zmluvného vzťahu.

V zmysle Koncepcie rozvoja informačných systémov mal IS INVENTIO II plniť úlohu hlavného systému, určeného na evidenciu a správu konania o priemyselných právach a mal slúžiť ako register predmetov priemyselného vlastníctva. Plánovaný stav spustenia IS INVENTIO II do produkčnej prevádzky od 01.01.2013.Projekt bol začatý v roku 2007 a pôvodne mal byť uvedený
do prevádzky v roku 2010. Z finančných dôvodov ÚPV SR sa ukončenie projektu posúvalo až na rok 2012 a napokon bolo naplánované od 01.01.2013.

Ku dňu ukončenia výkonu kontroly NKÚ SR nebol IS INVENTIO II v produkčnej prevádzke, najmä z dôvodu neúčinného projektového riadenia a časovo neobmedzených opráv závažných chýb, ktoré umožňovali „neukončený cyklus opráv", pri ktorom nebolo možné získať funkčné dielo. ÚPV nemenoval zodpovedného gestora projektu INVENTIO II.

Pôvodná zmluva bola v zmysle posledného dodatku uzatvorená na dobu určitú do 31.03.2013 a nebola predĺžená. Včase výkonu kontroly nebola zabezpečená podpora produkčného IS INVENTIO I  a bola ohrozená jeho prevádzka, čo nebolo v súlade so zákonom. ÚPV mal ako správca a prevádzkovateľ IS INVENTIO I  zabezpečiť plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku IS Úradu, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia.

Politika informačnej bezpečnosti nebola v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami a nebol vypracovaný plán na obnovu činnosti nefunkčných, poškodených alebo zničených kritických informačných systémov úradu.

NKÚ SR okrem zistených nedostatkov definoval v protokole o výsledku kontroly spolu sedem odporúčaní na odstránenie  zistených nedostatkov a zlepšenie stavu v kontrolovanej oblasti. Na základe kontrolných zistení prijal ÚPV celkom 42 opatrení na ich odstránenie, plnenie ktorých bude NKÚ SR priebežne sledovať. O výsledku kontroly informoval NKÚ SR kompetentné inštitúcie, ako aj výbor NR SR. V prípade potreby vykoná NKÚ SR preverenie plnenia opatrení formou kontroly priamo na ÚPV.

 

Tlačová informácia 14. 6. 2013

Dvojdňové rokovanie podvýboru svetovej organizácie INTOSAI (Medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie ), ktorému NKÚ SR predsedá, sa včera v Bratislave skončilo. A to prijatím viacerých záverov, okrem iného aj návrhom novej štruktúry medzinárodného kontrolného štandardu ISSAI 5600– príručka pre peer review.

Zasadnutie INTOSAI

Podvýbor INTOSAI je zameraný na podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) . Na stretnutí sa zúčastnilo 14 zástupcov NKI z 10 krajín, pričom rokovanie ohrozil štrajk leteckých dispečerov v Paríži, kvôli ktorému neprišli dvaja zástupcovia OECD z Paríža, ako aj zástupcovia z NKI z Nemecka a Maroka. Napriek tomu sa podarilo zabezpečiť videokonferenciu s OECD v Paríži.

Zasadnutie INTOSAI

Zasadnutie INTOSAI

Predmetom rokovania v Bratislave bolo oboznámenie sa s výsledkom prieskumu o vykonaných Peer review , či informácie o Peer Review NKI Chile, NKI Bangladéša a Indonézie. Predstavitelia NKÚ SR informovali o aktivitách úradu v pozícii predsedu podvýboru, skúsenostiach zo sebahodnotenia PMF a skúsenostiach z ITSA (sebahodnotenie informačných technológií). NKÚ SR bude prijaté závery prezentovať na budúci týždeň, na rokovaní výboru INTOSAI v Rabate a na jeseň v Pekingu.

Mgr. Iveta Bieliková

 

Tlačová informácia 13. 6. 2013

NKÚ SR preverí účinnosť systému boja proti daňovým únikom na DPH

Zníženie deficitu verejných financií v roku 2013 pod 3% HDP, t. j. bude potrebné konsolidovať takmer 1,2 mld. Eur, je mimoriadne významnou úlohou vlády Slovenskej republiky. Z porovnania objemu konsolidačných potrieb a objemu odhadovanej straty príjmov štátneho rozpočtu, najmä pokiaľ ide o DPH, jednoznačne vyplýva, že účinný boj proti daňovým únikom a podvodom je jednou z jej priorít, pretože daňové úniky a podvody negatívne ovplyvňujú všetky oblasti spoločenského a ekonomického života. Príčinou tohto stavu je aj neustále prehlbovanie foriem daňových podvodov a daňových únikov.

NKÚ SR z tohto dôvodu zaradil do Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2013 výkonnostnú kontrolu zameranú na preverenie účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH. Touto kontrolou chce prispieť k riešeniu eliminácie výpadku príjmov z DPH, ktorý má Slovensko jeden z najväčších v EÚ.  Podľa Inštitútu  finančnej politiky MF financií SR sa odhaduje, že celková strata DPH dosiahla v roku 2010 v absolútnom vyjadrení úroveň 2,3 mld. eur, čo predstavuje 3,5 % HDP. Z celkovej straty DPH menej ako 30 % dokáže daňová správa zachytiť a identifikovať. Zvyšných 70 % predstavuje daňovú medzeru, teda daňovú povinnosť, ktorú sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.  Inštitút tiež konštatoval, že efektívnosť výberu daňovej povinnosti priznanej samotnými daňovníkmi je na úrovni približne 98 %. Na druhej strane, z celkového predpisu dane dorubeného po daňovej kontrole, dokáže daňová správa vybrať približne 5 %, čo je možné považovať za extrémne nízku úspešnosť výberu.

Kontrolnou akciou sa má preveriť účinnosť boja proti daňovým únikom na DPH so zameraním na včasnosť postupu finančných orgánov pri ich odhaľovaní, najmä v oblasti zavedenia opatrení na prevenciu vzniku daňových únikov, ako aj preveriť efektívnosť spolupráce colných a daňových zložiek Finančného riaditeľstva SR pri odhaľovaní cezhraničných podvodov na DPH. 

Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH začne v druhej polovici júna. Kontrolovaným subjektom bude Finančné riaditeľstvo SR.

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 – 2016 zaviazala účinne, nekompromisne a systematicky bojovať proti daňovým podvodom, najmä na DPH. Uznesením č. 235/2012 schválila „Akčný plán na boj proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016", ktorým navrhla sériu 50 systémových opatrení a nástrojov na elimináciu daňových podvodov na DPH, ktoré by mali účinne a efektívne potlačiť tieto možnosti a zabrániť ich eskalácii, ale bez dopadu vytvorenia administratívnych prekážok rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov. Bol prijatý podrobný harmonogram postupných krokov na implementáciu účinných opatrení proti daňovým únikom a podvodom a stanovená zodpovednosť za ich plnenie, a to všetkými zainteresovanými zložkami štátu. Implementácia navrhnutých opatrení bola rozdelená do 3 etáp: k 1.10.2012, k 1.10.2013  a k 1.10.2014. Správa MF SR o plnení „Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016" zo dňa  08.11.2012 konštatuje, že k 31.10.2012 bolo z celkového počtu 50 opatrení splnených 22, priebežne sa plní 26 a nezačali sa plniť 2 opatrenia, pretože sú dotknuté až treťou etapou implementácie. Ambíciou Ministerstva financií SR a Finančného riaditeľstva SR je postupné rozširovanie už schválených opatrení na boj proti podvodom o nové. Preto je nevyhnutné spracovať podrobnú analýzu a identifikáciu spôsobov, možností a foriem páchania podvodov a únikov alebo legálneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to za každú oblasť podnikania a za každú daň pri zohľadnení špecifík regiónu.

V rámci procesu prípravy na kontrolu účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH sa kontrolóri NKÚ SR zúčastnili medzinárodnej konferencie ,,Podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností ako spoločná priorita Slovenska a EÚ", ktorá sa uskutočnila 17.5.2013 v Bratislave. Konferenciu organizovalo Finančné riaditeľstvo SR a Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku. Jednou z hlavných tém konferencie boli daňové úniky.  

Pri plnení týchto cieľov je dôležitá analýza rizík a teda odhaľovanie porušovania daňových právnych noriem a z nich vyplývajúcich daňových trestných činov. Na podujatí diskutovalo aj o inovatívnom prístupe SR k daňovým únikom.  Účastníci konferencie sa zoznámili so zavedením systému hodnotenia daňových subjektov, tzv. verejným ratingom,  ktorého úlohou je podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýšenie efektivity výberu daní.

Zúčastnili sa tiež seminára organizovaného úradom vlády SR zameraného na aktuálne mechanizmy daňových podvodov na DPH a odhaľovania podozrení z podvodov počas výkonu daňovej kontroly v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR v pondelok 11.06.2013

Predpokladaným predmetom kontroly  je overiť, či Finančné riaditeľstvo SR rozpracovalo podrobný harmonogram postupných krokov na prijatie účinných opatrení proti daňovým podvodom a únikom a  na ich následnú aplikáciu v praxi, stanovilo zodpovednosť za ich plnenie a zabezpečilo podmienky pre pravidelné hodnotenie a meranie účinnosti každého prijatého opatrenia v  realizácii „Akčného plánu  boja proti daňovým podvodom na roky 2012 - 2016", čo by malo v konečnom dôsledku viesť k zníženiu straty príjmov ŠR na DPH. Výsledky tejto kontrolnej akcie NKÚ SR budú známe v polovici októbra.

Mgr. Iveta Bieliková

 

Tlačová informácia 12. 6. 2013 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v Bratislave sa pripravuje na rokovanie na svetovej úrovni, keď v dňoch 13. -14.júna 2013 privíta zástupcov z 11 krajín na rokovaní členov podvýboru svetovej organizácie INTOSAI združujúcej 191 krajín sveta.

NKÚ SR dokonca predsedá tomuto podvýboru svetovej organizácie INTOSAI (Medzinárodnej organizácie združujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie). Predsedníctvo NKÚ SR v podvýbore na podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review jednohlasne schválilo 63. zasadnutie Správnej rady INTOSAI, ktoré sa konalo v novembri 2012 v Číne. Návrh na predsedníctvo predložil Správnej rade INTOSAI prof. Dr. Dieter Engels, prezident najvyššej kontrolnej inštitúcie Nemecka, na základe vynikajúcich výsledkov NKÚ SR v tejto oblasti.

Ide o budovanie kapacít a podporu osvedčených postupov a zaručenia kvality prostredníctvom realizácie dobrovoľných Peer Review ako formy externého hodnotenia najvyšších kontrolných inštitúcií. Projekty Peer Review hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe rozhodnutí, ako zlepšiť vlastné činnosti, metodiku a výkonnosť a celkovú odbornú úroveň najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI). NKÚ SR sa už po druhýkrát podrobilo tomuto nezávislému posúdeniu inými NKI, tentoraz pod vedením Veľkej Británie v roku 2010, keď úspešne obstálo v podrobnom hodnotení.

Na stretnutí v Bratislave sa zúčastnia predstavitelia NKI Maroka v pozícii predsedu Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, ako aj zástupcov z NKI Bangladéša v pozícii podpredsedu podvýboru, predstaviteľov z NKI Rakúska, ktorí sú zároveň zástupcami Generálneho tajomníka INTOSAI, zástupcovia NKI Estónska, Európskeho dvora audítorov, Nemecka a Poľska, z Maďarska a Švédska, ako aj stáli partneri z IDI a OECD. Pozvanie prijal tiež viceprezident Švajčiarskeho federálneho kontrolného úradu. 

Okrem tejto aktivity v podvýbore INTOSAI sa NKÚ SR prepracoval aj do medzinárodnej projektovej skupiny a spolu s 10 najvyššími kontrolnými inštitúciami krajín ako USA, Čína, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko, Švédsko, Brazília, Rakúsko, India, Južná Afrika a s Európskym dvorom audítorov pracuje na revízii kontrolných štandardov ISSAI. Štandardy ISSAI predstavujú nevyhnutný predpoklad pre správne fungovanie a profesionálne vedenie najvyšších kontrolných inštitúcií a základné princípy kontroly verejných financií. Projekt sa začal v roku 2011 a po takmer dvojročnej intenzívnej práci by sa mali štandardy ISSAI schváliť na kongrese  v Číne na jeseň tohto roku. Takto revidované štandardy budú najvyššie kontrolné inštitúcie sveta, vrátane NKÚ SR, uplatňovať v praxi.

Mgr. Iveta Bieliková

 

Tlačová informácia 6. 6. 2013   

Najvyšší kontrolný úrad SR pravidelne kontroluje finančné prostriedky, ktoré sú určené na výstavbu diaľnic a ciest, ako aj na ich rekonštrukciu a opravy. Kontroly s podobným zameraním sa opakujú, aby sa aj na základe porovnaní  predišlo nehospodárnemu a neefektívnemu konaniu.

NKÚ SR nie je sankčným orgánom a s výsledkami kontroly, ktoré sú však konečné, oboznamujú kompetentné orgány, ktoré môžu tieto zistenia ďalej riešiť, príp. dať k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní.V prípade zistenia porušenia zákona postupuje NKÚ SR výsledky príslušným finančným orgánom, resp. orgánom činným v trestnom konaní.

Diaľnice a rýchlostné cesty                                                                   

NKÚ SR pripravuje kontrolu vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2011-2012 na  Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.. v zmysle plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2013 a strategického zámeru kontrolnej činnosti na roky 2012 -2014. Ide o vybrané investičné akcie na výstavbe pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných ciest, diaľničných mostov, tunelov a privádzačov), zmluvných vzťahov, pri ich realizácií a využívaní. Kontrolná akcia na ministerstve bude zameranánastanoveniepriorít prípravy investičnej akcií a v NDS, a.s. na výkonnostnú kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti použitia finančných prostriedkov. Plánovaná na september – november 2013 a jej výsledky možno očakávať v decembri tohto roka.

Podobnú kontrolu vykonalo NKÚ SR v roku 2009 na úseku diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie (12,9 km). Vtedy boli zistené vážne nedostatky, najmä v oblasti verejného obstarávania a zvyšovania nákladov stavby. Víťaz súťaže, s ktorým v roku 1998 Slovenská správa ciest (neskôr NDS)  podpísala zmluvu o dielo v sume takmer 88 mil. Eur, v dôsledku prerušenia stavby odstúpil. Nový dodávateľ prevzal stavbu v roku 2004 tak, že prevzal pôvodnú zmluvu o dielo. Kontrola zistila, že nebola uskutočnená verejná súťaž s konečným dodávateľom a tým neboli vytvorené predpoklady pre stanovenie objektívnej ceny. Ďalej zistila, že vzhľadom na predĺženie, resp. prerušenie výstavby bolo potrebné zohľadniť nové technické normy a ďalšie vplyvy, ktoré sa premietli do podpísania 60 dodatkov so zvýšením nákladov o takmer 79 mil. Eur. Na tejto sume sa podieľali aj tzv. vyvolané investície v sume takmer 24 mil. Eur, čo tvorilo takmer 12% celkovej ceny stavby. Ďalej boli zistené nedostatky v dodržiavaní zmluvných vzťahov, fakturácii a v účtovníctve. S výsledkom kontroly v roku 2009 bol oboznámený Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Štandardným postupom v zmysle platnej legislatívy a interných smerníc NKÚ SR je, že kontrolovaný subjekt na základe kontrolou zistených nedostatkov prijme opatrenia na ich odstránenie. Plnenie uvedených opatrení je zo strany NKÚ monitorované a v opodstatnených prípadoch je možné vykonanie následnej kontroly.

Rekonštrukcie a opravy

NKÚ SR už kontroloval aj rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizované v rokoch 2010 a 2011, kontrola sa uskutočnila v roku 2012.

Výberovým spôsobom preverenéčerpanie bežných výdavkov MDVRR SR a NDS v roku 2010 v sume 42 mil. Eur a v roku 2011 v sume takmer 29 mil. Eur.

Nedostatky boli najmä v dodržiavaní zmluvných podmienok, absencie stratégie opráv a údržby, nepreukázateľné účtovníctvo za realizované služby, neskoré vyhodnocovanie zimnej služby, ako aj nedostatky vo verejnom obstarávaní.Kontrola zistila, že NDS, a. s. vykonávala opravy diaľnic, ktoré neboli dohodnuté vopred s MDVRR SR, ale až po realizácií vykonaných prác. Tieto práce boli formálne odsúhlasené formou dodatku až po ukončení kalendárneho obdobia do požadovanej výšky finančných prostriedkov. Zo žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu nebolo možné posúdiť reálny stav účelovosti vynaložených finančných prostriedkov. Týmto spôsobom sa vytvárali podmienky k neopodstatnenému zvyšovaniu čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, napr. MDVRR SR  preplatilo finančné prostriedky na práce, ktoré nemali súvis s opravami a údržbou diaľnic a rýchlostných ciest. Išlo napríklad o preplatenie prác za vykonanie kontroly na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, opravy výťahov, opravy a údržbu osobných motorových vozidiel a ďalšie.

V roku 2014 plánujeme kontrolu vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,  rýchlostných ciest, ktoré sa realizovali v rokoch 2012-2013 s tým, že predmetom kontroly bude výkonnostná kontrola vybraných úsekov t. j. hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania verejných prostriedkov.

Výstavba ciest I. a II. triedy

Tretím okruhom je kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu ciest I. a II. triedy, ktoré sa stavali v rokoch 2010 a 2011. Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy a II. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry bola vykonaná na MDVaRR SR a na Slovenskej správe ciest za obdobie rokov 2010 a 2011.

Kontrolou bolo zistené, že ministerstvo určovalo pre Slovenskú správu ciest záväzné ukazovatele kontraktačným spôsobom, pričom kontrakty a dodatky ku kontraktom neboli zverejnené v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a s Občianskym zákonníkom.

V rámci prvku programovej štruktúry Výstavba cestnej siete boli nesprávne čerpané kapitálové výdavky, ktoré nesúviseli s výstavbou ciest. Týmto spôsobom sa skryto zvýšili prevádzkové výdavky Slovenskej správy ciest a skreslili výdavky na výstavbu ciest, z toho v roku 2010 v sume 54, 5 tis. eur  ( 0,06 % celkových výdavkov upraveného rozpočtu) a v roku 2011 v sume 319,4 tis. eur (0,2 % celkových výdavkov upraveného rozpočtu). Tento postup MDVaRR SR a Slovenskej správy ciest bol porušením finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V rámci dodržiavania hospodárnosti pri financovaní nákladov výstavby cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná, ako aj v súvislosti so súdnym sporom medzi SSC a skupinou troch zhotoviteľov  a v súvislosti s mimosúdnou dohodou bola skontrolovaná: Dohoda o urovnaní  v sume 15 853 053,68 EUR (z toho v roku 2011  bola uhradená čiastka 9 101 772,87 EUR), ktorú podpísal vtedajší GR SSC. Ku kontrole neboli predložené žiadne relevantné písomné dokumenty z rokovaní o mimosúdnom urovnaní, bola iba doložená  písomným vyjadrením  príslušnej organizačnej zložky  SSC z 18.07.2012,  podľa ktorého neexistuje písomný dôkaz o priebehu procesu, výsledkom ktorého bolo uzatvorenie „Dohody o urovnaní" s tým, že pracovníci nemali ani vedomosť, kto sa na rokovaní za SSC zúčastňoval. V  súvislosti s kontraktmi, uzavretými medzi MDVRR SR a SSC bolo zistené, že Kontrakt na rok 2010 bol antedatovaný, obsahoval nesprávny dátum na zverejnenie, zverejnený text nebol totožný s textom platného kontraktu na rok 2010. Dodatok ku kontraktu z roku 2011 nebol podpísaný zástupcom ministerstva,  žiadny z dodatkov uzavretých v rokoch 2010 a 2011 nebol zverejnený na webovej stránke v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ministerstvo na základe príloh ku Kontraktom na roky 2010 a 2011 umožnilo SSC, aby do výstavby a opravy diaľnic a ciest zaradilo obstarané stavebné a strojné investície, ktoré nesúviseli priamo s výstavbou ciest, ale boli potrebné na  vlastnú prevádzku SSC.Dôvodom tohto postupu bol nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkovú činnosť SSC, ale na druhej strane dostatok nevyčerpaných prostriedkov určených na výstavbu  a opravu diaľnic a ciest. Týmto spôsobom boli každoročne zvyšované prevádzkové výdavky SSC, bez zvýšenia celkových výdavkov a bola skreslená výška čerpania finančných prostriedkov určených na výstavbu a opravu diaľnic a ciest. Uvedený spôsob bol kvalifikovaný ako porušenie finančnej disciplíny bez sankčných postihov. Ministerstvo prijalo opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktorým sa zaviazalo odstrániť tento spôsob financovania prevádzky SSC. Z predbežných výsledkov kontroly, ktorú v súčasnosti NKÚ SR vykonáva, bolo zistené,  že v priebehu roka 2012 bol tento nedostatok odstránený. Predpoklad je do budúcnosti  vykonať na SSC následnú kontrolu. 

Mgr. Iveta Bieliková

..................................................................................................................................................

Tlačová informácia 30. 5. 2013

Kontrolná akcia bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 2013. Účelom bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu, postupy pri tvorbe rezerv, správnosť zostavenia záverečného účtu za rok 2012.

Protokol o výsledku kontroly bol vyhotovený v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stupni utajenia V – vyhradené. Predmetom kontroly bolo hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, s mobilizačnými rezervami, nakladanie a hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a hospodárenie s pohotovostnými zásobami, nakladanie s rozpočtovými prostriedkami pri výstavbe pavilónu na výrobu vakcíny , hospodárenie kapitoly štátneho rozpočtu .

Kontrola bola vykonaná v čase od 15.02.2013 do 30.04.2013 (s prerušovaním) v kontrolovanom subjekte: Správe štátnych hmotných rezerv SR za obdobie rokov 2011 a 2012.

Výstavba pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny

Vláda SR v roku  prijala dňa 09.09.2009  uznesenie č. 635, ktorým schválila návrh zabezpečenia SR proti pandémii chrípky. V nadväznosti na uvedené uznesenie vystavila Správa ŠHR (ďalej len „Správa") dňa 15.12.2009 objednávku, ktorou si objednala u Virologického ústavu SAV vypracovanie - Návrhu zabezpečenia Slovenskej republiky proti pandémie chrípky. Virologický ústav SAV vystavil dňa 28.07.2010 faktúru  na sumu 29 000 eur. Faktúra neobsahovala žiadne bližšie údaje o rozsahu vypracovaného materiálu.  Predmetný dokument  bol vypracovaný na 17 stranách textu. Obsahom textu bolo popísanie príznakov a charakteristika chrípky, jej história a stav  pripravenosti SR a stav šírenia vo svete. V prílohe materiálu na 6 stranách bol obecne popísaný technologický postup. Kontrolovaný subjekt tak zaplatil za jednu stranu popísaného materiálu 1 261 eur. Z predložených dokumentov sa nedalo identifikovať také údaje ako napr. počet hodín odpracovaných pri spracovaní materiálu, koľko vedeckých pracovníkov sa na návrhu podieľalo, v akom časovom horizonte, aké boli ich mzdové náklady, aké boli ostatné materiálové náklady na vypracovanie materiálu a pod. Predmetný materiál je možné považovať za málo preukazný a tým aj použitie finančných prostriedkov za nehospodárne a neefektívne, v rozpore s § 19 ods.6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dňa 02.06.2011 bola uzatvorená zmluva medzi objednávateľom Správou a zhotoviteľom Virologickým ústavom SAV. Predmetom zmluvy - bolo zhotoviť Technologický postup pre vybudovanie a prevádzku vedeckovýskumného pracoviska pre vývoj, prípravu a testovanie vakcíny proti pandemickému vírusu chrípky (ďalej len „TP"). Cena diela bola dohodnutá na sumu 200 000 eur s DPH, pričom cena bola konečná. V zmysle zmluvy si mohol zhotoviteľ fakturovať aj ďalšie náklady účelne vynaložené v súvislosti s vykonaním diela (správne, notárske poplatky, cestovné náklady a ďalšie preukázateľné náklady). V zmluve nebol určený termín (časový horizont) vyhotovenia diela. Termín vyhotovenia mal byť predmetom ďalšej dohody. Zmluva neobsahovala sankcie pre prípad nesplnenia zmluvných podmienok. Podľa zmluvy si Správa objednala technologický postup, ktorého rozsah nebol zmluvne dohodnutý a tiež nebol určený  termín vyhotovenia.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že zhotoviteľ diela predložil Správe materiál v rozsahu troch výtlačkov, každý v počte 70 strán textu (vrátane príloh) a 3 CD. Zhotovenie diela teda predstavovalo náklady na jednu stranu 2 857 eur. Z predložených dokumentov sa nedalo identifikovať opodstatnenosť vynaložených nákladov na zhotovenie diela, napr. počet pracovníkov podieľajúcich sa na zhotovení diela, čas potrebný na jeho vyhotovenie, mzdové náklady, materiálové náklady a podobne.

Podľa zmluvy, fakturácie a iných dokladov, sa nedala identifikovať hospodárnosť použitých finančných prostriedkov, z ktorých by sa dalo objektívne zhodnotiť  splnenie účelu predmetu diela, ani ako efektívne spracovaný materiál ovplyvnil výstavbu pavilónu.  Uvedený postup Správy pri úhrade fakturovanej sumy za vykonané dielo bol preto porušením § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Proces výstavby pavilónu začal podpisom zmluvy s dodávateľom dňa  02.06.2011 len 5 dní (vrátane soboty a nedele) po podpise  zmluvy o dielo na  vypracovanie TP.                 

Podľa žiadneho  čl. zmluvy sa nedalo konkrétne identifikovať, aký je predmet zmluvy. Zo zmluvy taktiež nevyplýva rozsah diela, ktoré má byť vybudované. Zo zmluvy sa nedá identifikovať ani miesto vykonania diela. Len v spojitosti s ďalšími dokumentmi, súvisiacimi s inými uvedenými údajmi v zmluve sa dá predpokladať, že išlo o rekonštrukciu a z časti výstavbu pandemického pavilónu v priestoroch IMUNA Pharm a. s., Šarišské Michaľany. Zmluva taktiež v žiadnom čl. alebo prílohách k zmluve neidentifikuje lokalitu priemyselného parku v lokalite Malacky, kde bola nakoniec hala i vystavaná. Takýto postup bol v rozpore s § 554 ods.1 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste.

Podľa zmluvy bola cena vykonania diela dohodnutá na sumu 19 503 657 eur bez DPH. Predmetná príloha podrobne rozpisovala jednotlivé časti výstavby pavilónu vrátane zvieratníka, ktorý ale pri zmene lokality (Malacky) nebol predmetom plnenia zmluvy. Zmluva obsahovala i ďalšie náklady v súvislosti s výstavbou pavilónu. K náprave uvedených nedostatkov v zmluve došlo podpísaním dodatku č. 1 k zmluve, ktorý bol podpísaný dňa 31.08.2011.  Súčasne bol v dodatku určený už i predmet (výstavba pavilónu) a miesto vykonania diela v lokalite Malacky. Tento dodatok bol podpísaný 1 mesiac a 23 dní po podpise základnej zmluvy. Súčasne bola upravená i cena diela zvýšením o 355 0425 eur  na sumu 19 858 699 eur bez DPH. Pritom z cenovej kalkulácie vypadla výstavba zvieratníka v sume 881 906 eur bez DPH. Samotná cena výstavby pavilónu vzrástla z pôvodnej ceny 16 946 299 eur na cenu 18 985 507 eur bez DPH, t.j. o 10,7 %  (o 2 039 208 eur).   Celková cena  výstavby pavilónu tak vzrástla na sumu 23 404 388,40 eur bez DPH (23830 438 eur s DPH), t.j. o 1,7 % (426 049,60 eur). Zvýšenie ceny bolo vyvolané zmenami v technologickom vybavení pavilónu a v zmene stavebných častí, pri ktorých sa pôvodne počítalo s rekonštrukciou a v nových podmienkach ide o výstavbu nových objektov. Porovnaním pôvodného priestoru výstavby pavilónu (Š. Michaľany) a nový priestor v Malackách došlo k zvýšeniu nákladov u niektorých položiek (objektov) v rozmedzí 3,5 až 19 krát. V porovnaní položiek znižovaných a zvyšovaných predstavuje zvýšenie položiek sumu o 585 937,40 eur bez DPH. Dodatkami č. 2, 3, 4 sa postupne upravili ceny na sumu 20 667 653,12 eur bez DPH .

Analýza celého prípadu výstavby pavilónu a najmä zmeny lokality ukázala na niekoľko rozporov.  Napríklad dňa 15.10.2011 bola vypracovaná Správa o inžiniersko- geologickom prieskume lokality pavilónu v lokalite Malacky. Pritom zmluva bola podpísaná 07.06.2011 a zmena lokality (Dodatok č. 1) bola podpísaná 31.08.2011, t.j. o 45 dní skôr než bola vypracovaná uvedená správa. Taktiež odovzdanie staveniska v lokalite Malacky bolo realizované 29 dní pred vypracovaním tejto správy (16.09.2011). Pritom záver správy upozorňuje na riziká v stabilite podložia v novej lokalite. Ďalej pri kúpe pozemku v novej lokalite Malacky, ktorý bol kúpený 72 dní skôr než bola vypracovaná uvedená správa. Kúpa pozemku bola realizovaná Kúpnou zmluvou zo dňa 03.08.2011. Cena pozemku v novej lokalite bola 453 978 eur s DPH, pri všeobecnej hodnote majetku 517 000 eur. Pri odôvodnení zmeny lokality výstavby pavilónu do lokality Malacky boli zistené ďalšie závažne pochybenia zo strany kontrolovaného subjektu. Napríklad návrh na zmenu lokality bol vypracovaný poradnou komisiou štatutára Správy, ktorý bol predložený 27.07.2011, t.j. 50 dní po podpise zmluvy k výstavbe pavilónu. Previerkou ďalších dokladov však bolo zistené, že konkrétna ponuka prípadnej výstavby pavilónu v tejto lokalite bola doručená na Správu až 29.06.2011 o 11.30 hod emailom. Vnútorný list podpísali i funkcionári, ktorí neboli menovaný do poradnej komisie.

Výstavba  pavilónu bola zastavená Uznesením vlády SR č. 407 z 01.08.2012 výsledkom, ktorého bolo do 30.08.2012 pozastavenie výstavby technologickej časti pavilónu a jeho zmene na sklad liečiv. K tomu bola Správou objednaná štúdia u zhotoviteľa diela  v cene 13 000 eur bez DPH.  Z vypracovaného materiálu zo dňa  10.10.2012 vyplýva, že oslovené farmaceutické firmy (združené v Slovenskej asociácii farmaceutických firiem) majúce oprávnenia a kapacity zabezpečiť výrobu po dostavbe pavilónu neprejavili záujem o využitie pavilónu. Preto materiál konštatuje, že investícia výstavby pavilónu sa stala neúspešná a zámer je potrebné zrušiť. Vypracovaná  štúdia zhotoviteľa pavilónu za ktorú kontrolovaný subjekt zaplatil 15 600 eur s DPH predpokladá čerpať ďalšie finančné prostriedky v sume 1 485 740,21 eur s DPH, ktoré je nutné použiť na zmenu pavilónu na sklad. Náklady vyplývajúce z pozastavenia investície, zakonzervovania stavby predstavujú cca 82 500 eur, k tomu náklady za stráženie 11 000 eur mesačne.

V súčasnosti známe odborné stanoviská ako i  nezáujem potenciálnych prevádzkovateľov (majúcich príslušné oprávnenia a kapacity) o ďalšie využitie  pavilónu k pôvodnému účelu nenasvedčujú tomu, že finančné prostriedky v sume 9 158 153,57 eur  použité na nákup technológie boli použité hospodárne, neefektívne a neúčelne.

Kontrolovaný subjekt príjme do 10. 6. 2013 opatrenia ku zisteným nedostatkov. 

Výsledky kontroly budú predložené príslušným výborom NR SR, MZ SR. Tiež sa v súčasnosti posudzuje Protokol o výsledku kontroly pre jeho predloženie iným kompetentným orgánom.

Mgr. Iveta Bieliková, zastupujúca riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

............................................................................................................................................................

Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2012

Tlačová informácia 4. 4. 2013

NKÚ SR, ako štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom, vykonáva kontrolu v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a podľa zákona o NKÚ SR z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

NKÚ SR každoročne predkladá Národnej rade SR správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok podľa čl. 62 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ SR").

Okrem toho predkladá správy o výsledkoch jednotlivých kontrolných akcií pre informáciu gestorskému Výboru NR SR pre financie a rozpočet, ostatným výborom NR SR a zároveň výsledné materiály z každej kontrolnej akcie po ich prerokovaní s príslušnými subjektmi zverejňuje na svojom webovom sídle.

NKÚ SR v kontrolnej činnosti vychádzal zo svojho Strategického zámeru na roky 2012 – 2014, ktorý bol v pláne na rok 2012 upravený na základe aktuálneho ekonomického a hospodárskeho vývoja. Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2012 zohľadňoval aj závery a odporúčania medzinárodných organizácií INTOSAI, EUROSAI a Kontaktného výboru NKI štátov EÚ a EDA.           

Plán kontrolnej činnosti na rok 2012 sa sústreďuje na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom v ekonomických, hospodárskych, sociálnych a ďalších ťažiskových oblastiach vymedzených v Programovom vyhlásení vlády SR a premietnutých do programov a projektov v rámci štátneho rozpočtu. V tomto zmysle boli za priority kontrolnej činnosti v podmienkach NKÚ SR určené:

 • zdravotníctvo
 • doprava
 • veda a výskum ú školstvo
 • kontrolná činnosť vyplývajúca zo zákona o NKÚ SR
 • efektívna verejná správa, v tom:
                  -  samospráva (spokojný občan; stav reformy v samospráve)
                  -  reforma daňovo – odvodového systému (Unitas)
                  -  iné spoločensky významné témy vybrané na základe rizikovej analýzy

Zároveň boli vyhradené primerané kapacity na kontrolné akcie zamerané na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov zo zahraničia a na systematickú kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami.

Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2012 predpokladal vykonať 49 kontrolných akcií. Po viacerých aktualizáciách plánu v skutočnosti NKÚ SR v roku 2012 vykonal 57 kontrolných akcií v 354 kontrolovaných subjektoch.

Vo výdavkovej časti verejného rozpočtuvykonal v roku 2012 spolu 55 kontrolných akcií v 352 subjektoch. V príjmovej časti verejného rozpočtu vykonal dve kontrolné akcie v dvoch subjektoch. V spolupráci so zahraničnými NKI vykonal dve paralelné kontrolné akcie. V spolupráci s NKI Maďarska vykonal kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využitia prostriedkov EÚ a verejných prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás 2006 – 2011 budovaných s cieľom vytvárania podmienok na športové využitie a tým zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva. V spolupráci s NKI Poľska vykonal kontrolu realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a SR v rokoch 2007 – 2013 v rámci vybraných projektov zameraných na rozvoj cezhraničného regiónu.

NKÚ SR s cieľom zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami kontroluje plnenie opatrení prijatých v podmienkach kontrolovaných subjektov. Za týmto účelom v roku 2012 vykonal dve kontroly tematicky zamerané výlučne na plnenie opatrení a v 11 kontrolných akciách bola kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov súčasťou predmetu kontroly.

Z kontrolných akcií vykonaných v roku 2012 NKÚ SR eviduje 6 180 nedostatkov, 1 046 vlastnýchodporúčaní zameraných na ich odstránenie a 2 698 opatrení kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov.

NKÚ SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy na základe výsledkov vykonaných kontrol v roku 2012 oznámil príslušným správam finančnej kontroly (ďalej len „SFK") spolu 10 prípadov porušenia finančnej disciplíny.

NKÚ SR s cieľom aktívne prispieť k odstráneniu zistených nedostatkov a k riešeniu s nimi súvisiacich problémov v súlade so zákonom o NKÚ SR predkladal kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom odporúčania vrátane legislatívnych návrhov.

NKÚ SR v roku 2012 podal jedno trestné oznámenie týkajúce sa skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, ktoré boli zistené v rámci kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obce Kamenín. Na základe tohto trestného oznámenia bolo orgánmi činnými v trestnom konaní začaté trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

V 11 prípadoch NKÚ SR poskytol súčinnosť orgánom činným v trestnom konanív podobe zaslania protokolu o výsledku kontroly, resp. zaslania iných informácií požadovaných orgánmi činnými v trestnom konaní.

Dôležitou súčasťou činnosti NKÚ SR je plnenie funkcie orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo Štrukturálnych fondov  a z Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006. NKÚ SR pri  tejto činnosti od mája 2004 do konca roku 2012 skontroloval v rámci Štrukturálnych fondov 275 subjektov a v rámci Kohézneho fondu 73 subjektov. Zistil celkom 1 068 nedostatkov a vydal 1 068 odporúčaní na ich odstránenie, pričom plnenie odporúčaní sleduje až do úplného odstránenia zistených nedostatkov. NKÚ SR vydal vyhlásenia o ukončení pomoci na 11 programov Štrukturálnych fondov  a na 41 projektov Kohézneho fondu.

Mgr. Iveta Bieliková,
zastupujúca riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou  NKÚ SR

Zdielať: