Archív 2009

Archív 2009

NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
..........................................................................................................................

 

Dohoda o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a Štátnym kontrolným úradom VSR
 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ján Jasovský a generálny audítor Štátneho kontrolného úradu Vietnamskej socialistickej republiky Vuong Dinh Hue uzavreli dňa 17.12.2009 dohodu o spolupráci medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami oboch krajín. Generálny audítor Vuong Dinh Hue bol členom delegácie prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky Nguyena Minh Trieta, ktorý bol v dňoch 16. – 17.12.2009 na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky. Pri príležitosti prijatia delegácie prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom podpísali v Prezidentskom paláci čelní predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Slovenska a Vietnamu dohodu o spolupráci, ktorej obsahom je najmä výmena skúseností z odbornej metodológie, štandardov, praxe a implementácie postupov v oblasti štátnej kontroly a zabezpečenie súladu s medzinárodnými kontrolnými štandardami a najlepšou praxou.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa v zmysle tejto dohody bude snažiť podporovať budovanie odbornej spôsobilosti Štátneho kontrolného úradu Vietnamskej socialistickej republiky najmä pri kontrolách záverečných účtov štátneho rozpočtu a preverovaní ročných plánov štátneho rozpočtu pred ich schvaľovaním v Národnom zhromaždení a poskytne konzultácie, najmä v oblasti informačných technológií.

Dohoda o spolupráci je výsledkom stretnutia zástupcov oboch kontrolných inštitúcií v marci tohto roku, na ktorom generálny audítor Štátneho kontrolného úradu Vietnamu požiadal predsedu NKÚ SR o spoluprácu a pomoc pri zvyšovaní odbornej spôsobilosti Štátneho kontrolného úradu.

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

...........................................................................................................................
 

Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR ku kontrole samosprávnych krajov

Na rozhlasovej stanici Slovensko v rámci relácie Štúdio Kontakt boli 26.10.2009 odvysielané informácie, že Najvyšší kontrolný úrad SR nevenuje dostatok času a pozornosti kontrole samosprávnych krajov, ktoré sú mierne v tieni jeho záujmu, keďže spravujú najmenej peňazí z verejného rozpočtu. Uvedené tvrdenia nie sú pravdivé.

NKÚ SR má v zmysle zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR v kompetencii a aj pravidelne vykonáva kontroly v samosprávnych krajoch. Od roku 2006, v ktorom mu boli rozšírené kompetencie na výkon kontroly v územnej samospráve, zintenzívňuje každoročne vykonávanie kontrol aj v samosprávnych krajoch, ktoré považuje za základný článok samosprávy. Preto prikladá veľký význam kontrolovaniu ich hospodárenia. A to nielen samotných úradov samosprávnych krajov, v ktorých vykonal komplexné kontroly od roku 2006 dvakrát (naposledy v závere roku 2008 vo všetkých úradoch samosprávnych krajov) a v rámci koncepcie realizácie kontrolnej činnosti expozitúr NKÚ SR od roku 2008 vykonáva a bude vykonávať kontrolu hospodárenia samosprávnych úradov minimálne jedenkrát za volebné obdobie. NKÚ SR sa však okrem toho venuje aj vykonávaniu tematických kontrol určených na overenie systému poskytovania a použitia verejných prostriedkov pri plnení samosprávnych funkcií, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, zdravotnej starostlivosti, poskytovania sociálnej starostlivosti, tvorby a ochrany životného prostredia, vlastnej investičnej činnosti, podnikateľskej činnosti, plnenia funkcie zriaďovateľa rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb, preverenie procesu zostavenia záverečného účtu samosprávnych krajov a pod., ktoré sú vykonávané každoročne.

NKÚ SR nepovažuje samosprávne kraje za nedôležité subjekty z dôvodu veľkosti ich rozpočtov, ktoré rozhodne nie sú najmenšie a venuje im rovnakú pozornosť ako ostatným kontrolovateľným subjektom."

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

...........................................................................................................................
 

Medzinárodný seminár o kontrole informačných systémov na NKÚ SR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Seminár pod názvom "Kontrola informačných systémov a uplatňovanie kontrolných štandardov INTOSAI" s medzinárodnou účasťou sa na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR konal v dňoch 12. a 13. októbra 2009. Bol venovaný postupom v budovaní e–Governmentu, aplikácii štandardov pri kontrole informačných systémov (IS) a výmene skúseností v oblasti kontroly IS. Seminár sa tešil medzinárodnému záujmu - zúčastnilo sa ho 8 zahraničných hostí z najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín V4, zástupcovia Ministerstva financií SR a asi 50 zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu SR. Seminár, ktorý otvoril predseda NKÚ SR Ján Jasovský, navštívil aj prezident českého Najvyššieho kontrolného úradu František Dohnal. Témou pondelňajších prezentácií bol e-Government v Slovenskej republike a národné projekty, o ktorých hovoril zástupca Ministerstva financií SR a pozornosť bola venovaná aj národnému projektu Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR, ktorý prezentoval riaditeľ odboru informatiky NKÚ SR. O kontrole systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) a jeho využití v rámci finančného auditu v ČR hovoril hosť z NKÚ Českej republiky.
ďalšia časť seminára bola venovaná výmene skúsenosti s kontrolou informačných systémov. S príspevkom k tejto téme vystúpili zástupcovia Najvyššej kontrolnej inštitúcie Poľska a NKÚ SR. Účastníci sa zaoberali aj auditom a bezpečnosťou informačných systémov. Prednášajúci z NKI Maďarska, Ministerstva financií SR a NKÚ SR zvýraznili dôležitosť a nevyhnutnosť kontroly bezpečnosti IS, dodržiavania bezpečnostných štandardov a prezentovali poznatky z aplikačných kontrol IS.
Seminár "Kontrola informačných systémov a uplatňovanie kontrolných štandardov INTOSAI" bol pre zúčastnených prínosom v oblasti nadobudnutia znalostí a výmeny skúseností o kontrole informačných systémov, postupom pri posudzovaní ich bezpečnosti podľa zákonných noriem, všeobecne uznávaných metodík a dobrej praxe, ktorým je v súčasnosti venovaná zvýšená pozornosť v európskych krajinách. Pre NKÚ SR je významná povinnosť kontrolovaných subjektov zabezpečiť úradu priame pripojenie do jeho informačných systémov, čo je pre úrad výzva a perspektíva vysoko fundovanej odbornej činnosti. Po prijatí Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI do svojej praxe aj v oblasti kontroly informačných systémov chce NKÚ SR i formou takýchto odborných konferencií spojených s výmenou skúseností zvyšovať svoj odborný potenciál, prehlbovať teoretické znalosti a prispôsobovať svoju dobrú prax trendom v kontrole verejných financií.

Mgr. Lenka Nosáľová riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

...........................................................................................................................
 

Predseda NKÚ predstavil prezidentovi EDA nové prístupy radu ku kontrole

Bratislava 28. septembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR dnes navštívil prezident Európskeho dvora audítorov (EDA) Vitor Caldeira a členovia kolégia EDA. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Lenka Nosáľová.

Návštevu, ktorá na Slovensko zavítala v rámci svojho pravidelného každoročného výjazdového zasadania, prijal predseda NKÚ SR Ján Jasovský so zástupcami úradu. Prezidenta a členov EDA oboznámil s novými prístupmi NKÚ SR ku kontrole, ale aj so životom v úrade.

EDA bol ako inštitúcia zriadený Zmluvou o Európskom spoločenstve, aby kontroloval finančné prostriedky Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie. Vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Preveruje, či boli finančné operácie riadne zaznamenané a vykázané, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.
EDA oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom audítorských správ. Taktiež predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia. členom kolégia EDA je zástupca každého členského štátu EÚ.

Európsky dvor audítorov spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a v súčinnosti s EDA vykonáva aj trojročnú funkciu audítora európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI.

...........................................................................................................................
 

NKÚ: Chce časopisom Kontrolór zvýšiť informovanosť verejnosti o svojej činnosti

Bratislava 26. augusta (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR chce zvýšiť informovanosť verejnosti o kontrolnej činnosti úradu. S týmto cieľom začal vydávať elektronický časopis Kontrolór, ktorý uverejňuje na svojej internetovej stránke. Pre TASR to dnes potvrdila riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Lenka Nosáľová.

"Prvotnou úlohou časopisu je zvýšiť informovanosť verejnosti o kontrolnej činnosti NKÚ SR, o tom, ako, koho kontrolujeme a s akými výsledkami. Preto je najväčšia pozornosť a miesto v ňom venované skúsenostiam a poznatkom získaným z kontrol NKÚ. Bol pomenovaný podľa zamestnancov, ktorí NKÚ charakterizujú, ale je učený pre všetkých občanov - pre odbornú, ale aj širokú laickú verejnosť," vysvetlila Nosáľová.

Dodala, že v ňom občania môžu nájsť informácie o tom, aké najčastejšie nedostatky sú úradom zisťované v tej-ktorej oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami. "Osobitnú pozornosť chceme venovať kontrolám výkonnosti, ktoré iné orgány verejnej správy zatiaľ vykonávajú len v minimálnom rozsahu a širokej verejnosti poskytnú systémový pohľad na problémy kontrolovaných tém," doplnila.
Ako ďalej Nosáľová pre TASR uviedla, poskytované informácie budú veľmi osožné a najmä poučné, či už pre zástupcov štátnych orgánov, ale aj pre starostov, primátorov, mestských či obecných poslancov, hlavných kontrolórov, audítorov a predstaviteľov všetkých inštitúcií, v ktorých má NKÚ oprávnenie vykonať kontrolu.
"Cieľom časopisu je však aj zviditeľnenie práce, života aj podujatí na úrade. Nechýbajú v ňom informácie o aktivitách vedenia NKÚ, osobitne jeho štatutárneho zástupcu Jána Jasovského. Užitočné pre občanov môžu byť aj zahraničné skúsenosti zástupcov NKÚ v rôznych medzinárodných pracovných skupinách a odovzdanie skúseností z ich rokovaní. Tieto poznatky úzko súvisia aj s prácou iných štátnych orgánov a úradov, ktorým takéto informácie rovnako môžu byť nápomocné," doplnila zámer vydávania časopisu Nosáľová.

Zdôraznila, že NKÚ sa aj prostredníctvom časopisu Kontrolór snaží komunikovať s verejnosťou, odovzdávať jej svoje skúsenosti a budovať objektívny obraz a dobré meno v očiach občanov. Úrad zároveň vyzýva "všetkých, ktorí by svojimi poznatkami a skúsenosťami zo svojej kontrolnej činnosti, ale aj všetkých, ktorí môžu prispieť k jeho skvalitneniu, o zasielanie príspevkov na zverejnenie".

...........................................................................................................................
 

Informácia o výsledku kontroly dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečení ich pripravenosti na zavedenie eura v Slovenskej republike

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v mesiacoch jún až august 2008 celoslovenskú kontrolu dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečení ich pripravenosti na zavedenie eura v Slovenskej republike. Jej účelom bolo preveriť dodržiavanie povinností vybraných štátnych orgánov a inštitúcií, orgánov územnej samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií pri zabezpečení ich pripravenosti na zavedenie eura, vyplývajúcich zo zákona o zavedení meny euro v SR, ďalších právnych predpisov a Národného plánu zavedenia eura v SR, ako aj priebežne identifikovať prípadné problémy a odporučiť urýchlené prijatie takých opatrení, ktoré by eliminovali prípadné negatívne dopady vyplývajúce z nesprávneho, meškajúceho, neúplného, právne nejasného alebo inak problematického prístupu.

Kontrola bola vykonaná za obdobie roka 2007 a I. polrok 2008 súbežne v 22 subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osobách priamo na mieste a v 110 subjektoch formou dotazníka.

Na základe stavu zisteného ku dňu 30.06.2008 môže Najvyšší kontrolný úrad SR konštatovať, že kontrolovaným subjektom sa darilo napĺňať ciele a úlohy v súlade s Národným plánom zavedenia eura v SR, čo podporovali aj ich vlastné interné plány. Kontrolou neboli identifikované také závažné zdržania, komplikácie alebo riziká, ktoré by mohli proces zavedenia meny euro v SR výrazne spomaliť alebo ohroziť.

Boli však identifikované určité nedostatky a potenciálne riziká v systéme pripravenosti kontrolovaných subjektov v preverovaných oblastiach. Napríklad v oblasti:
- pripravenosti informačných systémov na správne a včasné zostavenie koncoročných operácií, časovej a personálnej náročnosti zostavenia uzávierky za rok 2008, konzistencii dát počas ich migrácie a v očakávaní zvýšeného zaťaženia technickej infraštruktúry,
- úpravy tlačív, formulárov a cenín vo včasnom a správnom dodaní softvérových úprav, výbere kvalifikovaného dodávateľa na tlač kolkových známok, vo včasnom vydávaní vykonávacích predpisov a metodických usmernení alebo aktualizovaných tlačív a formulárov,
- legislatívy - v absencii niektorých vykonávacích predpisov ku tzv. generálnemu zákonu (Zákon o zavedení meny euro) resp. v zdĺhavom schvaľovacom procese, čím sa skracuje doba na vykonanie zmien interných dokumentov a právnych aktov,
- komunikácie v nevypracovaní komunikačného plánu, nedodržiavaní harmonogramov zaškoľovania zamestnancov komunikácii pracovníkov prvého kontaktu s citlivými skupinami občanov, obave občanov zo zvyšovania cien a nedodržiavania zásad ochrany spotrebiteľa.

Podrobné informácie o tejto kontrolnej akcii je možné nájsť na www stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR www.nku.gov.sk, na hlavnej stránke, v časti Aktuality, kde je zverejnená Správa o výsledku kontroly dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečení ich pripravenosti na zavedenie eura v Slovenskej republike.

Zdielať: