NKÚ v médiách

Peer review v úlohe zrkadla - INTOSAI journal

Originálny článok v angličtine dostupný tu: http://intosaijournal.org/nib-slovakia-spring2020/


Karol Mitrík, predseda NKÚ SR

Verejná správa na celom svete je čoraz viac vyzývaná, aby preukázala a zlepšila svoj svoju hodnotu pre trvalo udržateľný rozvoj. NKI slúžia ako dôležité piliere vnútroštátnych sociálno-ekonomických systémov a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní výkonnosti verejného sektora. To znamená, že NKI musia spĺňať najvyššie profesionálne štandardy a úroveň integrity. Musia si osvojiť a vytvoriť vlastnú kultúru neustáleho zlepšovania, investovať zdroje do rozvoja svojich kapacít, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností a cieľov pri zachovaní svojej nezávislosti.

Je nevyhnutné, aby NKI fungoval vo vysokej, dokonca vynikajúcej kvalite. Argumenty na dosiahnutie excelentnosti sú pre NKI presvedčivejšie ako iné inštitúcie kvôli charakteru ich práce: preskúmanie alebo hodnotenie činnosti ostatných. Reputácia NKI je založená na kvalite ich výstupov.

Kvalita a dokonalosť sa zriedka dosahujú spontánne; musia byť vbudované do organizácie a mali by byť založené na neustálom zlepšovaní. Konečná zodpovednosť za zriadenie a prevádzkovanie systému riadenia kvality spočíva na jeho vedúcich štruktúrach a mala by byť ich kľúčovou prioritou. Vytvorenie účinného systému riadenia kvality je vývojový proces.

Okrem toho je v záujme NKI zvážiť získanie nezávislého uznania ich kvality na základe akreditovaných a akceptovaných štandardov kvality. V súčasnej dobe turbulentného sociálno-environmentálneho vývoja, nerovnomerného delenia bohatstva a ďalších veľkých výziev sú politiky efektívnosti, výkonnosti a kvality verejnej služby kľúčovými faktormi reagujúcimi na meniace sa potreby a očakávania spoločnosti. Ako však hodnotiť prácu NKI?

Jednou z odpovedí na túto otázku je peer review (preskúmanie partnermi). Dobrovoľným vykonaním partnerského preskúmania NKI otvára svoju prácu externému hodnoteniu a auditu na základe medzinárodne uznávaných audítorských štandardov. Je to veľmi dôležité na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Vzájomné hodnotenie je veľmi náročné, ale jeho výhody a pridaná hodnota zvyčajne prevyšujú náklady. Vzhľadom na jedinečné postavenie, ktoré NKI zaujímajú vo verejnom sektore, je vzájomné hodnotenie užitočnou investíciou času a zdrojov pre všetkých účastníkov.

NKÚ SR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) nie je nútený podstúpiť externé hodnotenie podľa právneho rámca krajiny ako niektorí z jeho partnerov v rámci INTOSAI. Po peer review v roku 2011 a dvoch sebahodnoteniach SAI PMF v rokoch 2013 a 2018 sa súčasné vedenie rozhodlo požiadať svojich kolegov z GAO USA (ako vedúceho tímu peer review ) a NKI Fínska, Maďarska a Poľska, aby podrobnejšie preskúmali jeho činnosť v troch oblastiach - plánovanie, kvalita audítorských činností a otvorenosť a komunikácia. Toto prvé pracovné stretnutie v rámci peer review sa uskutočnilo vo februári 2020 a po ďalších dvoch možno očakávať doručenie záverečnej správy na štvrtom stretnutí v decembri tohto roku. Hodnotenie vychádza z GUID 1900, predtým známeho ako ISSAI 5900. (Po prijatí ISSAI 5900 na INCOSAI 2010 v Južnej Afrike NKÚ SR a jeho partneri v rámci peer review boli NKI zo Spojeného kráľovstva, Poľska, Slovinska a Estónska; otestovali normu v reálnom živote ako prvé NKI v rámci INTOSAI, a záverečná správa bola predložená v máji 2011.) NKÚ SR sa v roku 2012 stal, možno symbolicky, predsedom podvýborom pre peer review.

NKÚ SR umiestňuje peniaze tam, kde patria *. Po zorganizovaní konferencie o peer review v roku 2018 je naplánovaný ďalší workshop na túto tému pre rok 2021 spolu s kompendiom (súborom) komentárov na túto tému, ktorá by mala vyjsť tento rok.

Peer review tímy na prvom stretnutí v Bratislave vo februári 2020.

Peer review tímy na stretnutí, február 2020

*Príslovie „putting the money where the mouth is” použité v Aj origináli možno preložiť aj ako “dostáť si slova”, „byť na potrebnom mieste“ „robím to, čo hovorím“ a pod.