Archív 2008

Archív 2008

NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

...........................................................................................................................
SÝKORA: NKÚ pomáha samospráve znižovať korupčné správanie
Bratislava 14. mája (TASR) - Jedným z hlavných dôvodov pre prijatie ústavného zákona, ktorého novela rozšírila právomoc Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) na kontrolu celého financovania a hospodárenia miest a obcí, bolo aj odstránenie proti korupčného správania v územnej samospráve. Na 18. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave to dnes uviedol jeho predseda Michal Sýkora.

V mestách a obciach, ako aj v celej sfére verejnej správy, našli kontrolóri NKÚ a pracovníci kancelárie verejného ochrancu práv nedostatky na viacerých úsekoch. „Tie sme postupne odstránili a poznatky z chýb a nedostatkov, ku ktorým došlo, sme zovšeobecnili," povedal Sýkora.

S odstupom času konštatuje, že sa nenaplnili obavy ZMOSu z rozšírenia kontrolných právomocí NKÚ na mestá a obce. „To, čoho sme sa obávali, totiž možného zneužitia kontrol napríklad v čase volieb alebo účelového spochybňovania niektorých predstaviteľov, sa nestalo," hodnotil Sýkora. Výkon kontroly je podľa jeho slov vecný, korektný a najmä nemá v úmysle nedostatky škandalizovať, ale odstrániť ich.

Keďže NKÚ nemôže nahradiť vnútornú kontrolu, musia aj mestá a obce dbať o to, aby kontrola bola každodennou súčasťou ich riadenia, aby prispievala k ich dôveryhodnosti a transparentnosti. Zároveň sa opäť otvára na diskusiu otázka formy a spôsobu výkonu vnútornej kontroly.

.........................................................................................................................................
Informácia o kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2007

Najvyšší kontrolný úrad SR je nezávislým kontrolným orgánom, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, obcí, vyšších územných celkov i prostriedkov Európskych spoločenstiev. Kontrolnú pôsobnosť vykonáva prostredníctvom svojich kontrolných sekcií a expozitúr.

V roku 2007 pokračoval úrad v rozvíjaní kontrolnej činnosti v oblasti územnej samosprávy. Keďže sa rozšírila jeho kontrolná pôsobnosť vo vzťahu územnej samospráve, NKÚ SR v roku 2007 zriadil ďalšie 3 nové expozitúry v sídlach krajských miest Trenčín, Žilina a Prešov. Tým sa počet expozitúr NKÚ SR zvýšil na 7.

NKÚ SR vykonal v uplynulom roku 73 kontrolných akcií v oblasti verejných prostriedkov a majetku v 386 subjektoch. Z hľadiska vecnej orientácie malo 32 kontrolných akcií tematický charakter, 28 bolo zameraných na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom, 6 kontrolných akcií bolo vykonaných v rámci plnenia funkcie certifikačného orgánu a orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci z európskych fondov, 4 mali charakter výkonnostných kontrol a 3 kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol štátneho rozpočtu SR. Vykonanými kontrolnými akciami bolo zistených 13 638 porušení 65 všeobecne záväzných právnych predpisov.

V oblasti kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom bolo vykonaných 28 kontrolných akcií v 131 kontrolovaných subjektoch. Týmito kontrolami boli zistené prípady, že kontrolované subjekty v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách vynakladali verejné prostriedky nehospodárne a neefektívne. Nesprávne financovali obstaraný tovar a služby, viackrát boli zistené prípady netransparentnosti rozpočtového procesu i nedodržiavania finančnej disciplíny. Boli zistené aj prípady nesprávnej evidencie majetku, nesprávneho uvádzania správcu majetku štátu, neoceňovania pozemkov. Zistilo sa aj nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní nesprávnym používaním metód verejného obstarávania, nesprávnym určovaním predpokladanej ceny plnenia a pod. Zákon o účtovníctve bol porušovaný napr. tým, že dochádzalo k nesprávnemu oceňovaniu majetku, nesprávnemu zaraďovaniu majetku do odpisových skupín a uvádzaniu nesprávnej výšky odpisov. Kontrolami vykonanými v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom bolo zistené, že príčinou viacerých nedostatkov bolo okrem iného aj nedôsledné vykonávanie kontroly zo strany zodpovedných orgánov a riadiacich článkov.

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonával v roku 2007 aj tematické kontrolné akcie, ako napr. kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR vyčlenenými na plnenie vybraných programov a dodržiavania zásad programového rozpočtovania. V roku 2007 NKÚ SR vykonal 5 tematických kontrolných akcií, ktorých predmetom bola okrem iného aj problematika využívania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu Európskej únie. Tematické kontrolné akcie boli zamerané aj na sociálnu pomoc, prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu, na vytváranie núdzových zásob ropy a na činnosti vykonávané vo verejnom záujme. Tieto kontroly poukázali v mnohých prípadoch na porušovanie viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu.

V príjmovej časti verejného rozpočtu vykonal NKÚ SR 6 tematických kontrolných akcií. Jednou z nich bola napr. aj kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC. Bola vykonaná v 10 daňových úradoch s využitím údajov z 34 daňových úradov. Daňové úrady dostatočne nevyužívali inštitút súčinnosti tretích osôb a všetky možnosti zisťovania príjmov, majetkových pomerov a ďalších skutočností rozhodujúcich pre vymáhanie dane a inštitút záložného práva. Obdobnou kontrolou v príjmovej časti verejného rozpočtu bola napr. aj kontrola postupu daňových orgánov pri správe a vymáhaní daňových nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty právnických osôb, ktorá bola vykonaná v 9 daňových úradoch s využitím informácií z 34 daňových úradov alebo kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní za rok 2006. Pri tejto kontrole NKÚ SR zistil v činnosti colných úradov okrem iného aj nedostatky vo vedení evidencie daňových subjektov, vo výkone daňovej kontroly a nedodržiavanie lehôt v odvolacom konaní.

V rámci rozšírenej kontrolnej pôsobnosti vykonal NKÚ SR aj kontrolu hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov na správu a nakladania s nefinančným majetkom v Národnej banke Slovenska i kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.

Osobitná pozornosť pri kontrolnej činnosti NKÚ SR bola venovaná výkonu kontroly európskych fondov smerujúcej k posilneniu zodpovednosti externej kontroly a k zlepšeniu finančného riadenia prostriedkov Európskeho spoločenstva. Vykonal certifikačnú kontrolu programu SAPARD v SR za účtovný rok 2006 v rámci plnenia úlohy v pozícii certifikačného orgánu pre program SAPARD v období rokov 2002 – 2007. V priebehu svojho pôsobenia NKÚ SR zistil celkom 583 nedostatkov. Kontrolu projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2006, vykonal NKÚ SR ako orgán zodpovedný za vydávanie vyhlásení o ukončení pomoci z Kohézneho fondu. Táto kontrola bola zameraná na realizáciu dvoch projektov ISPA/Kohézny fond. Certifikačná kontrola záručnej sekcie EAGGF za finančný rok 2006 bola vykonaná úradom z pozície certifikačného orgánu voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Touto kontrolou bolo zistených 395 rôznych nedostatkov. Okrem vyššie uvedených kontrolných akcií, ktoré boli vykonané z pozície certifikačného orgánu, resp. orgánu zodpovedného za vydávanie vyhlásení o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu vykonal NKÚ SR v oblasti kontroly európskych fondov aj ďalšie kontroly.

V nadväznosti na rozšírenú kontrolnú pôsobnosť vo vzťahu k územnej samospráve, ku ktorej došlo v roku 2005, NKÚ SR zintenzívnil svoju kontrolnú činnosť v tejto oblasti. V roku 2007 vykonal v územnej samospráve 10 plánovaných kontrolných akcií v 118 kontrolovaných subjektoch. Z tohto počtu bolo 6 zameraných na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom. ďalšie kontroly sa venovali dodržiavaniu účelovosti dotácií poskytnutých euro regionálnym združeniam, kontrole oprávnenosti čerpania finančných dotácií poskytnutých samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme, kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti a kontrole stavu, úrovne a správy a ochrany majetku VÚC v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

V rámci kontrol hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom, ktoré boli vykonané v okresných mestách, v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti vybraných miest a obcí, v rozvojových agentúrach vyšších územných celkoch, v domovoch sociálnej starostlivosti, ktorých zriaďovateľom sú VÚC, obec, cirkev, právnické a fyzické osoby a vo vybraných mestských častiach Bratislavy boli zistené nedostatky v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami už v procese zostavovania rozpočtov a vykonávania ich zmien, pri schvaľovaní návrhov záverečných účtov za rok 2006 a porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nedostatky boli zistené aj pri vkladaní majetku miest do obchodných spoločností, pri zverovaní majetku samosprávnych krajov do správy, pri zápisoch nehnuteľností do katastra nehnuteľností, pri vyrubovaní miestnych daní a poplatkov a pod. Pri týchto kontrolách boli zisťované aj nedostatky v nakladaní s majetkom kontrolovaných subjektov, nedodržiavanie finančnej disciplíny, nesprávne odpisovanie pohľadávok, nezabezpečenie ich vymáhania po lehote splatnosti súdnou cestou, porušovanie zákona o verejnom obstarávaní, nedostatky v evidencii majetku a pod.

Podobné nedostatky boli zisťované aj v rámci kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach a v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá bola vykonaná na základe podnetov. V rámci tejto kontrolnej akcie, ktorá bola vykonaná v 31 subjektoch bolo takmer v každom zistené nesprávne aplikovanie a porušovanie rozpočtových pravidiel územnej samosprávy pri tvorbe rozpočtov, ako aj pri zostavovaní záverečných účtov. Porušenie finančnej disciplíny bolo zistené v 17 subjektoch spolu vo výške viac ako 18 mil. Sk.

Výsledky kontrol vykonaných v oblasti samosprávy poukázali na to, že jednou zo základných príčin výskytu nedostatkov bola aj nedôsledne vykonávaná kontrola zo strany zodpovedných orgánov a v niektorých prípadoch aj zo strany hlavných kontrolórov. Najväčšie problémy v tomto smere boli zisťované najmä na nižších stupňoch samosprávy a v menších obciach.

V roku 2007 boli vykonané 3 spoločné medzinárodné kontrolné akcie v spolupráci s najvyššími kontrolnými inštitúciami iných krajín. Boli zamerané na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy, kontrolu plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a kontrolu výkonnosti v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov.

NKÚ SR priebežne venoval pozornosť aj výkonu kontroly plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcich kontrol. S výsledkami všetkých kontrolných akcií boli oboznámení štatutárni zástupcovia alebo príslušné orgány kontrolovaných subjektov. NKÚ SR využíval oproti minulému roku v širšej miere možnosť predkladať subjektom odporúčania na riešenie zistených nedostatkov. V prípade, ak subjekty prijali nedostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov, NKÚ SR v rámci rokovania so štatutárnymi orgánmi navrhol tieto opatrenia spresniť alebo doplniť.

Výsledky z kontrolných akcií úrad predkladal príslušným výborom NR SR a ďalším orgánom verejnej správy. Informácie o výsledkoch kontrol sú priebežne zverejňované na internetovej stránke NKÚ SR.

NKÚ SR v roku 2007 vykonával aj ďalšie činnosti podľa svojich zákonných povinností. Vypracoval stanovisko k Návrhu štátneho záverečného účtu SR, vypracoval a predložil NR SR Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu SR. Na základe výsledkov kontrol, pri ktorých boli zistené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, NKÚ SR odstúpil v roku 2007 orgánom činným v trestnom konaní 6 trestných oznámení. Oznámené boli prípady podozrenia zo spáchania trestných činov proti majetku, trestných činov proti poriadku vo verejných veciach, ako aj iných trestných činov.

V záujme posilnenia vplyvu na riešenie uvedených nedostatkov začal NKÚ SR využívať svoje kompetencie tak, aby pomohol kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom riešiť zistené problémy a tak prispievať k zlepšeniu využívania verejných finančných zdrojov.
...........................................................................................................................
VLÁDA: NKÚ zistil pri kontrole Kohézneho a štrukturálnych fondov 86 nedostatkov

Bratislava 27. februára (TASR) - Porušenie zákona o verejnom obstarávaní tým, že predseda výberovej komisie bol súčasne konateľom víťaznej spoločnosti, či nedostatky súvisiace so zúčtovaním cestovných výdavkov v rámci projektu, zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v rámci kontroly čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov EÚ pre programové obdobie 2004-2006. Ide pritom len o dva z 86 odhalených nedostatkov.

Zo správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov k 31. decembru 2007, ktorú schválila dnes vláda SR vyplýva, že NKÚ podrobil kontrole ministerstvá životného prostredia, dopravy, pôšt a telekomunikácií, práce, sociálnych vecí a rodiny, rezort školstva, Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.
K ďalším zisteným nedostatkom patrí nedodržanie interných predpisov tým, že členom komisie pri verejnom obstarávaní bola zamestnankyňa ministerstva vykonávajúca funkciu projektového manažéra, nekompletnosť dokumentácie zložky projektov a nedostatočná prehľadnosť jej evidencie a tiež nedostatočný popis vykonaných činností na faktúre za publicitu projektu, a tým nemožnosť overiť správnosť fakturácie.

NKÚ poukazuje aj na to, že dochádzalo k nedodržiavaniu termínov pri spracovávaní žiadostí o platbu, či termínu prevodu finančných prostriedkov na účet konečných prijímateľov pomoci. V ktorých rezortoch a inštitúciách k spomínaným porušeniam došlo, však NKÚ v správe nešpecifikoval. "Úrad vydal ku všetkým zisteniam adresné odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolované subjekty uviedli činnosti, zodpovedné osoby a termíny na ich splnenie. NKÚ bude sledovať ich plnenie až do úplného odstránenia nedostatkov," konštatuje sa v materiáli.

Kohézny fond bol založený s cieľom prispieť zo strany EÚ na financovanie infraštrukturálnych projektov v oblasti dopravy a životného prostredia. Financovanie z tohto fondu zahrňuje projekty, ich finančne a technicky nezávislé etapy, skupiny projektov alebo schémy pre dopravnú a environmentálnu infraštruktúru. Zodpovednosť za konečný výber nesie Európska komisia (EK), ktorá posudzuje každý projekt osobitne.
Štrukturálne fondy slúžia na financovanie viacročných programov regionálneho rozvoja. Tie spoločne pripravujú regióny, členské štáty a EK. Príspevky do týchto fondov od začiatku 90 rokov 20. storočia výrazne vzrástli: z 8 miliárd eur ročne v roku 1989 na 32 miliárd eur v roku 1999. Pre roky 2000 až 2006 bolo vtedy ešte na štyri existujúce štrukturálne fondy vyčlenených spolu až 195 miliárd eur, nové programové obdobie 2007 - 2013 kalkuluje s 277,703 miliardami eur. Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ a programujú sa na sedemročné obdobia. SR mohla zo štrukturálnych fondov na skrátené programové obdobie (2004 - 2006) čerpať 1,05 miliardy eur (dnes asi 34,4 miliardy korún).

...........................................................................................................................
SRo podľa Zemkovej nikdy nežiadal dotáciu na národnostné vysielanie

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenský rozhlas (SRo) nikdy nežiadal dotáciu na národnostné vysielanie, ale opakovane žiadal dotáciu zo štátneho rozpočtu na vysielanie v pásme stredných vĺn, a to vo výške 45,5 milióna korún. Uvádza sa v liste generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Jánovi Jasovskému.

Ako ďalej Zemková uvádza, v požadovanej výške 45,5 milióna korún dostal rozhlas dotáciu na vysielanie programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území SR na rok 2007. Vysielanie na stredných vlnách pre rok 2007 však bolo zmluvne upravené už od januára 2007. V novembri 2007 teda podľa generálnej riaditeľky nebolo možné retroaktívne do tejto zmluvy vstupovať preto, lebo už desať mesiacov bežalo vysielanie v dohodnutom 24-hodinovom režime a zmluvou z roku 2004 bolo na časti vysielačov viazané v 24- hodinovom režime do 31. decembra 2007.

Zemková listom reagovala na zistenie NKÚ, ktorý na základe vyhodnotených podkladov predložených SRo zistil nedostatok, ktorý spočíval v tom, že SRo uzavrel s účinnosťou od 29. januára 2007 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania na 24-hodinové denné vysielanie na programový okruh Rádia Patria, pričom programová štruktúra Rádia Patria a národnostného vysielania bola stanovená na 10, resp. 14 hodín denne.

Podľa hovorkyne NKÚ Lenky Nosáľovej týmto SRo spôsobil, že viac ako polovica vysielania v menej frekventovanom vysielacom čase bola využívaná inými programovými štruktúrami ako pre národnostné vysielanie. "Finančnú hodnotu doplnkového vysielania nie je možné osobitne vyčísliť, rozhodne však predstavovala nehospodárne čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu určených na národnostné vysielanie, čím bolo porušené ustanovenie o rozpočtových pravidlách verejnej správy," dodala. Nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov je podľa Nosáľovej zároveň porušením finančnej disciplíny. Ako však ďalej skonštatovala, na NKÚ SR bol 25. februára doručený list Slovenského rozhlasu, v ktorom bolo oznámené, že bol uzavretý nový dodatok k základnej zmluve, ktorým bol zistený nedostatok odstránený.

NKÚ vykonal kontrolu účelovosti a využitia finančných zdrojov v SRo na základe požiadavky podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča.

..........................................................................................................................
NKÚ zistil nehospodárne využívanie financií v Slovenskom rozhlase

Bratislava 25. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zistil porušenie finančnej disciplíny a nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami v Slovenskom rozhlase, konkrétne v rádiu Patria, ktoré vysiela pre národnostné menšiny. Informovala dnes vo večernom spravodajstve televízia TA3.

O kontrolu požiadal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Rozhlas dostal na pokrytie vysielania pre národnostné menšiny v októbri 2007 zo štátneho rozpočtu 45,5 milióna korún, avšak suma nezodpovedá skutočnému počtu odvysielaných hodín, pretože okruh Patria vysielal denne len 10 - 14 hodín. Podľa TA3 Slovenský rozhlas argumentuje tým, že musel dodržať platné dohody.

...........................................................................................................................
PREŠOV : NKÚ otvoril svoju v poradí siedmu expozitúru

Prešov 18. februára (TASR) - S cieľom priblížiť čo najviac výkon kontroly k dotknutým subjektom otvoril dnes v Prešove svoju expozitúru Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Pavol Paška.

V poradí siedme zriadené pracovisko svojho druhu uzavrelo prvú etapu rozvoja NKÚ. Ako zdôraznil jeho predseda Ján Jasovský, počet expozitúr je už dostatočný, keďže na začiatku mal NKÚ len dve - v Košiciach a v Banskej Bystrici. Na druhej strane je to dobrý krok, pretože, kým pred novelizáciou zákona o NKÚ mal úrad mandát na výkon kontroly v asi 5000 subjektoch, tak po zmene k nim pribudlo ďalších 7000. V tomto roku bude v NKÚ pracovať 296 osôb. Na prešovskom pracovisku je ich v súčasnosti desať, pribudnú ôsmi. V prevažnej miere ich presunuli z pracoviska NKÚ v Košiciach.

Predseda parlamentu ocenil postup NKÚ, ktorý pomôže zefektívniť využívanie a ušetriť verejné zdroje. Paška v tejto súvislosti pripomenul, že po počiatočnom kritickom prijatí rozšírenia kontrolnej činnosti NKÚ aj na samosprávy sa situácia obrátila k lepšiemu. Podľa neho starostovia a primátori "majú prirodzený záujem spolupracovať, pretože vedia, že to nie je bič, ktorý má škodiť, ale že je tu jednoducho orgán, ktorý je prirodzenou súčasťou ústavného demokratického systému, ktorý vie aj pomôcť".

Jasovský dodal, že rozšírenie počtu expozitúr nezvýšilo náklady na chod NKÚ, pretože "šetríme na cestovnom, na dopravných nákladoch" a kontrolóri sa "skôr dostanú na výkon kontroly". Podčiarkol, že NKÚ chce ísť aj cestou auditu či poradenstva a "nielen teda púhej kontroly".

Nové pracovisko NKÚ zriadili k 1. novembru 2007 a sídli v prenajatých priestoroch v budove Obvodného úradu v Prešove. K dispozícii sú tri kancelárie a zasadačka. Riaditeľkou je Mária Pažická. Do kontrolnej pôsobnosti tejto expozitúry patrí v 13 okresoch 23 miest a 642 obcí, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, vrátane Prešovskej univerzity a súdov.

Zdielať: